تحقیق و پایان نامه

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران(مطالعه موردیشهرستان کلیبر)- قسمت ۲

۷-۱- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۷
۸-۱-مرور پژوهشهای انجام شده…………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۸-۱- پژوهشهای انجام گرفته در سطح ملی…………………………………………………………………………………۷
۲-۱-۸- پژوهشهای انجام گرفته در سطح بین المللی………………………………………………………………………..۹
۹-۱- کلید واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱۰-۱- فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
فصل دوم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۲- تعاریف ومفاهیم گردشگری……………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۲-۲- مفهوم گردشگری…………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۲- تعریف گردشگر…………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۳-۲-۲- جاذبه های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..۱۷
۴-۲- ۲- جاذبه های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………۱۷
۵-۲- ۲- جاذبه های انسانی……………………………………………………………………………………………………….۱۷
۶-۲-۲- نوع منابع گردشگری…………………………………………………………………………………………………….۱۹
۷-۲-۲- اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۸-۲- ۲- تفاوت اکوتوریسم(طبیعت گردی) با طبیعت گذری و طبیعت نشینی…………………………………..۲۱
۹-۲- ۲- ویژگی های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۹-۲- ۲- جنبه های علمی اکوتوریسم……………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۹-۲- ۲- جنبه های اجتماعی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..۲۲
۳-۹-۲-۲- جنبه های اقتصادی اکوتوریسم…………………………………………………………………………………..۲۲
۱۰-۲-۲- اهداف اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………۲۳
۱۱-۲-۲- گونه شناسی اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………۲۳
۱-۱۱-۲- ۲- توریسم اقلیمی……………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱۱-۲- ۲- توریسم کوهستان وبرف شهرها………………………………………………………………………………..۲۵
۳-۱۱-۲- ۲- توریسم جنگل……………………………………………………………………………………………………….۲۵
۴-۱۱-۲- ۲- توریسم آب های معدنی و آبهای گرم……………………………………………………………………….۲۵
۳-۲- مفهوم توسعه وتوسعه پایدار………………………………………………………………………………………………..۲۶
۴-۲- اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۵-۲- شاخصهای توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….۲۹
۶-۲- تعریف منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۷-۲- توسعه منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۸-۲- توسعه پایداروگردشگری…………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۸-۲- گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۸-۲- اصول گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………….۳۳
۹-۲- عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………۳۳
۱۰-۲- روشهای توسعه گردشگری……………………………………………………………………………………………….۳۴

You may also like...