پایان نامه های سری سوم

علمی : بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت …

۴-۱- مقدمه ۶۴
۴-۲- آمار توصیفی ۶۴
۴-۳- آزمون فرضیه‌های پژوهش ۶۵
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول ۶۵
۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم و سوم تحقیق ۷۱
۵-۱- مقدمه ۷۶
۵-۲- آزمون فرضیات ۷۶
۵-۳- نتیجه گیری کلی ۷۸
۵-۴- مقایسه نتایج با سایر مطالعات ۷۹
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۸۰
۵-۵-۱- پیشنهادات برگرفته از تحقیق ۸۰
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۰
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۸۰
منابع و مآخذ ۸۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ۶۵
جدول۴-۲- نتایج آزمون F لیمر برای فرضیه اصلی ۶۶
جدول۴-۳- نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اصلی ۶۷
جدول۴-۴- نتایج برآورد ضرایب مدل رگرسیونی با استفاده از روش پانل آثار ثابت ۶۷
جدول۴-۵- نتایج آزمون‌ وایت به منظور تشخیص همسانی واریانس در جملات خطا ۷۱
جدول۴-۶- نتایج آزمون‌ هاردی به منظور تشخیص خودهمبستگی در جملات خطا ۷۱
جدول۴-۷- نتایج مربوط به آزمون‌ هاسمن ۷۳
جدول۴-۸- نتایج برآورد ضرایب مدل با استفاده از روش پانل آثار ثابت ۷۵
جدول۴-۹- نتایج مربوط به آزمون‌والد ۷۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۴-۱- بررسی نرمال بودن جملات خطا در مدل فرضیه اصلی ۷۰
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۳-۱- آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی ۶۵
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
کیفیت صورتهای مالی افشا شده توسط شرکتها برای استفادهکنندگان این اطلاعات از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. این اطلاعات مالی کمک میکند تا سهامداران عملکرد گذشته شرکت، توانایی، ضعفها، نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند. نتیجه تصمیمگیری، تخصیص منابع به سوی مولدترین و کاراترین شرکتها خواهد بود و شرکت- های با عملکرد ضعیف نمیتوانند با فریب بازار و ارائه اطلاعات غیرشفاف منافع کسب کنند و شرکتهایی که عملکرد خوبی دارند، با بحران مالی و مشکلات در تامین منابع مالی مواجه نخواهند شد و امکان ادامه فعالیت سودآور خواهند داشت. در نتیجه، بازار از نظر شفافیت اطلاعات ارائه شده و بهینه بودن تصمیمات اتخاذ شده با ثبات بوده و عدم اطمینان درباره رویدادهای آینده با نوسانهای کمتری همراه خواهد بود. در واقع، در چنین بازاری محتوای اطلاعات افشا شده بر شکل افشای آن ارجحیت دارد. بنابراین، شفافیت که از ویژگیهای محتوایی اطلاعات است، در بهبود سطح کارایی بازار تاثیر بسیاری دارد. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که در تصمیم گیری استفادهکنندگان موثر است. در صورتی که سود حسابداری گزارش شده فاقد کیفیت و شفافیت باشد، عدم اطمینان ایجاد میگردد. این عدم اطمینان منجر به ایجاد ریسک و در نهایت تقاضای یک نرخ بازده بالاتر از جانب سهامداران میشود. افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، هزینه سرمایه سهام عادی را افزایش میدهد و به تبع آن هزینه سرمایه شرکت افزایش مییابد. با در نظر گرفتن این مهم که نقد شوندگی در صورت عدم حضور هزینههای معاملاتی تحقق مییابد،
افزایش هزینه سرمایه به عنوان یک هزینه معاملاتی ضمنی، باعث کاهش نقد شوندگی سهام در بورس میشود. این مطالعه بدنبال بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای درمانده و غیردرمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و در این راستا در فصل اول، به اختصار مروری بر کلیات تحقیق در قالب بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق پرداخته میشود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...