فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۷

۰۰۳۹/۰

 

 

۲۱۳۰/۸-

 

 

۰۰۰۰/۰

 

 

 

R2(ضریب همبستگی)

 

 

۶۶/۰

 

 

 

(ضریب تعیین تعدیل شده)

 

 

۶۵/۰

 

 

 

D.W(آماره دوربین واتسن)

 

 

۸۷/۱

 

 

 

F فیشر

 

 

(۰۰۰۰/۰prob =) 753/1

 

 

مأخذ:محاسبات تحقیق
با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت ارائه شده در جدول (۴-۵) در شرکت­های مورد مطالعه، متغیر مدیریت حسابهای پرداختنی با توجه به مقدار آماره t (6081/2- ) که بزرگتر از سطح بحرانی(۹۶/۱ تا ۹۶/۱-) است و سطح احتمال مربوط به آن که معادل (۰۰۸۶/۰) و P-Value <0.01 شده است، دارای رابطه­ منفی و معنی­دار با متغیر وابسته (مدیریت سود) است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر مدیریت حسابهای پرداختنی، متغیر مدیریت سود به میزان ۰۳۲۹/۰ واحد کاهش می­یابد، بنابراین در سطح اطمینان ۹۹% فرض صفردر فرضیه (۱-۵-۱) رد می­ شود و فرض مقابل ­پذیرفته می­ شود. رابطه­ معنی­دار متغیر مدیریت حسابهای دریافتنی و مدیریت سود با توجه به آماره t و سطح احتمال مربوط به آن ( (P-Value >0.01رد می­ شود، از این رو فرض صفر نیز در فرضیه (۱-۵-۲) پذبرفته می­ شود و فرض مقابل رد می­ شود. اما متغیرهای مدیریت موجودی کالا و مدیریت نسبت جاری نیز با توجه به مقدار آماره t و بالا بودن سطح اطمینان مربوطه دارای رابطه­ منفی و معنی­دار با متغیر مدیریت سود می­باشد و به ازاء یک واحد افزایش در متغیرهای مدیریت موجودی کالا و مدیریت نسبت جاری، متغیر مدیریت سود به ترتیب به میزان ۰۰۱۶/۰ و ۰۳۲۷/۰ کاهش می­یابد. بنابراین فرض صفردر فرضیه ­های (۱-۵-۳) و(۱-۵-۴) رد می­ شود و فرض مقابل پذیرفته می­ شود.
ضریب همبستگی(R2) به دست آمده نشان می­دهد که متغیر توضیحی مدل قادر است ۶۶/۰درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، هر چه R2 به عدد یک نزدیک باشد نشان دهنده پوشش کامل­تر مشاهدات نمونه ­ای توسط خط رگرسیون برآورده شده است. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ۶۵/۰، مشخص می­ شود که این ضریب بالا بوده و مفهوم آن توانایی تبیین مناسب مدل است. در مدل برآورد شده وجود مشکل هم­خطی منتفی است زیرا از نشانه­ های وجود هم­خطی می­توان به عدم امکان تخمین ضرایب و همچنین R2 بالا اما تعداد نسبت­های t معنادار کم اشاره کرد که مدل برآورد شده اول فاقد این مشکل می­باشد. آماره دوربین واتسن محاسبه شده (۸۷/۱D.W=) حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در مدل می­باشد و استقلال خطاها از یکدیگر (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) تأیید می­ شود. براساس آماره آزمون F فیشر (۷۵۳/۱) و (۰۰۰۰/۰prob =)، برازش کل رگرسیون معتبر است و معناداری کل مدل تأیید می­ شود.
مدل۲)
جدول(۴-۱۰) نتایج آزمونF لیمر وآزمون هاسمن

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع آزمون آزمونF لیمر آزمون هاسمن
مقدار آماره ۵۶۲/۲ F ۸۹۶/۲۲
P-Value ۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰
نوع مدل پانل اثرات ثابت

 

مأخذ:محاسبات تحقیق
جدول(۴-۱۱) نتایج مدل اثرات ثابت مدل ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *