تحقیق و پایان نامه

جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۴

۳-۳- مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۳- الف: مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۳ – الف-۱- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)……………………………………………………………………71
۳-۳- الف-۲- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( IEF)……………………………………………………………………..72
۳-۳- ب: مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۳-ب-۱- ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)…………………………………….74
۳-۳-ب-۲- تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها وتدوین راهبردها……………………………۷۶
۳-۳- ب-۳-ماتریس داخلی و خارجی(IE)…………………………………………………………………………………..77
۳-۳-پ- مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………۷۸
۳-۳-پ-۱- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)………………………………………………………….78
۴-۳- جامعه آماری و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….۸۱
۵-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………..۸۲
۶-۳- روش گردآوری داده ها و ابزارهای مورد استفاده برای آن………………………………………………………۸۲
۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………۸۲
۹-۳- نوع تحقیق وشیوه انجام آن…………………………………………………………………………………………………۸۲
فصل چهارم:انجام تحقیق وتجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………۸۶
۱-۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۲-۴- ویژگی های توصیفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….۸۷
۱-۲-۴- قلمرو ارسباران………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۲-۲-۴- شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۲-۴- وضعیت تاریخی شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۲-۴- تقسیمات سیاسی و جمعیت……………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۲-۴- انواع جاذبه های گردشگری شهرستان کلیبر………………………………………………………………………۹۱
۶-۲-۴- ویژگی هاوجاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر…………………………………………………………………….۹۴
۷-۲-۴- منابع آب شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۸-۲-۴- توپو گرافی منطقه………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۹-۲-۴- کاربری اراضی شهرستان کلیبروفعالیتهای کشاورزی………………………………………………………….۱۰۳
۱۰-۲-۴- میزان ورود گردشگر به استان و شهرستان کلیبر……………………………………………………………..۱۰۶
۳-۴- یافته های برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۱-۳-۴- مرحله ورودی: بررسی عوامل راهبردی مؤثربراکوتوریسم شهرستان کلیبر……………………………۱۰۷
۱-۱-۳-۴- مرحله ورودی: بررسی عوامل داخلی و عوامل خارجی مؤثربراکوتوریسم
شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷ ۲-۱-۳- ۴-مرحله ورودی: تشکیل ماتریس داخلی(IFE)و ماتریس خارجی(EFE) با ضرایب و
رتبه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۲-۳- ۴-مرحله مقایسه……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
۳-۳-۴- مرحله تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
۱-۳-۳-۴- مدل برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM) اکوتوریسم شهرستان کلیبر…………………………….۱۲۹
۴-۴-پاسخ به سؤالات……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...