تحقیق و پایان نامه

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

رفیعی بندری، ف. (۱۳۸۴) . تاثیر آموزشهای شناختی –رفتاری بررضایت زناشویی زوج های دانشجو مستقر در خوابگاه متاهلین دانشگاه تهران. تازه و پژوهش های مشاوره . ۴ (۱۴). ۴۰ – ۲۵٫
رفیعی بندری، ف.، نورانی پور ، ر . (۱۳۸۴) تاثیر آموزش های شناختی –رفتاری بررضایت زناشویی زوج های دانشجومستقردرخوابگاه متاهلین دانشگاه تهران. تازه ها و پژوهش های مشاوره ، جلد ۴ ، شماره ۱۴ ، صص ۲۵ – ۳۹ .
روحانی، ع. ابوطالبی ، ح. (۱۳۸۸). رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان. فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی – سازمانی، سال نخست، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۸٫صص ۵۵-۶۲٫
ساپینگتون، ا.(۱۳۸۷). بهداشت روانی (ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی). ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۸۹)، تهران : نشر روان.
ستاری، ف. (۱۳۸۷). “بررسی تاثیر آموزش علاقه اجتماعی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهرستان نجف آباد” . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.
سلامت، م.، زمانی، ا.ر ، الهیاری، ط. (۱۳۸۶) . تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی. روانشناسی کاربردی ، دوره اول ، شماره ۳ ، هار ۱۳۸۶ ، صص۲۹ – ۴۲ .
سلیمانیان، ع. (۱۳۷۳). “بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی” . پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران : دانشگاه تربیت معلم.
سلیمی، س. ح. کرمی نیا، ر. میرزمانی، س. م. خاقانی زاده، م. کرمی، غ. ر. رمضانی ، آ . (۱۳۸۴) . رابطه باورهای ارتباطی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق. فصلنامه خانواده پژوهی ، شماره ۲ ، دوره اول.
سودانی، م. (۱۳۷۵). “مقایسه اثربخشی مشاوره فردی و گروهی با تاکید بر روش عقلانی –عاطفی درکاهش باورهای غیرمنطقی دانشجویان پسرمجردرشته های دبیری علوم پایه سنین ۱۸ تا ۲۴ دانشگاه شهیدچمران درسال تحصیلی ۷۴-۷۵”. پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره، دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه تربیت معلم تهران.
سیاسی، ع . ا .(۱۳۸۲) . نظریه های شخصیت . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
سیف، س.، اسلامی ، م. (۱۳۸۷). نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی . اندیشه های نوین تربیتی، بهار و تابستان ۱۳۸۷; ۴(۱-۲):۹۹-۱۲۹٫
شاملو، س. (۱۳۸۲) . روان‌شناسی شخصی چاپ هفتم ، تهران : رشد.
شایسته، گ. صاحبی، ع. علیپور، ا. (۱۳۸۵) . بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با باروهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوجین . فصلنامه خانواده پژوهشی . سال دوم ، شماره ۷ .
شفیع آبادی، ع و ناصری، غ. (۱۳۸۱). چاپ ۹ نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران : مرکز نشر دانشگاهی.
شفیع‌آبادی، عبدا… .(۱۳۷۲). فنون و روش‌های مشاوره. تهران : ترمه، چاپ ششم.
شکرکن، ح. همکاران (۱۳۷۲)، مکتب های روانشناسی و نقد آن. جلد دوم ، تهران : انتشارات سمت.
شولتز ، د . (۱۳۷۷). نظریه های شخصیت. (ترجمه کریمی، ی ؛ جمهری، ف؛ نقشبندی، س؛ گودرزی، ب؛ بحیرایی، ه ؛ نیکخو، م.) تهران : انتشارات ارسباران.
شولتز، د و شولتز، س. ا.(۱۳۸۵) . نظریه های شخصیت. (ترجمه یحیی سید محمدی)، تهران : نشر ویرایش.
شولتز. د، شولتز س . ا.(۱۳۸۴). تاریخ روان‌شناسی نوین(علی‌اکبر سیف و همکاران) تهران، دوران،چاپ هفتم.
شی یر،م.اف، کارور،چ. اس.( ۱۳۷۵). نظریه های شخصیت(ترجمه احمد رضوانی). (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۸۵)، مشهد : انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
صیادپور، ز.(۱۳۸۳). ازدواج موفق : بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان. روانشناسان ایرانی. ۱ (۲) ، ۱۵۷ – ۱۴۵٫
ضمیران. م.(۱۳۸۱). میشل فوکو : دانش و قدرت. تهران : انتشارات هرمس.
طاهر نشاط دوست، ح.؛ کلانتری،م. ؛ مهرابی ،ح ؛ پالاهنگ ،ح ؛ نوری ، ن ؛ سلطانی ، ا .(۱۳۸۸) . تعیین عوامل موثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه. جامعه شناسی کاربردی ، سال بیستم ، شماره ۱ ، بهار ، ۱۳۸۸ ، صص ۱۰۵-۱۱۸٫
علی پور، ا؛ نوربالا، ا . ع .(۱۳۷۸) . بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های تهران . فصلنامه اندیشه و رفتار ، سال پنجم ، شماره های ۱ و ۲، ۵۵-۶۴٫
فرانکل،و .(۱۳۶۷). انسان در جستجوی معنا. (ترجمه ا . معارفی ) تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
قربانعلی پور، م؛ فراهانی، ح؛ برجعلی، ا؛ مقدس، ل.(۱۳۸۷). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی. فصلنامه مطالعات روانشناختی ، شماره ۱۵ ، پاییز ۱۳۸۷، ص ۵۷ .
قربانی، ک. ( ۱۳۸۴). “تاثیر آموزش شیوه رفتار درمانی عقلانی –هیجانی برتعارض هاوافکارغیرمنطقی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان”. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.
کار ، آ . (۱۳۸۵). روانشناسی مثبت به علم شادمانی و نیزومندی های انسان . ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، تهران : انتشارات سخن.
کرو، م.، ریدلی، ج.(۱۳۸۴). زوج درمانی با رویکرد سیستمی –رفتاری . ترجمه اشرف السادات موسوی. تهران : انتشارات مهرکاویان.
کریشنامورتی، جی.(۱۳۷۴). پرسش و پاسخ .(ترجمه پ . آزاد). تهران : انتشارات هیرمند.
کشاورز ،ا ؛ وفاییان ،م .(۱۳۸۶). بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان شادکامی .روانشناسی کاربردی ، دوره دوم ، شماره ۵ ، پاییز ۱۳۸۶ ، صص ۵۱- ۶۲٫
کوری ، جرالد . (۱۳۸۵). نظریه ها و تمرینهای مشاوره گروهی انسانگرا. (ترجمه کتایون دانشوریان) تهران : انتشارات پرشکوه.
گروسی فرشی، م ؛ مانی ، آ؛ بخشی پور، ع.(۱۳۸۵). بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز . فصلنامه علمی –پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سالاول،شماره ۱ ، ۱۵۸-۱۴۲٫
گواهی جهان، ف.(۱۳۸۴) . “تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین معنا در زندگی و رضایت از زندگی در میان مراجعین به مراکز مشاوره و روان درمانی در مقایسه با جمعیت عادی در شهر تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مرادی، ز ؛ شفیع آبادی، عو سودانی، م. (۱۳۸۷) . اثربخشی آموزش ارتباط موثر بر رضایت زناشویی در مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد. “پژوهشنامه تربیتی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره هفدهم، زمستان ۱۳۸۷، صص ۹۷-۱۱۴ .
مرادی، م؛ جعفری، س. ا؛ عابدی، م. ر. (۱۳۸۴) . شادکامی و شخصیت : بررسی مروری. تازه های علوم شناختی ، سال هفتم ، شماره ۲ ، ۷۱-۶۰ .
مظاهری ، م ؛ پوراعتماد ، ح. (۱۳۸۲). مقیاس باورهای ارتباطی. پژوهشکده خانواده ، تهران : دانشگاه شهید بهشتی.
مک کی، م. پ ؛ پالگ پاتریک ؛ ک.(۱۳۷۹). رابطه موثر (مهارتهای زناشویی) ترجمه مهدی قراچه داغی ، تهران: نشر اسرار دانش.
مومن زاده ،ف. مظاهری ، م . ع و حیدری ، م.(۱۳۸۴). ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی ، شماره ۴ ، دوره اول ، زمستان ۸۴ .
میر احمدی زاده، ع.، امرودی، ن.، طباطبایی، س . ح . ر . شفیعیان ، ر. (۱۳۸۲). رضایتمندی زناشویی و تعیین عواملی تاثیر گذار بر آن. مجله اندیشه و رفتار ، سال هشتم ، شماره ۴ ، ۵۶ ، ۶۳٫
میرخشتی، ف. (۱۳۷۵)، “بررسی رابطه رضایت زناشویی و سلامت روان “پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
نجارپور استادی، س؛ اسمخانی اکبری نژاد، ه؛ لیوارجانی، ش. (۱۳۸۹). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیر منطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی. فراسوی مدیریت ، سال چهارم ، شماره ۱۳ ، صص ۳۹-۵۸ .

You may also like...