تحقیق و پایان نامه

مقاله – تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

در پژوهش حاضر سعی شد برنامه ای در جهت ارتقاء سطح ارتباط بین زوجین به جامعه علمی معرفی شود ؛ پیشنهاد میشود تحقیقات تجربی بیشتری در این زمینه و سایر حوزه ها صورت گیرد.
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی
از آنجا که رویکرد انسانگرایی به خوبی باعث افزایش میزان شادکامی افراد می شود، پیشنهاد می شود پژوهش حاضر در نهادهای مختلفی نظیر بیمارستان ها، فرهنگسراها ، مدارس و ادارات و … جهت بهره مندی سایر افراد آموزش داده شود.
برگزاری کلاس های آموزشی مستمر برای زوجین با هدف بهره گیری از روش انسانگرایی در بهبود روابط زناشویی و پیش از ازدواج.
در مشاوره های انفرادی و گروهی می توان از آموزه های انسانگرایی برای حل تعارضات زناشویی و شخصیتی استفاده نمود.
۳-۹- محدودیت های پژوهش :
شمار اندک بررسی های انجام شده در زمینه انسانگرایی پیرامون متغیرهای باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی و شادکامی پژوهشگر را در زمینه بررسی ادبیات پژوهش و مقایسه با یافته های بررسی حاضر با محدودیت رو به رو نمود.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در شهر اصفهان اجرا گردیده است ، لذا تعمیم نتایج آن به سایر شهر ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
منابع
آرگایل،م. (۱۳۸۲) . روانشناسی شادی ( م. گوهری انارکی، ح. ط. نشاط دوست، ح. پالاهنگ، ف. بهرامی، مترجمان). اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهی.
آرین،ن.(۱۳۸۰). “بررسی مقایسه رابطه باورهای غیر منطقی با رضایتمندی از زندگی زناشویی دبیران متاهل زن کاشان با زنان خانه دار” . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره.
ادیب راد، ن. مهدوی، ا. ادیب راد، م. دهشیری، غ.ر. (۱۳۸۴). مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران. فصلنامه خانواده پژوهی ، سال اول، شماره دوم، تابستان ۸۴ .
ادیب راد، ن.، ادیب راد، م. ( ۱۳۸۴). بررسی رابطه ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک. تازه ها وپژوهش های مشاوره، ۴ (۱۳).
ادیب راد، ن.، مهدوی ، ا.، ادیب راد، م.، دهشیری، غ. (۱۳۸۴). مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران. فصلنامه خانواده پژوهش، سال اول، شماره ۲، تابستان ۸۴ .
ازخوش، م.، عسگری، ع. (۱۳۸۶). اندازه گیری باورهای ارتباطی در روابط زناشویی : استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی. فصلنامه روانشناسان ایرانی ، سال چهارم، شماره ۱۴، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۳۷– ۱۵۳٫
اشمالینگ ، ک .ب.، فروزتی، ا .ا.، و جیکوبسون، ن.،س.(۱۳۸۳). مسائل زناشویی ترجمه حبیب الله قاسم زاده.تهران : انتشارات ارجمند.
اعتمادی، ز. (۱۳۸۹) . “اثر بخشی گروه درمانی شناختی –انسانگرایانه برافزایش عزت نفس و رضایت از زندگی زنان متاهل”. پایان نامه دکتری روانشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد.
امیدیان، م.(۱۳۸۶) . بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره ۱، صص ۱۰۱- ۱۱۶٫
بختیارپور، س.، عامری ، ز.(۱۳۸۹) . رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسر و باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی در دبیران متاهل اهواز . یافته های نو در روانشناسی ، صص۵۳- ۷۰ .
برنز، د.(۱۳۷۱). شناخت درمانی، روانشناسی افسردگی( فنون و شناخت شخصیت و تغییر آن) ( م. قراچه داغی،مترجم) ناشر : مترجم( تاریخ انتشار اثر اصلی ، ۱۹۹۰) .
برنشتاین، ف. اچ.، برنشتاین ، م . ت .(۱۳۸۲). شناخت و درمان اختلافات زناشویی (زناشویی درمانی). (ترجمه ح . ر . سهرابی) تهران : موسسه خدمات فرهنگی رسا .( تاریخ انتشار اثر اصلی ، ۱۹۸۹).
برنو، ف.(۱۳۷۰). فرهنگ توصیفی روان شناسی (ترجمه فرزانه طاهری و مهشید یاسایی). تهران : طرح نو.
بنازاده دردشتی، م. (۱۳۸۸). “اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر سازگاری اجتماعی و باورهای ارتباطی شرکت کنندگان در کلاس های فرهنگسراهای اصفهان در سال ۱۳۸۸”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
بهروزی فر، ج .(۱۳۸۷). “بررسی اثربخشی دو شیوه گروه درمانی شناختی –رفتاری واصالت وجود–انسانگرایانه برعزت نفس زندانیان مرد زندان پاچناران”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بیابانگرد، ا. (۱۳۷۳). “بررسی مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در پسران دانش آموز سال سوم “. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی.
پورافکاری، ن.ا .(۱۳۸۵) . فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی ، جلد اول.تهران : فرهنگ معاصر .
پورشایگان، م.، حسینیان، س.، یزدی، س.م.(۱۳۸۱). رابطه باورهای غیر منطقی با میزان رضایت شغلی مشاوران دبیرستان های شهر تهران، تازه ها و پژوهش های مشاوره ،جلد ۴، شماره ۱۴، صص ۵۵ – ۶۸ .
پویامنش، ج.، احدی، ح.، مظاهری، م.ع، دلاور، ع . (۱۳۸۷) . مقایسه اثر بخشی مداخلات مبتنی بر نظریه الیس به دو روش مشاوره گروهی رو در رو و اینترنتی در افزایش رضایت زناشویی. دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، شماره ۱۲ ، ص ۸۹ .
ترکان، ه. ، کلانتری، م.، مولوی ، ح . (۱۳۸۵) . بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی. خانواده پژوهی ، سال دوم، شماره ۸ ، زمستان ۱۳۸۵، صص ۳۸۳-۴۰۳٫
ثنایی، ب. (۱۳۷۴). مشاوره و رواندرمانی گروهی . تهران : شرکت سهامی چهر.
جانباز فریدونی، ک.، تبریزی، م.، نوابی نژاد ، ش.(۱۳۸۷). اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خود نظم بخشی بر افزایش رضایت زناشویی مراجعان درمانگاه فرهنگیان شهرستان بابلسر. فصلنامه خانواده پژوهی ، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۸۷، صص۲۱۳ – ۲۲۹٫
جزایری، ع. ر.(۱۳۷۶). آشفتگی های زناشویی، دیدگاهی جدید در ارزیابی و درمان. پنجمین کنگره پژوهشهای روان پزشکی و روان شناسی در ایران . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمان شهید بهشتی .
چراغی،م .(۱۳۸۴). “تاثیر گروه درمانی شناختی –انسانگرایی برافسردگی وهدف درزندگی دانشجویان افسرده دختر دانشگاه اصفهان”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان.
حسن آبادی، ح. (۱۳۸۵) . “مقایسه اثربخشی سه روش گروه درمانی (عقلانی –عاطفی،وجودی–انسانگرایانه، معنوی– مذهبی )درافزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد” پایان نامه دوره دکتری، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
حسین آبادی، م.(۱۳۹۰). “اثربخشی گروه درمانی وجودی –انسانگرایانه برمیزان سلامت روان زندانیان و بررسی سهم عزت نفس و احساس شرم در بهبود سلامت روان”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
حسینی، ز. (۱۳۸۲). “بررسی اثربخشی درمان شناختی –رفتاری به شیوه گروهی برای افزایش رضامندی زناشویی زنان”. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
حسینی غفاری،ف.، قنبری هاشم آبادی، ب.آقامحمدیان، شعرباف،م .ر.(۱۳۸۷). مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام مند در افزایش رضایت زناشویی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، ۱۹ ، ۱۳۸۷، ص ۶۵٫
حیدری، م. مظاهری، م. ع. ، ادیب راد، ن. (۱۳۸۱) . مطالعه مقدماتی نقش آموزش مهارت های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی دانشجویان، مجله روانشناسی، سال ششم ، شماره ۴ .
حیدری، م.، مظاهری ، م. ع.، پور اعتماد، ح . ر .(۱۳۸۴ ) . رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر”. فصلنامه خانواده پژوهی ، سال اول ، شماره ۲ ، تابستان ۸۴ .صص۱۲۲ – ۱۳۰
خرم آبادی، ر. ، کرملو، س .، حسینی، ف. (۱۳۸۷). رابطه میان نیازهای بنیادین گلاسر و باورهای ارتباطی. سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ، تهران : دانشگاه شهید بهشتی.
دبلیو، ج.(۱۳۸۳).زمینه روان‌شناسی سانتراک (مهرداد فیروزبخت، چاپ اول). تهران : رسا.
راجرز، ک. ر. (۱۹۶۱). درآمدی بر انسان شدن.( ترجمه قاضی، ق. ۱۳۶۹ ). تهران : مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...