پایان نامه های سری سوم

بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع …

معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات هرمزگان
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل۱۳۷ نفر می باشد و شهرهایی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل: بندرعباس، قشم، رودان، میناب، جاسک و بندر خمیر می باشند. جامعه آماری به صورت کل شمار بوده است. همچنین پایایی مقیاس اصلی ابزار پرسشنامه استفاده شده برای انجام پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به میزان ۰٫۹۲ به تائید رسید و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و متخصصین مربوط مورد تائید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی ها که به کمک نرم افزار spss18 انجام شد و حاکی از آن است مولفه های تحت بررسی در مجموع ۶۸ درصد واریانس را تبیین می کنند. الویت بندی موانع نیز نشان می دهد عدم مدیریت موثر و عدم ایجاد فرهنگ پذیرش مدیریت کیفیت جامع از مهم ترین موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع به ترتیب اولویت شامل عدم وجود مدیریت موثر، عدم وجود فرهنگ پذیرش، عدم وجود چشم انداز، ماموریت و اهداف، عدم وجود تربیت و آموزش مستمر، عدم وجود منابع مادی و انسانی،عدم تطابق مسئولیت و اختیارات و عدم وجود موارد ارتباطی – اطلاعاتی می باشند. عدم وجود مدیریت موثر به عنوان مهم ترین مانع شناسایی شد.
کلید واژه: مدیریت کیفیت جامع، موانع، راه کار، هیئت های ورزشی، استان هرمزگان
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در محیط سازمانی امروزی که ویژگی اصلی آن، پیچیدگی توام با تغییرات بسیار است، سازمان ها به منظور بقای خود، علاوه بر رقابت ناچار به تجدید نظر در بسیاری از امور و روال های حاکم بر نحوه ی انجام فعالیت اصلی شان هستند. در این محیط پیچیده و متغیر، سازمان باید به پیشواز تغییرات رفته و خود را با آن ها منطبق کند، اما به دلیل دشوار بودن ایجاد تغییرات در محیط، هر سازمان باید تغییرات را از خود شروع کند .ازاین رو انتخاب جهت گیری تغییرات بسیار مهم است و سازمان باید نیازهای متغیر مشتریان، راهبردها، اهداف بلندمدت و دیگر عوامل مؤثر را مدنظر داشته باشد(انصاری، ۲۰۰۷).
نوع جدیدی از مدیریت با عنوان مدیریت کیفیت جامع[۱] یک روش موثر در بهبود یک سازمان می باشد که بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ میلادی در آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت (کوچ[۲]، ۱۳۸۰). دمینگ[۳] به عنوان نخستین کسی بود که فعالیت خود را در این زمینه شروع کرد و او را پایه گذار این نوع مدیریت می دانند (وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ۱۳۸۰). مهم ترین مسئله در مدیریت کیفیت جامع این است که تشخیص داده شود بهبود کیفیت، به صورت جامع و جدی در کلیه واحدهای سازمانی پیگیری شده و اینکه اطمینان حاصل شود که کلیه افراد در این امر مشارکت دارند(متقی، ۱۳۸۴). در سال های اخیر سازمان ها در صدد استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع، مبتنی بر تفکر مشتری گرایی برآمده اند. مدیریت کیفیت جامع، نظامی رو به تکامل است و مجموعه ای از روش های اجرایی، ابزارها و روش های آموزشی را در اختیار مدیران سازمان ها قرار می دهد تا بتوانند در دنیای پرشتاب امروزی، رضایت ارباب رجوعان خود را از طریق حذف اتلافات، سرعت در ارائه خدمات و کاهش هزینه ها جلب کنند (ریاحی، ۱۳۸۴).
شناسایی موانع استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع و همچنین راه کارهایی در جهت استقرار این نظام برای رسیدن به تعالی سازمان های ورزشی استان هرمزگان از اهداف این تحقیق به شمار می رود.
۱-۲- بیان مسئله تحقیق:
امروزه، رشد سریع تکنولوژی و تنوع محصولات در محیط شدید رقابتی علی رغم محدودیت های منابع و مشکلات استفاده از نیروی انسانی، مدیران مؤسسات بزرگ و کوچک، دولتی یا خصوصی، تولیدی یا خدماتی را وادار کرده تا برای رفع معضلات سازمان خود به دنبال راه حل های مناسب باشند(چادویک[۴]، ۱۹۹۵). لذا در وضعیت فعلی یکی از ابزارهای مناسب برای داشتن سازمانی پویا و هدف مند که در محیط رقابتی بتواند فعالیت نماید، مدیریت کیفیت جامع یا TQM، شناخته شده است(ابزری، ۱۳۸۱).
در تعاریف این نوع مدیریت پژوهشگران نظرات متنوعی دارند اما در یک تعریف کلی، مدیریت کیفیت جامع را می توان تلاشی پیگیر برای مستمر فرآیندها، بروندادها و تمامی فعالیت های سازمانی با تمرکز بیشتر بر فعالیت ها و برنامه های سازمانی در جهت تامین نیازهای مشتریان، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه کیفیت در رابطه با شرایط دائما در حال تغییر محیطی در نظر گرفت (آدامز[۵]، ۲۰۰۴). کیفیت وظیفه هر عضو سازمان است و نه فقط مسئولیت فلان واحد، خدمات و تولیدات باید انتظارات مشتری را برآورد یا حتی از آن فراتر رود، کیفیت مستلزم وجود فرهنگ سازمانی پویا است تا کیفیت را در سراسر زنجیره تولید یا خدمت (از منبع تا عرضه و تحویل)، مورد توجه قرار دهد، مشارکت و همکاری باید جایگزین روابط خصمانه با کارکنان و مشتریان شود، به کارکنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سازمان، در همه رده ها، باید اقتدار و اختیار داد تا تصمیماتی را که موجد کیفیت و خدمت بهتر است، اتخاذ کنند وکیفیت نه به عنوان مقصد، بلکه باید به منزله سفر تلقی شود که هدف آن فراتر رفتن از حد انتظار مشتری است(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ۱۳۸۰).
با توجه به مطالب بیان شده می توان اظهار داشت که تأکید این روش مدیریت بر افزایش رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان، از طریق روش ها و نگرش های نظام مند در فرآیند بهبود مستمر می باشد که چنین عملکرد بهبود یافته ای، مستقیمأ به کسب هدف های گوناگون نظیر: کیفیت، زمان بندی صحیح، تأمین نیاز مشتری، مناسب بودن خدمات و کاهش هزینه ها منجر می شود(کزازی، ۱۳۷۸).
به منظور اینکه سیستم مدیریت کیفیت جامع در هر سازمانی به موفقیت دست یابد، مواردی وجود دارد که رعایت آن ها ضروری است که شامل: آموزش دادن کلیه مدیران آینده از هم اکنون ، جایگزین کردن سبک کنترل سنتی و مدیریت با روش های جدید مدیریتی(مدیریت مشارکتی)، بهبود ارتباطات کاری و مطلوب بین مدیران و کارکنان ،ایجاد و تقویت یک سیستم مناسب برای نمایش مداوم نتایج عملکرد سرپرستان و مدیریت، آگاه نمودن کارکنان نسبت به ضرورت بهبود کیفیت، ایجاد انگیزش و پویایی در کارکنان، فراهم ساختن محیطی توانمند به منظور خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، تشکیل تیم های خودگردان و حلقه ای دوایر کنترل کیفیت، تعیین مسیر پیشرفت شغلی کارکنان ،ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و توسعه ارزش های مشترک کارکنان (وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ۱۳۸۰).
تحقیقات انجام شده نشان می دهند، اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته با کندی مواجه بوده است و میزان کاربرد این نظام در بخش ادارات ورزش وجوانان و دیگر دستگاه های دولتی کم است. با توجه به اینکه اجرای مدیریت کیفیت جامع در تمامی بخش های کشور یک ضرورت است اما به نظر می آید تا زمانی که بستر سازی مناسب صورت نگیرد سازمان ها منافع لازم را از استقرار مدیریت کیفیت جامع کسب نخواهند کرد (درگاهی و رضایان، ۱۳۸۲). بکارگیری مدیریت کیفیت جامع در سازمان ها و تشکیلات ورزشی نظیر فدراسیون ها، هیأت ها و باشگاه های ورزشی در کشورهای مختلف سبب ایجاد تحول در عملکرد آن ها شده است (حمیدی، ۱۳۸۱). از طرف دیگر، شواهدی در دست است مبنی بر اینکه افزایش هزینه ها و به عبارتی اختصاص منابع بیشتر به این سازمان ها در قبال بازده و فراورده های کمتر در سازمان های ورزشی، ناشی از فقر کیفیت در نظام و فعالیت های آن سازمان هاست (امیران، ۱۳۸۱). بررسی ها نشان می دهند، در ایران، بیشتر ادارات ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی از نظر کمی و کیفی در سطح قابل قبولی قرار نداشته و مشکلات متعددی بر سر راه آن ها قرار دارد که به پایین آمدن سطح کارایی آن ها منجر شده است، از جمله این مشکلات می توان به: فقدان رهبری و مدیریت صحیح در هیئت های ورزشی، نداشتن آگاهی کارکنان در مورد سیستم مدیریت کیفیت جامع، فقدان برنامه ریزی استراتژیک، وجود ارتباطات نامناسب موجود بین این سازمان ها با مسئولان رده های بالاتر و یا پایین تر و حتی با ورزشکاران، ساختار سازمانی نامناسب موجود و در نهایت عدم ایجاد تحولات فرهنگی به منظور پذیرش مدیریت کیفیت جامع در هیئت ها را می توان نام برد (ذوالفقاری، زعفرانی، کلانتری، ۱۳۸۷).
با توجه به این نکته که هیئت های ورزشی مسئول توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم افراد در استان، تعلیم و تربیت مربی ورزش،، تهیه و تنظیم برنامه های توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش در سطح استان و غیره می باشند (همتی نژاد، ۱۳۹۱)، و با توجه به این مسئله که هیئت های ورزشی زیر سازه های اصلی پیشرفت ورزش می باشند و داشتن سیستم مدیریتی صحیح و کارا از ملزومات پیشرفت هیئت های ورزشی می باشد، این سوال مطرح می گردد که موانع موجود در استقرار مدیریت کیفیت جامع و راه کارهای مناسب به منظور بکارگیری و بهبود خدمات مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی کدام اند.
۱-۳ – ضرورت و اهمیت تحقیق

You may also like...