تحقیق و پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۶

جدول۴-۱۸:الویت بندی راهبردهایSO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲
جدول۴-۱۹:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردST……………………………………………………133
جدول۴-۲۰:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردST………………………………………………….134
جدول۴-۲۱:الویت بندی راهبردهایST منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
جدول۴-۲۲:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWO…………………………………………………136
جدول۴-۲۳:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWO……………………………………………….137
جدول۴-۲۴:الویت بندی راهبردهایWO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
جدول۴-۲۵:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………….139
جدول۴-۲۶:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………..140
جدول۴-۲۷:الویت بندی راهبردهایWT منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)
اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
جدول۴-۲۸:الویت بندی راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
براساس بالاترین امتیازدربین راهبردهای چهارگانه(so,st,wo,wt)………………………………………………..142
جدول۴-۲۹: ۱۰الویت اول راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
دربین راهبردهای چهارگانه(so,wo,st,wt)………………………………………………………………………………..143
۱-۱-نمودار فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۱: نموداراکوتوریسم به عنوان یک فرصت………………………………………………………………………………….۲۱
نمودار۲-۲: ابعاد گردشگری پایدار و روابط متقابل بین آنها………………………………………………………………۳۲
نمودار۲-۳:نظام گردشگری قدیمی(سنتی)………………………………………………………………………………………۳۴
نمودار۲-۴: نظام گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………..۳۵
نمودار ۲-۵:برنامه ریزی زمانی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………..۴۳
نمودار۲-۶:عناصر اصلی راهبرد توسعه گردشگری…………………………………………………………………………..۵۱
نمودار۲-۷: سیر تکاملی برنامه ریزی گردشگری……………………………………………………………………………..۵۶
نمودار۳-۱:فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری(مدل برایسون)………………………………………….۶۵
نمودار۳-۲: الگوی جامع مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………….۶۷
نمودار۳-۳:فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………….۶۷
نمودار۳-۴:الگوی عوامل موثر برتدوین راهبردهای توسعه گردشگری………………………………………………..۷۱
نمودار۳-۵: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………………………۷۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...