پایان نامه های سری سوم

بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت …

 • اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
 • اصل ارتقاء و پیشرفت: منابع انسانی جهت توسعه پایدار کشور
 • اصل خدمت رسانی به جامعه به عنوان وظیفه ملی.
 • نام و امضاء دانشجو
  تاریخ:
  تقدیم به :
  « به پدر و مادر عزیزم که توفیق خود را نتیجه راهنمایی‌ها، زحمات، فداکاریها و دعای خیر ایشان می‌دانم و همچنین برادرو خواهرانم که با صبر و حوصله مرا در تهیه و تنظیم این رساله یاری دادند. باشد که قطره‌ای از دریای بی‌کران محبت‌هایشان را سپاس گفته‌باشم».
  سپاسگزاری :
  ازدست و زبان که برآید
  کز عهده شکرش به در آید
  سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
  در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و دوستان عزیزی بهره‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
  به ویژه از اساتید فرهیخته جناب آقایان دکتر عبدالکریم مقدم و دکتر علی رضا مومنی
  چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای درمانده و غیردرمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. نمونه آماری ۷۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ میباشد. متغیر شفافیت سود به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. روش مورد استفاده برای بررسی موضوع روش داده‌های تابلویی- اثرات ثابت بود. نتایج تخمین معادلات نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکتهایی که از سود شفافتری برخوردار هستند ، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه خواهند کرد. و این تاثیر در شرکتهای غیردرمانده مالی بیشتر از شرکتهای درمانده مالی میباشد.
  واژگان کلیدی: شفافیت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، شرکتهای درمانده و غیردرمانده مالی، بورس اوراق بهادار
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات تحقیق
  ۱-۱- مقدمه ۱
  ۱-۲- بیان مساله ۲
  ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
  ۱-۴- اهداف تحقیق ۷
  ۱-۴-۱- اهداف علمی ۷
  ۱-۴-۲- اهداف کاربردی ۷
  ۱-۵- سوالات تحقیق ۸
  ۱-۶- فرضیات تحقیق ۸
  ۱-۷- قلمرو تحقیق ۹
  ۱-۸- ساختار تحقیق ۹
  فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق
  ۲- مقدمه ۱۱
  ۲-۱- هزینه سرمایه ۱۱
  ۲-۱-۱- مفهوم هزینه سرمایه ۱۱
  ۲-۱-۲- میانگین موزون هزینه سرمایه ۱۶
  ۲-۱-۳- مدلهای اندازه گیری هزینه سرمایه ۱۷
  ۲-۱-۳-۱- نرخ بازده متوسط تحقق یافته ۱۷

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  You may also like...