تحقیق و پایان نامه

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۲۷

مطالعات وتحقیقات نشان می دهد که رویکرد غالب و رایج برنامه ریزی در کشور ما، رویکرد برنامه ریزی جامع میباشد.ودرکشورمانتنها از رویکرد های جدید استفاده نشده است، بلکه رویکرد برنامه ریزی جامع با تمامی نواقص آن همچنان درغالب موارد به شکل سنتی آن ملاک عمل می باشد.تداوم استفاده از رویکرد جامع صدمات فراوانی را ازجمله بر محیط زیست، سلسله مراتب مجتمع های زیستی، مدیریت و اقتصاد مجتمع زیستی بجاگذاشته است وبه ناپایداری توسعه منتهی می گردد.وازطرفی طرح های تهیه شده با این رویکردغالبآ ناموفق بوده وفقط چند درصدبه مرحله اجرا درآمده اند. همچنین در این تحقیقات رویکرد های اخیربرنامه ریزی از جمله رویکردبرنامه ریزی فراگیربلند مدت ورویکرد برنامه ریزی راهبردی ،رویکردهای مناسب برای توسعه گردشگری پیشنهاد شده است.
اما باید توجه داشت که صرف تکیه بررویکرد برنامه ریزی راهبردی نیز نمی تواند پایداری گردشگری رابدنبال داشته باشد چون برنامه ریزی راهبردی بیشتر برشناسایی ورفع مسائل فوری تکیه داردوبیشتر باوضعیتهای سریع متحول آینده ونحوه پذیرش این تغییرات بطور سازمانی سازگاراست.این برنامه ریزی بیشترعملیاتی است وبا نحوه برخورد با حوادث غیر منتظره سروکار دارد. بنابرین به کار بستن این برنامه ریزی به تنهایی می تواند در رهیافتش از جامعیتی کمتر برخوردار باشد.این برنامه ریزی با تکیه برمسائل فوری ممکن است از اهداف درازمدت همچون توسعه پایدار دور شود.(عبدالله زاده،۱۳۸۸: ۷۳)
از آنجا که هدف این پایا نامه اتخاذ راهبردهای توسعه گردشگری وبویژه اکوتوریسم پایدار است وهمچنین با استناد به موارد بالاو باتوجه به رویکرد های مطرح شده در فصل دوم ، به نظر می رسداز بین رویکردهای مطرح شده، رویکرد یکپارچه – منسجم و از بین آن رویکرد برنامه ریزی راهبردی ورویکرد توسعه پایدار /گردشگری پایدار(که دارای توان بالقوه برای کاهش آثار منفی ناشی از گردشگری است)رویکردهای مناسبی در تدوین برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبرباشند. وبا توجه به اینکه یکی از اهداف این تحقیق ارائه راهبردهای متناسب با ویژگی های اکوتوریستی منطقه مورد مطالعه می باشدبه نظرمی رسدبرای ارائه راهبردهای اکوتوریستی شهرستان کلیبر، نگرش تجویزی که در برگیرنده برنامه ریزی است و برای یک دوره بلندمدت مطرح است، نسبت به نگرش توصیفی که در صدد حل فوری مسئله می باشد وتوجهی به برنامه ریزی بویژه برنامه ریزی برای یک دوره بلند مدت ندارد، برای تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبرمناسب باشد.
فصل سوم
۳
روش شناسی پژوهش
۱-۳- مقدمه:
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. بی شک یکی از مشخصه هایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کارتحقیقاتی می باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش می گیرد.انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است(خاکی، ص۱۴۳،۱۳۸۶).تحقیق حاظردرصدد بررسی ویژگی های اکوتوریستی شهرستان کلیبربه منظور ارائه راهبردهای توسعه اکوتوریسم آن می باشد.دراین تحقیق از مدل SWOTجهت اسخراج نقاط قوت ضعف،فرصتها وتهدیدهایی که اکوتوریسم شهرستان کلیبر را تحت تأثیر قرار می دهند، استفاده می شود وسپس با استفاده ازماتریس SWOTوماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی، راهبردهای اکوتوریسم تدوین می شوندودر پایان با استفاده ازمدلQSPMالویتهای راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبرمشخص می شوند.
۲-۳- مدلهای برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری
در این بخش جهت آشانایی با مدلهای برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری، دوگونه از این مدلها که بیشترمورد استفاده قرارمی گیرندبیان می شود.
۱-۲-۳- مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون
برایسون مدل ۸مرحله جهت استخراج راهبردهای توسعه موضوعات مختلف به شرح زیر ارائه داده است
دراین مدل فرایند برنامه ریزی راهبردی عبارتند از:آغاز فرآیند برنامه ریزی راهبردی وحصول توافق درباره محتوای آن، تعیین و شناسایی دستورها، روشن ساختن رسالتها و ارزشها، ارزیابی محیط خارجی(فرصتها وتهدیدها)، ارزیابی محیط داخلی(نقاط ضعف وقوت)، شناسایی مسائل راهبردی(استراتژیک)، تنظیم راهبردهایی برای مدیریت مسائل راهبردی و تدوین دیدگاه کارساز برای آینده. این هشت مرحله باید به اجرا، نتیجه گیری و ارزیابی منتهی گردد.همچنین تأکید می شود که اجرا، نتیجه گیری و ارزشیابی باید درهرمرحله از فرآیند صورت پذیرد(برایسون، ۱۳۸۱).
 
نمودار۳-۱:فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری(مدل برایسون)
منبع برگرفته از اپل بام و همکاران، ص۱۲۰، ۱۳۷۹)
۲-۲-۳- مدل برنامه ریزی راهبردی دیوید
فرایند برنامه ریزی راهبردی، الگویی جامع درمدیریت استراتژیک است که فرد آردیوید در سال ۱۹۹۰میلادی این فرایند را در قالب یک مدل ارائه می کند. بطوری کلی دیوید فرایند سه مرحله ای (گام اول: تدوین استراتژی، گام دوم: اجرای استراتژی، گام سوم: ارزیابی استراتژی) را تعریف کرده است.با توجه به اینکه دراین تحقیق هدف تدوین راهبردهای اکوتوریسم شهرستان کلیبروالویت بندی آنهااست بنابرین دراین بخش عناصر اساسی فرایند برنامه ریزی راهبردی تا مرحله تدوین استراتژی بررسی می شود.
جدول۳- ۱:.چارچوب تحلیلی برای تدوین راهبرد

حتما بخوانید :   ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ...

مرحله اول: مرحله ورودی اطلاعات
ماتریس ارزیابی ماتریس ارزیابی
عوامل خارجی عوامل داخلی
(EFE) (IFE)
مرحله دوم: مرحله تطبیق

ماتریس تهدیدها،فرصتها،
نقاط قوت وضعف
(SWOT)
ماتریس داخلی
وخارجی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...