تحقیق و پایان نامه

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

۵۳/۰

۹/۳

۶/۰

پس آزمون

۹۷/۱

۵۸/۰

۹۷/۱

۵۲/۰

۸/۳

۶۲/۰

۱۲

رضایت زناشویی کلی

پیش آزمون

۲۹/۳

۲۷/۰

۵۴/۳

۱۲/۰

۴۹/۳

۱/۰

پس آزمون

۵۹/۲

۲۵/۰

۵۹/۲

۶۴/۱

۴۷/۳

۰۸/۰

چنانکه در جدول(۴– ۲۵) مشاهده می شود، در رضایت زناشویی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۷۹/۷ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۳۳/۰ و به این معنی است که ۳۳ درصد تفاوت گروه ها در رضایت زناشویی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای رضایت زناشویی برابر با ۹۳/۰و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۹۳ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در مسایل شخصی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۳۹/۳۹ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۲/۰ و به این معنی است که ۷۲درصد تفاوت گروه ها در مسایل شخصی مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای مسایل شخصی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در ارتباط زناشویی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۲۵/۴۱ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۳/۰ و یه این معنی است که ۷۳ درصد تفاوت گروه ها در ارتباط زناشویی مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای ارتباط زناشویی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در حل تعارض بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۴۵/۳۹ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۲/۰ و یه این معنی است که ۷۲ درصد تفاوت گروه ها در حل تعارض مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای حل تعارض برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در مدیریت مالی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۰۵/۰P>) وجود ندارد. در فعالیت های اوقات فراغت بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۰۱/۴۸ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۶/۰ و یه این معنی است که ۷۶ درصد تفاوت گروه ها در فعالیت های اوقات فراغت مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای فعالیت های اوقات فراغت برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در رابطه جنسی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۰۵/۰P>) وجود ندارد. در فرزندان بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۰۵/۰P>) وجود ندارد. در خانواده و دوستان بین مردان سه گروه تفاوت معناداری (۰۴/۶۷ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۱/۰ و به این معنی است که ۸۱ درصد تفاوت گروه ها در خانواده و دوستان مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای خانواده و دوستان برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در نقش های مساوات طلبانه بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۰۵/۰P>) وجود ندارد. در جهت گیری مذهبی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری (۹۸/۲۴ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۶۲/۰ و به این معنی است که ۶۲ درصد تفاوت گروه ها در جهت گیری مذهبی مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای جهت گیری مذهبی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در رضایت زناشویی کلی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۹۹/۵۵ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۸/۰ و به این معنی است که ۷۸ درصد تفاوت گروه ها در رضایت زناشویی کلی مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای رضایت زناشویی کلی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. آزمون بونفرونی برای تعیین تفاوت های گروه ها به صورت دو به دو انجام گرفت که نتایج آن را در جدول(۴– ۲۶) مشاهده می کنید.
جدول(۴– ۲۵) : نتایج تحلیل کو واریانس چند متغیری بر پس آزمون رضایت زناشویی و ابعاد آن پس از کنترل پیش آزمون در زنان

ردیف شادکامی و ابعاد آن
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...