پایان نامه های سری سوم

پژوهش – بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت …

۵-۱- یافته های پژوهش: ۳
۵-۲- بحث و بررسی ۳
۵-۳- پیشنهادات ۳
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۳
۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۳
منابع ۳
منابع فارسی ۳
منابع غیر فارسی ۳
پیوست ها ۳
اظهار نامه
اینجانب مریم درویش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی به شماره دانشجویی ۸۹۰۹۶۴۲۰۱ تأیید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی: مریم درویش
امضاء و تاریخ: / / ۱۳۹۲
تأییدیه
بدینوسیله تأیید می نمایم پایان نامه «بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان» دفاع شده توسط خانم مریم درویش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر سید محمد علی میرحسینی
امضاء و تاریخ: / /۱۳۹۲
تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع
گروه تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام و نام خانوادگی دانشجو: مریم درویش
عنوان پایان نامه:
«بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان»
تاریخ دفاع:
رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی
گرایش: مدیریت ورزشی

You may also like...

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه دانشگاهی دانشگاه یا
موسسه محل خدمت
امضاء