فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش ‫آموزان دبیرستان ‫های دخترانه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬- قسمت ۷- قسمت 2

روش نمونه

 

۳-۵-ابزار پژوهش

 

ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان [۸۳]GHQ و نگرش مذهبی براهنی

 

۱- پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ :

نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
 

روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو و سه تعلق می گیرد. در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا ۲۱ و در کل پرسش نامه از صفر تا ۸۴ خواهد بود . نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس بطور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات ۴ زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را بدست می آوریم. در این پرسش نامه نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می باشد. براساس نمره بدست آمده و با بهره گرفتن از جدول زیر می توان وضعیت فرد را در هر یک از زیر مقیاس ها و در کل پرسش نامه تعیین نمود. با توجه به این جدول می توان گفت نمره ۱۷ به بالا در هر زیر مقیاس و نمره ۴۱ به بالا در مقیاس کلی وخامت وضع آزمودنی را نشان می دهد.
خرده مقیاس ها نمرات در خرده مقیاس ها نمرات در کل پرسشنامه
هیچ یا کمترین حد خردمقیاس۶- ۰ نمره کل ۲۲-۰
خفیف ۱۱- ۷ ۴۰-۲۳
متوسط ۱۶ -۱۲ ۶۰-۴۱
شدید ۲۱-۱۷ ۸۴-۶۱
جدول۱-۳ : نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسش نامه سلامت عمومی

 

اعتبار و پایایی پرسش نامه

 

مقصود از روایی آزمون ، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می کند و تا چه حد از این لحاظ کارایی دارد و منظور از اعتبار درجه ثبات نمره های آزمون است که با بازآزمایی بر افرادی خاص در موقعیت های مشابه یا در شرایط متغیر به دست می آید.
نتایج چند مطالعه دلالت بر وجود همبستگی قوی بین نتایج حاصل از پرسشنامه ۲۸ و ۶۰ ماده ای سلامت عمومی در تشخیص ناراحتی های روان شناختی دارد ( مدینا ، مورا و همکاران۱۹۸۳، به نقل از حمیدی ۱۳۸۲) و نیز توان ارزیابی شدت اختلالات روان شناختی توسط ۲۸ GHQ- در حد لازم وجود دارد( رابینز و براکس ، ۱۹۸۱ به نقل از حمیدی، ۱۳۸۲ ) .
اعتبار و پایی ابزار ها :
شواهد مربوط به اعتبار GHQ
الف- در خاج از کشور
گلد برگ (۱۹۷۰) همبستگی نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی بالینی شد اختلالات را ۸۰/۰+ گزارش نمود همچنین وی و همکارانش (۱۹۷۶) در تحقیق دیگری همبستگی بین نمرات GHQ و SCL-90 را ۷۸/۰+ گزارش کرد .جونز و همکاران ( ۱۹۷۸ ) همبستگی نمرات GHQ و ۹۰-PSE را ۷۶% گزارش کرده است. چان و چان (۱۹۸۳) ، چیونگ و اسپیزر (۱۴۹۴) ضریب هماهنگی درونی پرسش نامهGHQ-30 ، GHQ-28 را ترتیب ۸۵/۰ و ۸۵/۰ گزارش کردند (به نقل از هومن ۱۳۷۱ ) .
ب- در داخل کشور
در ایران نیز تحقیقات متعددی بر روی جمعیت های مختلف آماری ، دانشجویان ، دانش آموزان و کارمندان به عمل آمده است که برخی از آنان به شرح زیر است (حمیدی ، ۱۳۸۲ )
هوان ( ۱۳۷۶ ) ، پالاهنگ ( ۱۳۷۴ ) ، یعقوبی ( ۱۳۷۵ ) ، مجاهد ( ۱۳۷۴ ) ، یزدان پناه ( ۱۳۷۵ ) ، میر خشتی (۱۳۷۵) و صولتی ( ۱۳۷۷ ) .اعتبار پرسش نامه نسخه فارسی ۲۸-GHQ را به ترتیب به میزان ۸۴% ، ۹۱% ، ۸۸% ، ۶۲% ، ۹۲% و ۸۹% گزارش نموده اند . در این پژوهش آلفای بدست آمده ۸۳/۰ بود که از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

 

۲- پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، ۱۳۵۳):

 

این آزمون دارای ۲۵ سوال و ۲ آیتم است که هر کدام از آیتم ها بار خاصی داردو بعد از نمره گذاری، جهت گیری مذهبی فرد اندازه گیری می شود . در این مقیاس بالاترین نمره ۵ بوده است که نشانگر اعتقاد مذهبی بالا و کمترین نمره صفر می باشدکه عدم اعتقادات مذهبی در فرد را نشان می دهد (گلریز، ۱۳۵۳). این آزمون در پژوهش بر مبنای نمره گذاری به ۴ سطح تقسیم گردید، سطح نمرات بین ۲۵/۱-۰ سطح اول، ۵/۲-۲۶/۱ سطح دوم، ۷۵/۳-۵۱/۲ سطح سوم و ۵-۷۶/۳ سطح چهارم را نشان می داد.
اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت، ورنون و لیندزی برابر با ۸/۰ به دست آمد. همچنین در اعتباریابی این پرسشنامه از طریق روش گروه های شناخته شده نیز استفاده گردید که تفاوت میانگین بین دو گروه عادی و مذهبی معنی دار بود(یعقوقی و نصر، ۱۳۷۴). این پرسشنامه در سالهای اخیر مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت که پایایی آن با بهره گرفتن از روش اسپیرمن- براون برابر با ۶۳/۰ و اعتبار آن برابر با ۲۴۸/۰ به دست آمد که نشانگراعتماد به نتایج حاصل از این آزمون است. (نوری قاسم آبادی و بوالهری، ۱۳۷۶) . پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۷۸/۰ بدست آمده است که از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

 

۳-۶- شیوه اجرا

 

پس از اخذ مجوز از دانشگاه مربوطه با هماهنگی لازم با اداره آموزش و پرورش و پس از گرفتن مجوز های لازم برای مراجعه به مدارس، به ۱۲ مدرسه از مدارس ناحیه دو و سه شهر کرمانشاه مراجعه کرده و پس از تشریح موضوع با مدیر مدرسه هماهنگی های لازم به عمل آمد سپس با مراجعه به کلاسها از هر کلاس ۱۰ نفر به تصادف انتخاب گردید و به آنها یک ساعت زمان داده شد که با دقت به سوالات پاسخ دهند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده

 

۴-۱- روش تجزیه

 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss20 استفاده شد.که در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردید، در بخش توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش استنباطی پس از انجام آزمون کولموگروف اسمیرنو، برای تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده گردید سپس برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

 

۴-۲- یافته های توصیفی

 

 

جدول ۱- میانگین و انحراف معیار متغیرهای سلامت روان و مولفه های آن ( اختلال افسردگی، عملکرد اجتماعی، اضطراب و نشان های جسمانی)

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *