تحقیق و پایان نامه

منابع مقالات علمی : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

Beck, A. T., Epstein. N., & Harrison, R. (1983). Cognition attitudes and personality dimensions in depression. British Journal of Cognitive Psychotherapy, 1, 1-16.
Beck, A. T., Rush, A. J., Show, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy Of Depression. New York: Guilford Press.
Belanger, I., Simard, M.C., Lavoie, S., Chartrand, E. (2002). Fonction dugeste interactif et du regard dans laregulation de la response decoute chez des conjoinsts conjugalement satisfaits et insatisfaits, from Canadian Journal of behaviourol science . ۳۴(۴) .
Berbner, J., Donaldson, J., Kirby, N., & Ward, L. (1995). Relationship between happiness and personality. Journal of Personality and Individual Differences, ۱۹, ۲۵۱-۲۵۸٫
Birkenstock , D . M., Jeannette , B., & Dorothy , M. (2006). Program To Prepare Children Grommet Insertion And Adenoidectomy :A Gestalt Therapy Approach . Doctoral thesis , University of South Africa .
Blair, R.J .(2005) . Responding to the emotions of others :dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations . Journal of Cogn; 14(4):698-718 .
Borba , M . (2001) . Building Moral Intelligence : The Seven Essential Virtues That Teach Children To Do The Right Thing . USA : Jossey – Bass .
Borysenko, J. (1988). Minding the Bodymending the mind. New York: Brooks / Cole Publishing Company.
Bozarth , J.D., Motomasa, N.(2005) . Searching For The Core: The Interface Of ClientCentered Principles With Other Therapies. in: Joseph S, Worsley r, eds. person-centered psychopathology: a positive psychology of mental health. ross-on-Wye: pccS Books .
Bradburn , N. M.(1969). The Structure of Psychological Well-Being . Chicago : Aldine .
Bradbury , T . N & Karney , B . R . (2004) . Understanding and altering the longitudinal course of marriage . Journal of Marriage and Family , ۶۶ (۴) , ۸۶۲ – ۸۷۹ .
Bradbury , T . N .(1995) . Assessing the Four Fundamental Domains . Family Relations , ۴۴, ۴۵۹-۴۶۸ .
Bradbury , T . N., Beach , S . R . H ., Fincham , F.D & Nelson , G . (2000) . Attributions and behavior in functional dysfunctional marriage . Journal of counseling and clinical psychology , ۶۴ , ۵۶۹ – ۵۷۶ .
Breitbart, W., Gibson, C. H., Poppito, S. N., & Berg, A. (2004). Psychotherapeutic interventions at the end of life. 366-372.
Brennen , B . H . (2004) . Handing marital conflict . Seminar Handout . Journal of Sounds of Encouragement . ۱۲ , ۱۲۱ – ۱۲۶ .
Browne , M . A ., & Mahoney , M. J . (1984). Sport psychology . Journal of Annual Review of Psychology , ۳۵, ۶۰۵- ۶۲۵ .
Buehlman, K. T., & Gottman, J. M. (1996). The Oral History Coding System. (In J. Gottman (Ed.),What predicts divorce? The measures. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Bugental , J.F.T.(1987). The Art of the Psychotherapist. New York : Norton .
Bugental, J. (1965). The Search For Authenticity. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Burlson , B ., & Denton , W.H . (1997) . The relationship between communication skills and marital satisfaction : some moderating effects . Journal of marriage and the family , ۵۹, ۴ , ۸۸۴-۹۰۲ .
Burman , B . & Margolin . G . (1992) . Analysis of association between marital relationship and health problems :an interactional perspective , Journal of psychological Bulletin , ۱۱۲ , ۳۹-۶۳ .
Bushman , W . J . (1998) . The Relationship Between Conflict , Love And Satisfaction And Relationship Beliefs, Problem Solving Techniquse And Negotiating Strategies In Romantic Relationship . Doctoral Dissertation . Hofstra university .
Butler,M.H. (1999). A meta–analytic update of research on the couple communication program, Journal of family therapy . ۲۷(۳).
Byrne , M ., Carr , A . , & Clark , M . (2004) . The efficacy of behavioral couples therapy and emotionally focused therapy for couple distress . Journal of Contemporary Family Therapy , ۲۶(۴), ۳۶۱ – ۳۸۴ .
Cain, D. J. (2002). Humanistic Psychotherapies: Handbook Of Research And Practice, (pp. 57-81). Washington, DC, US: American Psychological Association, xxviii, 701 pp
Carr,A . (2000) . Family Therapy : Concepts , Process And Practice . chichester : Wiley .
Chan, R., & Joseph, S. (2000). Dimensions of personality, domain of aspiration, and subjective well-being . Journal of Personality and Individual Differences, 28, 347-354.
Cheng, H , & Furnham . (2007) .Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression، Journal of Personality and Individual Differences ۳۴, ۹۲۱–۹۴۲، Chamorro.
Cheng, H., & Furnham, A. (2001). Attribution style and personality as predictors of happiness and mental health. Journal of Happiness Studies, 2, 307-327.
Cheng, H., & Furnham, A. (2005). Personality, peer relations and self-confidences as predictors of happiness and loneliness. Journal of Adolescence, 46, 445-517.
Chlopan , B ., McCain , M ., Carbonell , J., & Hagen , R . (1985) . Empathy : Review of available measures , Journal of Personality and Social Psychology , ۴۸ : ۶۳۵ – ۶۵۳ .
Cobb,R.J .,Dravil, J . & Bradbury , T.N . (2001) . Attachment security and marital satisfaction : The role of positive perceptions and social support . Journal of Personality & Social Psychology Bulletin , ۴۵ , ۱۷۲ – ۱۸۵ .
Cordova , J . V ., Gee , C . B ., & Warren , L . Z . (2005) . Emotional Skillfulness in marriage : intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction, Journal of social and clinical psychology , ۲۴ , ۲۱۸ – ۱۳۵ .
Corey , G . (1996) . Theory and Practice Of Counseling And Psychotherapy , New York , Brooks / Cole Publishing Company.
Corey, G. (1995). Theory And Practice In Group Counseling And Therapy.4th ed. Ca: Brooks-Cole.
Corey,G.(2000).Theory and Practice In Group Counseling. stamford:Thomson learning.
Corisini , R. J . (1999) . The Dictionary of Psychology . Philadelphia : Brunner / Mazel . Taylor & Francis Group, United States of America .
Cornelius,T, Alessi,G . (2010) . Behavioral and psychological conent of communication training : Journal ofEric . ۶۹ (۲) , ۶۰۸ – ۶۲۰ .
cornelius-White,J.H.(2002). The phoenix of empirically supported therapy relationships: the overlooked person-centered basis. PsychotherTheor Res Pract Train ۳۹(۳)۲۱۹–۲۲٫
Costa, P. T., & McCrae, R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, ۳۳۸, ۶۶۸-۶۷۸٫
Criswell, E. (2001). Humanistic psychology and mind/body medicine. In American Popular Psychology. Journal of Teaching of Psychology Vol. 25, No. 1, pp. 38-39 .
Cunningham , M.R . (1979). Weather , mood , and helping behavior : quasi experiments with the sunshine Samaritans . Journal of Personality and Social Psychology , ۳۷ , ۱۹۴۷- ۱۹۵۶ .

You may also like...