تحقیق و پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی …

مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین توسط درودچی و نیک مهر (۱۳۸۶)، انجام شده است که در این تحقیق بیان شده که؛ پیشرفتهای گوناگون در توانمندیهای فناوری اطلاعات ، چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است. اتخاذ و اجرای فناوری اطلاعات یکی از روشهایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکتها و زنجیره تأمین اعمال مینماید. پذیرش فناوری اطلاعات و اجرای کارآمد آن میتواند همکاری بین اعضا زنجیره تأمین را از طریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق و بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی بهبود بخشد و باعث افزایش کارآیی زنجیره تأمین گردد. هدف اصلی، بررسی اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و نیز ارائه عوامل موثر در پذیرش فناوری اطلاعات میباشد. به علاوه برای درک بهتر موضوع ، نگاهی نیز به اهمیت و نقش اطلاعات در زنجیره تأمین و ویژگیهای زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات انداخته شده است. مطالعات انجام شده بیانگر تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود پاسخگویی، توزیع و انتقال اطلاعات، کارآیی زنجیره و ارتقا همکاری در دو بعد داخلی و خارجی ، جلوگیری از پدید آمدن اثر شلاق چرمی و توسعه کانالهای فروش میباشد. همچنین کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین با دو رویکرد تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. در ضمن مطالعات نشان داده اند که عواملی از قبیل وسعت سازمان ، میزان موفقیت ، عدم اطمینان و فشار دیگر شرکاء زنجیره و … نقش بسزایی در پذیرش فناوری اطلاعات دارند. پیشرفتهای مستمر در زمینه ارتباطات و سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات ، باعث بوجود آمدن یک سیر تکاملی برای زنجیره تأمین و توسعه تکنیکهایی برای مدیریت آن شده است. امروزه مدیران ارشد شرکتهای تولیدی از روشها و ابزار های گوناگونی جهت دستیابی به اهداف و طرحهای تجاری خود که مبتنی بر کسب سهم بیشتری از بازار میباشد استفاده میکنند. در این راستا، راهبردهایی مدنظر آنها خواهد بود که به ارائه محصولات با کیفیتتر و با قیمت پایینتر و دسترسی بیشتر منجر میشود. بنابراین همواره در تلاش هستند تا با کاهش هزینه ، افزایش انعطافپذیری به مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا دست یابند. از طرفی با توجه به اوضاع حاکم بر بازارهای امروزی که شامل افزایش انتظارات مشتریان در زمینههای قیمت ، کیفیت و تنوع محصولات و تحویل به موقع میباشد و نیز جریان آزاد اطلاعات که باعث افزایش دانش و بصیرت مشتریان نسبت به محصولات رقیب گردیده و با توجه به پیشرفتهای قابل توجهی که در فناوریهای تولید و سیستمهای حمل و نقل و سفارش حاصل شده و نیز هزینههای مستقیم نیروی کار ، فشار دو چندانی بر پیکره بنگاهها وارد میشود که باعث شده بنگاهها جهت پاسخگویی به نیازهای جدید و فراهم آوردن رضایت مشتریان و بقا در صحنه رقابت از یک سو به عقب بازگشته و با تأمین کنندگان در زنجیره تأمین ارتباط پیدا کنند و از سوی دیگر به جلو حرکت کرده و با مشتریان پیوند یابند تا بتوانند به اهداف استراتژیک خود دست یابند. در این راستا فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زنجیره تأمین نقش بسیار مهمی ایفا مینمایند. مدیریت زنجیره تأمین قابل اجرا و کارآمد بر اساس اطلاعات دقیق و انتقال و توزیع آن به صورت صحیح و با کیفیت بالا شکل میگیرد و توسعه و ترقی در مدیریت زنجیره تأمین مخصوص بنگاههایی است که توانستهاند برنامهریزی تولید و انبارداری گمراه کننده خود را که در اثر انتقال ضعیف اطلاعات و نیز مشکلات و خطاهای موجود در آن بوجود آمده است را حذف نمایند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی ، تعدادی از کارخانههای تولید قطعات کامپیوتری مانند P&G و HP اقدام به یکپارچهسازی لایههای پایین دستی با سیستمهای اطلاعاتی نمودند تا بتوانند به هدف مورد نظرشان یعنی پاسخگویی سریع به تقاضای بازار و انبارداری مطلوب توسط انتقال و تحلیل صحیح و سریع اطلاعات دست یابند. انتقال و توزیع اطلاعات بطور کارآمد تکیه اساسی بر فناوری اطلاعات دارد. مدیریت زنجیره تأمین بر سودآوری بلندمدت و کلی برای تمام شرکای زنجیر تأمین بواسطه انتقال و توزیع دقیق و قوی اطلاعات تاکید دارد که این خود دلالت بر اهمیت فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین است. در عصر ما ، اطلاعات یک عامل کلیدی در تصمیمگیری جهت بقا و توسعه بنگاه میباشد. از طرفی دو ستون اصلی مدیریت زنجیره تأمین ، یکپارچهسازی شبکه بنگاهها و هماهنگسازی جریان مواد ، اطلاعات و مالی است. این هماهنگسازی در طول زنجیره با استفاده از پیشرفتهای اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو موثری بهبود یافته است. یکی از موضوعات مهم در زنجیره تأمین ، کاهش عدم اطمینان نسبت به تقاضا ، زمان تحویل و کیفیت در طول زنجیره است علت عمده بسیاری از عدم اطمینانها ، جریان ضعیف اطلاعات است که میتواند در برگیرنده نادرست بودن ، نابهنگام بودن و مدیریت غلط اطلاعات باشد. فناوری اطلاعات با توانمندی مدیریت جریات اطلاعات ابعادی از زنجیره تأمین مثل هزینه ، کیفیت ، تحویل به موقع کالا و در فعالیتهای IT خدمات و انعطافپذیری و نهایتاً سود سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد. لازم به ذکر است که گسترش استفاده از زنجیره تأمین پتانسیل ایجاد ارزش را در زنجیره افزایش داده است.
تحقیق استراتژیهای همکاری سازمانها در زنجیرههای تأمین الکترونیکی توسط علی عظیمی و حسین صفری (۱۳۸۶)، انجام شد که نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که؛ فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات ، تغییرات چشمگیری را در نحوه همکاری میان شرکتها در طراحی ، تولید و عرضه محصولات به بازار ایجاد نموده است. دیگر شرکتها با همراهی استراتژیهای سنتی همکاری ، کمتر نتیجه مطلوب بدست میآورند و چرخه کوتاه عمر محصولات ، عدم وفاداری مشتریان ، هزینههای کمتر جایگزینی محصول و سایر تهدیدها ایجاب مینماید تا مدلهای همکاری جدیدی در قالب زنجیرههای تأمین با قابلیت شکلگیری سریع ایجاد شود. زنجیره تأمین الکترونیکی یکی از راهکارهای موثر در این مورد بشمار میرود. بطورکلی یک زنجیره تأمین الکترونیکی ترکیبی از اعضا موقت و بهم وابسته و پراکنده (از نظر جغرافیائی) بوده و بگونهای طراحی میشود که با استفاده از فناوری اطلاعات به نیازهای بازار جوابگو باشد و مزیت رقابتی مناسبی را برای اعضا خود ایجاد نماید. ایجاد زنجیرههای تأمین الکترونیکی نیاز فزایندهای به همکاریهای فزاینده و انعطافپذیر داشته ، موجب تلفیق سازمانها و هستههای پراکنده گردیده و اتحاد موقت ، موثر و کارا را به مدد شبکههای ارتباطی ایجاد مینماید. فقدان مدیریت موثر در کنترل و هدایت همکاری میان شرکای زنجیرههای تأمین الکترونیکی میتواند موجب شکست در کسب و کار شود. از اینرو تدوین و بکارگیری استراتژیهای مناسب همکاری متناسب با ماهیت زنجیره تأمین ضروری است.
تحقیق شناسایى و اولویتبندى عوامل اثرگذار در افزایش هزینههاى پوشاک کارکنان ناجا با رویکرد AHP ، توسط دارابی و محمدی (۱۳۸۹)، انجام شد که عوامل مؤثر بر افزایش هزینههاى پوشاک کارکنان ناجا در محورهاى زنجیره تأمین ( برآورد ، تأمین ، نگهدارى و توزیع ) از طریق مطالعات کتابخانهاى و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان آماد و پشتیبایى ناجا ، شناسایى گردید. سپس میزان تأثیر هر یک از عوامل فوق در افزایش هزینههاى پوشاک کارکنان ناجا با استفاده از پرسشنامهاى که براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبى تهیه و در بین ۴۵ نفر از مدیران و خبرگان ستاد آماد و پشتیبانى ناجا توزیع و تکمیل گردید ، تعیین شد. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق ، سیاستهاى غیرمترقبه در مورد ، نقل و انتقال و جابجایى کارکنان ردههاى مأموریتى ، تنوع زیاد پوشاک مورد استفاده کارکنان ناجا و تعویض طرح و رنگ اقلام پوشاک به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر افزایش هزینهها از نظر طرح و رنگ آمادى ناجا در بخش پوشاک معرفى شدند. زنجیره آماد و پشتیبانی ناجا در اجرای وظایف ذاتی از محل اعتبارات تلاش مىنماید تا اقلام پوشاک کارکنان تحت پوشش و خدمات مرتبط با آنها را با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت خرید و در اختیار یگانها قرار دهد. گرچه ماهیت عملیات پشتیبانی، به طور عملى در هر مورد پیچیدگی خاص خود را دارد ولی کارکرد عناصر اصلی این سیستم ( برآورد ، خرید ، نگهداری و انبار ، توزیع ) در تمام موضوعات تا حدودی یکسان و هر عنصر در جایگاه خود وظایف ذاتی مربوطه را انجام و با تعامل ، هماهنگی و همگرایی با عناصر دیگر ، اهداف مأموریتهاى آماد و پشتیبانی را در آن مورد خاص ترسیم و در نهایت به ثمر مىرساند.
تحقیق ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین ( مورد مطالعه : شرکت سهامی ذوب آهن )، توسط علی تیزرو و همکاران (۱۳۹۰)، انجام شده در این تحقیق بیان شده که زنجیره تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر ، نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالشهای محیطی فائق آید. چنین ابزاری چابکی است. از اینرو با هدف تدوین مدل چابکی زنجیره تأمین، ۱۱ فاکتور شناسایی و در قالب پرسشنامهای در اختیار خبرگان زنجیره تأمین ذوب آهن قرار گرفت. با تحلیل عاملی دادههای به دست آمده از ۱۸۰ پرسشنامه جمعآوری شده ، فاکتورهای شناسایی شده ، تأیید شدند و بر مبنای فرضیههای پژوهش و با استفاده از تحلیل مسیر، مدل چابکی زنجیره تأمین تهیه شد. بینشی که این مدل به مدیران ارائه میکند میتواند به آنها در برنامهریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تأمین کمک کند.
تحقیق الگوهای کارای مدیریت دانش در زنجیره تأمین توسط جمشید ناظمی و همکاران (۱۳۹۰)، انجام شده یافتههای این تحقیق نشان دهنده این مطلب است که در سازمانهای پیشرفته ، دانش مهمترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. دنیا امروز به سمت بکارگیری سیستمهای اثربخش تر حرکت میکند که بدون شک ، دانش یکی از اجزای لاینفک چنین را درک کردهاند. سازمانهایی که توانایی (KM) سیستمهایی است. مدیران همواره اهمیت مدیریت دانش مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند میتوانند به نحو مطلوب از منفعتهای بالقوه آنها نهایت استفاده را کسب نمایند. در این پژوهش مولفههای فرآیند مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی قرار گرفتهاند ، ترکیبات ممکن از این مولفهها و متغیرهای نشان دهنده آنها توسط تحلیل عاملی شناسایی و تائید و سپس به کمک معادلات ساختاری کارایی بین ترکیبات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که الگوهای کارا در اثر ترکیب همه مولفههای فرآیند مدیریت دانش وجود ندارد و الگوهای ترکیبی خاصی از مولفهها موجب توسعه شاخصهای کارای مدیریت دانش در سازمانها شده است. سازمانها با توجه به دارائیهای موجود از فرآیند مدیریت دانش میتوانند ترکیبهای مناسب را بکار گرفته و راهبردهای کلان مدیریتی مناسب را انتخاب نمایند و موجبات بهبود عملکرد فعالیتهای سازمانی را فراهم آورند.
تحقیق بررسی اثر شلاقی و تاثیر زنجیره تأمین در ایجاد آن در صنایع نساجی ( مطالعه موردی در صنایع نساجی شهرستان اردکان ) توسط دهقان دهنوی و مشهدی زاده اردکانی (۱۳۹۰)، انجام شده که در این تحقیق بیان کردند که؛ امروزه سازمانها در زنجیره تأمین به دنبال افزایش اثربخشی و کارایی خود میباشند. از آنجا که در صنعت نساجی ارضای نیازهای مشتریان و کسب موقعیتهای برتر در بازار، یکی از دغدغههای اصلی مدیران و از جهتی به دلیل تنوع تأمینکنندگان که به نوعی میتواند بر کیفیت و تحویل محصول نهایی به مشتریان تاثیرگذار باشد، زنجیره تأمین میتواند بعنوان یکی از راهکارهای افزایش اثربخشی و کارایی در این صنعت مطرح باشد . بنابراین شناسایی و بررسی عوامل مانع تحقق اثربخشی مورد انتظار در زنجیره تأمین دارای اهمیت فراوان میباشد. یکی از این عوامل اثر شلاقی است که آگاهی از عوامل بوجودآورنده آن به سازمانها و زنجیرههای تأمین کمک میکند تا با اتخاذ تصمیمات درست از شدت میزان و اثرات مخرب آن بکاهند. زنجیره تأمین چابک به عنوان پارادایم تأمین در قرن بیست ویکم مطرح شده است و به عنوان استراتژی برد شرکتهایی که به دنبال رهبری بازار در سطح ملی و بین المللی هستند، در نظر گرفته میشود. رویکردهای موجود در رابطه با چابکی زنجیره تأمین، معمولاً چگونگی ارتقا ویژگیهای چابکی داخلی بنگاه با استفاده از عرضه و تقاضای انتهای شبکه را مورد بررسی قرار میدهد. این رویکردها، سعی در هماهنگ کردن فیزیکی شبکه با مقتضیات بازار و رقابت، تغییر شکل دادن فرآیندهای تولید در درون زنجیره تأمین و تحلیل رفتاری و ارتباطی بین اعضای زنجیره تأمین دارند.
مهرجردی و همکاران (۱۳۹۰)، تحقیقی با عنوان به کارگیری روش فوق ابتکاری شبیهسازی تبرید تدریجی برای حل مسایل زنجیره تأمین انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که در طی سالیان اخیر، توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات، تأثیرات زیادی را بر نحوه مدیریت زنجیره عرضه بنگاههای تولیدی داشته است. یکی از مقولههایی که تحت تأثیر این تغییر و تحول قرار گرفته است، نحوه پیکربندی زنجیره عرضه است که با رویکردهای مختلفی میتواند صورت پذیرد. افزایش در تعداد اعضاء متقاضی در زنجیره تأمین از یک سو و گسترش ارتباطات از طریق تکنولوژیهای نوین اطلاعات از سوی دیگر ، انتخاب اعضای زنجیره تأمین را با پیچیدگی خاصی مواجه کرده که آنرا جزو مسایل سخت قرار داده است. در این گونه مسایل دیگر روشهای کلاسیک قدیمی درخصوص پیکرهبندی زنجیره عرضه کارا نمیباشند. در این تحقیق الگوریتمی بر مبنای مدل ارایه شده گریوز بوسیله روش فوق ابتکاری شبیهسازی تبرید تدریجی ابداع گردیده که به واسطه آن میتوان پیکرهبندی بهینه زنجیره عرضه را با رویکرد کمینه کردن هزینه موجودی و سطح سرویس بالا به مشتری تحصیل نمود. به منظور بررسی قابلیت ، به کارگیری همچنین مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم گریوز، مسألهای از یک سازمان تولیدی ( شرکت تولیدی صنعتی ابزاران )، انتخاب و حل گردیده است.
ملک اخلاق و همکاران (۱۳۹۲)، در تحقیق نقش و جایگاه تکنیکهای ارتقا در زنجیرههای ارزش جهانی بیان کردند که در عصر کنونی با پیوستن کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی ، شرکتها در این کشورها با افزایش فشار رقابتی مواجه شدهاند. بررسیها نشان میدهد که بهترین راه برای تولید محصولات با کیفیت ، حرکت به سمت فعالیتهای مهارتی است. از آنجایی که در دنیای امروز تجارت بین الملل امکان خرید محصولات در سطح وسیعی را فراهم کرده است ، تولید و مصرف اغلب با فاصله جغرافیایی زیاد از هم صورت میگیرد. بنابراین به منظور حفظ بقا و حضور مستمر در بازارهای پویای جهانی ، شرکتها و صنایع در سراسر جهان چارهای جز به کارگیری روشهای ارتقا و بهبود در طول فرایند تولید ندارند. تحلیل زنجیره ارزش نقش ارزندهای در درک بکارگیری مؤثر و کارای این تکنیکها به منظور حضور موفق شرکتها در گستره اقتصاد جهانی ایفا مینماید ؛ چرا که در چارچوب زنجیرهای ارزش جهانی ، شرکتها میتوانند با به کارگیری تکنیکهای صحیح ارتقا ، از طریق بهبود در فرایند تولید و همچنین بهبود در عملیات ، انتظار افزایش ارزش مضاعف و کسب مزیت رقابتی را داشته باشند. هدف از این مقاله تبیین نقش و جایگاه تکنیکهای ارتقا در زنجیرههای ارزش جهانی است. بدین منظور ابتدا به تعریف مفاهیم مرتبط با ارتقا و انواع تکنیکهای موجود پرداخته ، سپس با تبیین مبانی زنجیره ارزش جهانی و الگوهای آن، به نقشی که تکنیکهای ارتقا در هریک از الگوهای زنجیره ارزش جهانی ایفا میکند ، پرداخته شده است. بررسیها نشان داد که در الگوی زنجیره ارزش جهانی شبه سلسله مراتبی و سلسله مراتبی، ارتقاء محصول و ارتقاء فرایندی و در الگوی زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر بازار، ارتقاء وظیفهای به طور مؤثر و کاراتری عمل میکنند. این در حالی است که در زنجیره ارزش جهانی شبکهای ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان شایستگیها و مزیتهای خود را به طور مکمل در جهت نوآوری و ارتقا به کار میگیرند.
حسینی و شیخی (۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران بیان کردند که : یکپارچگی زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت اثرگذار است؛ به عبارت دیگر، یکپارچگی زنجیره تأمین در ابتدا بر عملیات مدیریت زنجیره تأمین اثر مثبت اعمال میکند، آنگاه عملیات بهبود یافته مدیریت زنجیره تأمین ـ تدارکات ، تولید و توزیع منجر به ارتقای عملکرد شرکت میشود. در نتیجه ، میبایست توجه کافی به حوزههای عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین صورت پذیرد و منابع به نحو مناسب میان این حوزهها تخصیص یابد. همچنین، در اکثر شرکتهای تولیدی ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامهریزی در حوزههای تدارکات ، تولید و توزیع استفاده میشود؛ یعنی هر کدام از این اجزا به طور مستقل اقدام به برنامهریزی برای فعالیت خود مینمایند و هر کدام به تنهایی در راستای بهینه سازی منافع خود تصمیمهایی را اتخاذ میکنند. این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینههای کل زنجیره تأمین و کاهش قابل ملاحظه در سطح رقابتپذیری شرکت میشود. یکپارچگی با عناصر مختلف زنجیره تأمین شرایطی را برای شرکت مهیا میسازد تا در پرتو آن ، شرکت قادر شود میان وظایف مختلف تدارکات، تولید و توزیع، هماهنگی و یکپارچگی برقرار نماید و به عبارت دیگر، به این حوزه ها از دیدگاه برنامهریزی و عمل، به صورت یک کل منسجم و یکپارچه نگریسته شود. نگاه یکپارچه به این وظایف، نه تنها باعث کاهش هزینهها در زنجیره تأمین میشود، بلکه از دوباره کاری و انجام امور تکراری در این حوزهها جلوگیری میشود و در نتیجه ، با مدیریت مناسب زمان و منابع ، حیطههای تدارکات، تولید و توزیع به نحو مناسبی مدیریت میشود. در این مسیر ، فعالیتهای مختلفی در حوزههای سه گانه زنجیره تأمین صورت میپذیرد تا در نهایت ارزش موردنظر مشتری خلق شود.
فصل سوم
روش تحقیق

روش اجرای تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از لحـاظ جمـعآوری اطلاعات ، از نوع علمـی ـ مقایسهای میباشد. برای آزمون فرضیهها از نرم افزار SPSS و آزمون کولموگورف اسمیرنف، اسپیرمن، استفاده خواهد شد و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود.
هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی ، روش‌های علمی ، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری ، از روش علمی استفاده شود ( ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸). از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدف آن حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹). بر این اساس در این مطالعه به منظور برآورد مدل و متعاقباً پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و آزمون فرضیات از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده میشود. مدلیابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانوادهی رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی[۱۴] GLM است که به محقق امکان می‌دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به گونهی همزمان مورد آزمون قرار دهد. تحلیل مدل معادلات ساختاری را می‌توان توسط دو تکنیک انجام داد: تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاریLISREL و حداقل مربعات جزئی[۱۵] PLS.
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه‌هایی دربارۀ روابط بین متغیرهای اندازه‌گیری شده[۱۶] و متغیرهای مکنون[۱۷] است. متغیرهای اندازه‌گیری شده متغیرهایی هستند که به طور مستقیم می‌توان مشاهده و اندازه‌گیری کرد، این متغیرها را متغیرهای مشاهده شده[۱۸]، شاخص[۱۹] و یا متغیرهای آشکار[۲۰] نیز می‌نامند. متغیرهای مکنون متغیرهایی هستند که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند و باید از طریق متغیرهای اندازه‌گیری شده استنباط شوند، این متغیرها توسط کوواریانس بین دو یا چند متغیر اندازه‌گیری شده نشان داده می‌شوند. تکنیک LISREL آمیزه‌ای از دو تحلیل است: تحلیل عاملی (مدل اندازه‌گیری[۲۱]) ، تحلیل رگرسیون (مدل ساختاری[۲۲]). منظور از مدل اندازه‌گیری، سنجش روابط بین متغیرهای اندازه‌گیری شده و متغیرهای مکنون توسط شناسایی سازه‌های متغیرهای مکنون است. به بیان دیگر این مدل مشخص می‌کند که متغیرهای مکنون چگونه با متغیرهای قابل مشاهده مرتبط‌اند و یا از طریق آنها سنجیده می‌شوند و هر یک از شاخص‌ها تا چه حد متضمن مفهوم ابعاد[۲۳] متغیر مکنون‌اند. منظور از مدل ساختاری، صرفاً روابط علّی[۲۴] بین متغیرهای مکنون است. به بیان دیگر هدف این مدل کشف هر دوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مکنون مستقل بر متغیرهای مکنون وابسته است (هویل[۲۵]، ۱۹۹۶). به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود. این روش برای محاسبه همسانی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش آزمون فرضیهها در جامعه مورد مطالعه میباشد. نوع پژوهش برقراری همبستگی میان ابعاد مدل مورد آزمون است که میزان مداخلهی پژوهشگر در آن حداقل ممکن است و کلیهی رویدادها و فرضیهها در شرایط و وضعیت طبیعی آزمون میشود. افق زمانی این پژوهش تک مقطعی است. مدل و متغیرهای مورد مطالعه از مقالهی لاتین شیم و همکاران انتخاب گردیده است. اصلی ترین محدودیت تحقیق احتمال عدم همکاری کافی جامعه آماری و لحاظ نکردن دقت کافی در تکمیل پرسشنامهها می باشد که البته محقق با مبذول کردن جدیت کافی و اثبات جنبه علمی داشتن طرح و جلب اعتماد پاسخگویان پرسشنامهها، می تواند محدودیت های تحقیق را حداقل نماید.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکدیس شهرستان ارومیه میباشد که تعداد آنها ۴۵۰ نفر میباشد. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران به شرح زیر ۲۰۹ نفر به دست آمد.
۵/۰ = p احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر
۵/۰ = q احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر
۰۵/۰ = d دقت احتمال مطلوب (نصف فاصله اطمینان)
۹۶/۱ = t درجه یا ضریب اطمینان ۹۵ درصد
 
 
ابزار جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور پاسخگویی به سؤالات این تحقیق از پرسشنامهای که با توجه به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق تنظیم شده است استفاده میشود. پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سوأل است دسته اول که با حروف الفبا کدگذاری شده است. به منظور تعیین و مشخص شدن نمونه آماری از لحاظ جنسیت ، سطح تحصیلات ، سابقه خدمت ، وضعیت تاهل و سن و دسته دوم به منظور آزمون پاسخگویی به سؤالات تحقیق حاضر شامل ۳۸ سوال تنظیم گردیده است.
مقیاسهای پرسشنامه
در تحقیق حاضر برای رتبهبندی دادهها مقیاس رتبهای و استفاده از طیف لیکرت در نظر گرفته شده است. مقیاس رتبهای دادههای مربوط به سوالات پرسشنامه و ارزش عددی هر مقیاس در جدول ‏۳‑۱، آمده است.
جدول ‏۳‑۱: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه

ارزش عددی سوالات مثبت گزینه ها ارزش عددی سوالات منفی
۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...