تحقیق و پایان نامه

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی …

یک شرکت میتواند از طریق یکپارچگی نظاممند زنجیره تأمین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل سازمان و با سازمانهای دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیره تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد، در گروی برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی خارجی با تأمین کنندگان و مشتریان است. توانایی یک زنجیره تأمین برای واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان. زنجیره تأمین را میتوان ساختاری با هدف ارضا مشتریان و کارکنان دانست که در آن ، هر سازمانی میتواند استراتژیهای کسب و کار ، فرآیندها ، ساختار و سیستمهای اطلاعاتی خود را طراحی نماید (سیمچی لیوای و همکاران، ۲۰۰۳).
یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت
زنجیره تأمین عبارت است از جریان مواد اولیه ، اطلاعات ، پول و خدمات از سوی عرضه کنندگان مواد اولیه و از طریق کارخانجات و توزیع کنندگان به مشتری نهایی. همچنین زنجیره تأمین ( زنجیره عرضه نیز نامیده می شود ) شامل سازمانها و فرایندهایی است که محصولات، اطلاعات و خدمات را به مصرف کننده نهایی تحویل میدهند. پس میتوان دریافت که مفهوم زنجیره تأمین از چگونگی ارتباط سازمانهای شریک و همکاری آنها با یکدیگر نشأت میگیرد. یکپارچگی داخلی زنجیره تأمین میتواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و به دنبال آن ، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات ، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی داشته باشد ( فلین و همکاران، ۲۰۱۰ ).
یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت
توجه به عملیات مدیریت زنجیره تأمین در یک شرکت بسیار حیاتی است ، چرا که این امر دارای اثرهای بسزایی بر عملکرد شرکت است. مدیریت کارای عملیات خرید و زنجیره تأمین میتواند اثر قابل ملاحظهای را بر عملکرد شرکت اعمال نماید. تأمین رضایت مشتریان مستلزم توجه به عملیات زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین برای تقویت رقابتپذیری ، رضایت مشتری ، عملکرد مدیریت و کسب موفقیت مستمر، حیاتی است. یک زنجیره تأمین بگونهای طراحی میشود که مزیت رقابتی مناسبی را برای اعضا خود ایجاد نماید. ایجاد زنجیرههای تأمین نیاز فزایندهای به همکاریهای فزاینده و انعطاف پذیر داشته ، موجب تلفیق سازمانها و هستههای پراکنده گردیده و اتحاد موقت ، مؤثر و کارا را ایجاد مینماید. فقدان مدیریت مؤثر در کنترل و هدایت همکاری میان شرکای زنجیرههای تأمین میتواند موجب شکست در کسب و کار شود. از این رو تدوین و بکارگیری استراتژیهای مناسب همکاری متناسب با ماهیت زنجیره تأمین ضروری است. از طریق مشارکت و همکاری گروهی، سازمانهائی که هر کدام به تنهائی توان رقابت ندارند میتوانند مزیتهای رقابتی و توانمندیهای اساسی خود را ترکیب کرده و با همکاری در قالب زنجیره تأمین به تولید و ارائه خدمات بهتر جهت دوام و بقاء در بازار بپردازند. بعلاوه در این حالت سازمانها از تجارب یکدیگر استفاده نموده و کارایی و قدرت مانور آنها در برابر تهدیدات محیطی افزایش مییابد (چانگ، ۲۰۰۹).
بخش دوم : پیشینه تحقیق
پیشینه پژوهش
در رابطه با یکپارچگی زنجیره تأمین و جوانب آن تحقیقات چندی انجام شده است؛که به چند مورد از این تحقیقات در قالب دو دسته بشرح زیر اشاره می گردد.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیق بررسی فعالیتهای حیاتی متعلق به محیط خاص تجاری در زنجیره تأمین توسط شنگ و همکاران (۲۰۰۱) ، انجام شد این فعالیتها بشرح زیر ارائه شده است.
الف ـ تصمیمگیری ب ـ یکپارچهسازی تجهیزات
ج ـ یکپارچهسازی منابع انسانی د ـ پردازش اطلاعات
هـ ـ انگیزش و ـ دستیابی به دانایی ( دانش )
ز ـ انتخاب شریک ح ـ ریسک و تقسیم منافع
فعالیتهای حیاتی ( فعالیتهای کلیدی ) فوق بر مبنای دو متغیر یکی درجه نفوذ شرکت پیشگام و دیگری پویایی شبکه تعیین میگردند. بطور کلی ، متغیرهای یاد شده فوق ( یکپارچهسازی ارزش خدمات/محصول ، نوع کنترل ، پیچیدگی فرآیند/ محصول ، پراکندگی بازار ، پویایی شبکه و درجه نفوذ شرکت پیشگام به کمک پارامترهای وابسته خاص ( ساختارهای سازمانی، شاخص مدیریتی و فعالیتهای حیاتی ) ، تعریف می شوند.
بررسی و تحلیل ارتقاء و جوانب تکنیکی یک شرکت تولیدکننده پوشاک در کارمونا توسط ماکالوت (۲۰۰۶)، در تایوان انجام میگرفت. تنها در سال ٢۰۰۴، ۲۰۶ واحد از ماشینهای کامپیوتری شده جدید به فیلیپین برای استفاده در فعالیتهای تولیدی تحویل داده شد. این ماشینها وظایف کلی نظیر برش و اتصال را انجام میدادند. استفاده از این نوع ماشینها بیش از سه سال قبل شروع شده بود و کارایی و کیفیت کار و محصولات را حدود ۱۰ درصد بهبود بخشید. با وجود اینکه این مورد به تغییر معنیداری در رویههای مدیریتی شرکت رهبر پوشاک شده بود ، منجر به بهره برداری از مزایای حاصل از به کارگیری این ماشینها نشد. مشکل اصلی عدم توافق و هماهنگی با مدیر کل در فیلیپین بود و همچنین جبران هزینه این ماشینها دو سال زمان نیاز داشت تا ماشینهای جدید جایگزین ماشینهای قدیمی شوند. استفاده از نرم افزار آنلاین، ارتقاء معنیداری در فرایندهای رهبری پوشاک ، به ویژه در جمعآوری اطلاعات در مورد سفارشهای خریداران ایجاد کرد. در گذشته شرکت رهبر مجبور بود به دپارتمان تایوان به منظور دستیابی به اطلاعاتی در مورد سفارشات گزارش دهد، اما امروزه این سفارشات مستقیماً به تولیدکننده داخلی میرسد. طرحهایی برای اجرای سیستم اطلاعات مدیریت خودکار ( برنامهریزی منابع سازمانی ) در اوراکل استقرار پیدا کرد. به هر حال کارکنان سیستم اطلاعات مدیریت ماکالوت در تایپه در حین جریان سیستم با مسائلی مواجه شدند که سبب ناتمام ماندن اجرای آن شد. در کنار ماشین ها و ارتباطات آنلاین، رهبر پوشاک ابزارهای جدید دیگری را نیز به منظور ارتقاء فرایندهایش از طریق ارائه سمینارهایی درون کارخانهها به کار گرفت تا بدان وسیله مدیران آنلاین و ستاد مدیریتی بتوانند از فرهیختگان سایر مؤسسات نظیر مؤسسه مرالکو استفاده کنند. در نتیجه نظرات پس از تجزیه و تحلیل توسط ستاد مدیریتی اولویت بندی میگردد.
سوئینک و همکاران (۲۰۰۷)، در تحقیق اثر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت صنایع محصولهای مونتاژی در آمریکا اشاره کردند که یکپارچگی راهبردی با تأمین کنندگان به طور قابل ملاحظهای بر عملکرد بازار اثرگذار است، و لیکن اثری بر رضایت مشتری اعمال نمیکند. یکپارچگی راهبردی با مشتری دارای اثر مثبت بر رضایت مشتری است، در حالیکه بر عملکرد بازار اثر منفی دارد. اثر مثبت یکپارچگی تکنولوژی فرآیند محصول بر رضایت مشتری به طور غیرمستقیم و از طریق قابلیتهای کیفیت، تحویل و انعطافپذیری محصول جدید است. یکپارچگی تکنولوژی فرآیند محصول بر عملکرد بازار اثر مستقیم و منفی اعمال میکند. اثرهای کلی یکپارچگی راهبرد شرکت ( بعنوان امنترین و مؤثرترین نوع یکپارچگی ) بر عملکرد بازار و رضایت مشتری، به طور قابل ملاحظهای مثبت است.
المزوغی و همکاران (۲۰۰۸)، در تحقیق اثر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملیات مدیریت زنجیره تأمین صنایع مختلف در کشور تونس بیان کردند که سطح تسهیم اطلاعات و کیفیت آن اثری مثبت بر عملکرد سازمانی اعمال مینمایند. روابط با مشتری تنها بر عملکرد مالی اثر مثبتی دارد و شراکت راهبردی با تأمین کنندگان اثر قابل ملاحظهای بر ابعاد عملکردی اعمال نمیکند. همچنین، سطح تسهیم اطلاعات بر زمان ورود به بازار اثرگذار است که تنها این متغیر دارای اثری مثبت بر عملکرد مالی است.
کیم (۲۰۰۹)، در تحقیق اثر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت در صنایع مختلف در ژاپن و کره ، بیان کردند که در شرکتهای ژاپنی: یکپارچگی زنجیره تأمین به عنوان عامل زیربنایی در ارتباط میان عملیات مدیریت زنجیره تأمین و قابلیتهای رقابتی با عملکرد شرکت عمل مینماید (رابطه غیرمستقیم یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد). در شرکتهای کره ای: یکپارچگی زنجیره تأمین به عنوان عامل واسطهای در ارتباط میان عملیـات مدیریت زنجیره تأمین و قابلیتهای رقابتـی بـا عملکـرد شرکت نقش ایفـا میکنـد ( رابطه مستقیم یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد ).
کیم (۲۰۰۹)، در تحقیق اثر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملیات مدیریت زنجیره تأمین محصولهای فلزی و ماشین آلات با کاربرد عام در کشور ترکیه به این نتیجه رسیدند که عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد عملیاتی است، ولیکن بر عملکرد سازمانی مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین اثرگذار نیست. از آنجاییکه رابطه مستقیم قابل ملاحظهای میان دو مفهوم عملکردی وجود دارد، عوامل عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر مثبت و غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین، از طریق عملکرد عملیاتی هستند.
لاماس و همکاران (۲۰۱۰)، در تحقیق زنجیره تأمین چابک و عوامل اثرگذار آن، بیان کردند که زنجیره تأمین، هر کوششى که در ارتباط تولید و تحویل یک محصول نهایی، از تأمین کننده به مشتری را دربر میگیرد. چهار فرایند پایهای برنامهریزی، منبع یابی، ساخت و تحویل ، به طور گستردهای این کوششها را توصیف مینمایند ، که شامل مدیریت عرضه و تقاضا ، منبع یابی مواد اولیه و قطعات ، تولید و مونتاژ ، انبارداری و کنترل موجودی ، دریافت و مدیریت سفارش ، توزیع در میان کانالها و تحویل به مشتری می باشد. یک زنجیره تأمین به جریان مواد، اطلاعات، پرداختها و خدمات از تأمین کنندگان موادخام، در میان کارخانهها و انبارها به مشتریان نهایی اشاره دارد. زنجیره تأمین همچنین شامل سازمان ها و فرایندهایی است که محصولات، اطلاعات و خدمات را تولید و به مشتریان نهایی تحویل میدهند که شامل بسیاری از وظایف از قبیل: خرید ، روند پرداختها ، مدیریت مواد ، برنامهریزی و کنترل تولید ، تدارکات و کنترل موجودی ، انبار ، توزیع ، تحویل و سیستمهای اطلاعاتی لازم برای کنترل همه این فعالیتها میباشد.
فلین و همکاران (۲۰۱۰)، تحقیق اثر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت را در صنایع مختلف در چین انجام دادند و به دو رویکرد اشاره کردند: رویکرد اقتضایی: یکپارچگی داخلی به طور مستقیم بر عملکرد عملیاتی و بازرگانی اثرگذار است. یکپارچگی با مشتریان اثر مستقیم بر عملکرد عملیاتی اعمال میکند. یکپارچگی با تأمین کنندگان مستقیماً با هیچ یک از ابعاد عملکردی در ارتباط نیست ، اما تعامل یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپارچگی با مشتریان دارای اثر مستقیم بر عملکرد عملیاتی است. یکپارچگی با تأمین کنندگان و مشتریان اثر مستقیمی بر عملکرد بازرگانی اعمال نمیکنند.
رویکرد تشکیلاتی : بهترین عملکرد از طریق برقراری یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با تأمین کنندگان و یکپارچگی با مشتریان در سطح بالا به دست می آید. همچنین، با ایجاد یکپارچگی داخلی و سپس برقراری یکپارچگی قوی با مشتریان به نتایج عملکردی یکسانی دست یابد.
گریوز و همکارانش (۲۰۱۲)، در خصوص تعیین محل نگهداری موجودی اطمینان به منظور کمینه نمودن هزینههای موجودی و ارایه محصولات و خدمات با تنوع بالا و پاسخگوئی به موقع به مشتریان مدلی را توسعه و شکل دادند. در این تحقیق تنها یک پیکره بندی زنجیره عرضه درنظر گرفته شده است. از آنجایی که تعداد عرضه کنندگان ، تأمین کنندگان ، تولیدکنندگان ، شرکتهای حمل و نقل و … به مقدار چشمگیری افزایش پیدا کردهاند ، شرکتهایی که مانند جنرال الکتریک در سطح جهانی میباشند ، با تعداد بسیار زیادی تأمینکننده سروکار دارند. این شرکتها جهت پیکره بندی زنجیره عرضه خود به بکارگیری تکنولوژی اطلاعات روی آوردهاند. به طور مثال شرکت جنرال الکتریک در این خصوص سایتی را ایجاد نموده و به منظور برگزاری مناقصات از آن استفاده مینماید. این افزایش در انتخاب اعضاء زنجیره ، باعث شده است تا دیگر روشهای کلاسیک قدیمی در خصوص پیکرهبندی زنجیره عرضه کارا نباشند. مثلا اگر فرض شود در زنجیره عرضه یک سازمان ۱۰۰ گره وجود داشته باشد و برای هر گره به طور متوسط ۱۰ انتخاب وجود داشته باشد ، آن گاه تعداد جوابها به رقم ۱۰ به توان ۱۰۰ خواهد رسید. مطابق با تحقیقات شارپ پالوویچ این مسأله جزو مسایل سخت غیر چند جملهای قرار میگیرد. یکی از روشهای جستجوی جواب بهینه برای این دست از مسایل روش فوق ابتکاری شبیهسازی تبرید تدریجی است. تا به حال مسایل مشابهی از قبیل مساله نحوه چیدن مدارهای الکترونیکی ، مساله فروشنده دورگرد ، مساله زمانبندی ، مساله استقرار سلولی توسط این روش حل گردیدهاند. در این تحقیق نیز برای یافتن بهترین پیکره بندی از همین الگوریتم استفاده شده است.
همچنین در یکی از تحقیقات انجام شده توسط آلیس (۲۰۱۲)، که به بررسی تأثیر به کارگیری زنجیره های ارزش چندگانه برای ارتقا در صنایع چوب و مبلمان در بزریل پرداخته شده بود، ارتقاء وظیف های را به عنوان کاراترین تکنیک ارتقا در زنجیره های ارزش مبتنی بر بازار مطرح کردند. بررسی های انجام شده نشان داد که به کارگیری این نوع ارتقا باعث می شود که آنها قابلی تها و شایستگی هایشان را در زمینه هایی از قبیل طراحی محصول، بازاریابی، برندسازی و … قبل از ورود به بازارهای خارجی پرورش دهند. این خود منجر به خلق یک مجموعه ارزشمند متشکل از فعالیتهای ارزش آفرین گردید. در این شرایط سرمایه گذاری در ارتقاء وظیفه ای مجموعه ارزشمندی را برای شرکتهایی که وابسته به خلق تقاضاهای جدید یا خریداران جدید بودند، فراهم آورد.
طبق تحقیق شاخصهای مدیریتی اثرگذار در زنجیره تأمین، که توسط نوکند (۲۰۱۳) انجام شد، شاخص مدیریتی را میتوان براساس دو متغیر، یکی پراکندگی و یا از هم گسیختگی بازار و دیگری محصول/ فرآیند تعریف نمود. از منظر مدیریتی، می توان شش نوع شاخص را به شرح زیر تعریف کرد:

  1. بازار حراجی
  2. تبادل تجارت مستقل
  3. تبادل تجارت از طریق فروشنده
  4. تبادل تجارت بشکل کنسرسیوم
  5. تبادل تجارت بشکل خصوصی
  6. تبادل گروهی مشترک

تحقیقات انجام شده در داخل کشور
مدل ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره تأمین الگویی برای بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور توسط رویسی (۱۳۸۳)، انجام شد در این مطالعه، مدلی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیرههای تأمین پیشنهاد میکند که در آن خرید و فروش اطلاعات ، محصولات و خدمات از طریق شبکه کامپیوتری (تجارت الکترونیک) و یا فن آوریهای اینترنت فراهم میگردد. فرض بر این است که عملکرد اینترنت زنجیره تأمین تحت تأثیر ساختارهای سازمانی شبکه معیار کنترل ارتباط بین بنگاهها و فعالیتهای کلیدی که شرکت پیشگام انجام میدهد قرار میگیرد. نخست ، متغیرهایی که بر روی این عوامل تأثیر میگذارند را مورد شناسایی قرار داده و سپس روابط متقابل بین آنها مورد تحلیل قرار میگیرد. این امر باعث میشود که طبقهبندی مقادیر عوامل به چهار مجموعه منسجم که در محیطهای مختلف تجاری سازگاری دارند ، امکانپذیر گردد و اثربخشی و کارآیی زنجیره تأمین اینترنتی را به ارمغان آورد. ارزیابی مدل ارائه شده براساس مطالعه موردی ، انجام خواهد شد. هدف از ارائه این مقاله ، تعیین مدل جهت طراحی زنجیره تأمین اینترنتی میباشد که با توجه به جنبههای تئوریکی و کاربردی بودن آن در صنایع تولیدی و خدماتی، میتوان از آن بعنوان الگوی پیشنهادی مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور استفاده نمود.
تحقیق زنجیره تأمین چابک توسط بهنام شهایی (۱۳۸۵)، انجام شده که نتایج این تحقیق حاکی از این مطلب است که برای کسب لبه رقابتی در محیط کسب و کار در حال تغییر، شرکتها باید برای کارآمدی عملیات با تأمین کنندگان و مشتریان همردیف شده و برای کسب سطحی از چابکی فراتر از شرکتهای انحصاری با یکدیگر مشارکت کنند. متعاقباً ، زنجیرههای تامین چابک طرحهای رقابتی بارزی هستند. یک زنجیره تامین چابک به دنبال آن است تا مشتریان و کارکنان را غنی و ارضا کند. لذا ، یک زنجیره تأمین چابک قادر است تا به صورت مناسبی به تغییراتی که در محیط کاریاش روی میدهند ، پاسخ دهد. پس، چابکی در زنجیره تأمین ممکن است اینگونه تعریف شود : توانایی یک زنجیره تأمین برای واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان. زنجیره تامین چابک را می توان ساختاری با هدف ارضا مشتریان و کارکنان دانست که در آن ، هر سازمانی میتواند استراتژیهای کسب و کار ، فرآیندها ، ساختار و سیستمهای اطلاعاتی خود را طراحی نماید. دانشمند دیگری نیز میگوید که ساختار زنجیره تأمین بوسیله چهار اصل حمایت میشود: کنترل تغییر جامع و عدم اطمینان ، ساختارهای مدیریت نوآوری و سازمان مجازی ، روابط همکارانه و فناوریهای انعطافپذیر و هوشمند. این چهار اصل از طریق یک متدولوژی به هم گره میخورند تا آنها را در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه ، به قابلیتهای رقابتی استراتژیک منتقل سازد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...