تحقیق و پایان نامه

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس …

خیلی کم

۴

۱

کم

۳

۲

متوسط

۲

۳

زیاد

۱

۴

خیلی زیاد

۰

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمعآوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردیده بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، در اختیار اساتید و صاحب نظران دانشگاهی رشته مدیریت قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سوالات مطرح شده آنچه را که مدنظر است ، اندازهگیری میکند یا خیر؟ اظهارنظر نمایند. سپس نظرات اساتید و صاحب نظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سوالات بوجود آمد. برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای گرونباخ استفاده شده است بر اساس این روش با یک مطالعه مقدماتی اولی ۳۰ نفراز کارکنان جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSSمیزان پایایی سوالات پرسشنامه ۹۲۳/۰ بدست آمد.
روش تجزیه وتحلیل داده های آماری
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از پرسشنامههای جمعآوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای توصیف پاسخهای نمونه آماری به سؤالات، از جدولهای توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به سؤالات استفاده شد. و برای نشان دادن دادههای آماری سؤالات عمومی بصورت مجسم، از نمودارهای ستونی استفاده گردیده است. و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیهها از نرم افزار SPSS و LISREL و آزمون کولموگورف اسمیرنف، پیرسون و تحلیل ساختاری، استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
تجریه و تحلیل اطلاعات آماری

مقدمه
هدف از نگارش این فصل، پاسخ به سؤالات یا فرضیههای پژوهش است. در این فصل، دادههای بدست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. کار تحلیل این است که مجموعههای وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک دادهها را به واحدها، الگو ها و شاخصهای قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن دادهها به صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیر پذیر به گونهای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود. در این قسمت دادههای گردآوری شده به صورت جدول یا نمودار عرضه و تحلیل میشود. ارائه نتایج یک تحقیق بر حسب نحوه تنظیم یافتههای آن، میتواند صورت های مختلفی داشته باشد. ترتیب ارائه یافتههای پژوهشی به طور سازمان یافته، امری است که از قبل بایستی برنامهریزی شده باشد. بهترین شیوه برای تنظیم ساختاری این قسمت ارائه یافتهها با توجه به سوالات یا فرضیههای تحقیق است.
در این فصل به بررسی ویژگیهای نمونه مورد مطالعه پرداخته شده، و بررسی متغیرهای تحقیق و فرضیه های تحقیق با بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده، و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی در راستای نتایج تحقیق و پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی پرداخته شده است.
توصیف نمونه
جنسیت
توزیع فراوانی جنسیت نمونه به شرح زیر است :

حتما بخوانید :   دسترسی به منابع مقالات :واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در انتخاب مسئله رساله دکتری- قسمت ۸

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...