پایان نامه های سری سوم

بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در …

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
اولین گام در انجام تحقیق برخورد با موقعیت مسئلهای است. هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات کاری در سازمان انجام میشود. انتخاب روش و انجام تحقیق بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید، تا او را به صورت دقیقتر و سریعتر در پاسخگویی به پرسشهای تحقیق یاری کند. وقتی مشکل یا مشکلاتی که نیازمند بررسی است مشخص شد، گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل هستند، در پیش گرفته میشوند. بر اساس موضوع تحقیق، محقق روش تحقیق خود را، با دلایل انتخاب و چرایی این گزینش شرح میدهد. در این فصل، طرح تحقیق، نوع تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری، نحوه اندازهگیری متغیرها، روش گردآوری دادهها و در نهایت روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها توضیح داده میشود.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ روش تحقیق از نوع همبستگی است که به بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورتهای مالی شرکتها)، انجام میگیرد.
۳-۳- فرضیههای تحقیق
برای رسیدن به اهداف تحقیق، فرضیههایی به شرح زیر مدنظر قرار گرفته است.
فرضیه اول: بین شفافیت سود حسابداری با هزینه سرمایه سهام عادی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین شفافیت سود حسابداری در شرکتهای درمانده مالی با هزینه سرمایه سهام عادی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین شفافیت سود حسابداری در شرکتهای غیر درمانده مالی با هزینه سرمایه سهام عادی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: رابطه بین شفافیت سود حسابداری با هزینه سرمایه سهام عادی در شرکتهای سالم و شرکتهای ورشکسته تفاوت معناداری دارند.
۳- ۴- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق، بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۲ میباشد. قلمرو مکانی این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران انجام میگیرد.
۳-۵- مدل، متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
در پژوهش حاضر بر اساس اهداف تحقیق متغیرها به سه دسته متغیر وابسته (هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام)، مستقل (شفافیت سود در سطح کل شرکتها، شفافیت سود شرکتهای درمانده مالی و شفافیت سود شرکتهای غیر درمانده مالی) و کنترلی (اهرم مالی) تقسیم میشود. همچنین در این پژوهش شرکتها بر اساس مدل آلتمن به دو دسته درمانده مالی و غیردرمانده مالی تقسیم میشوند.
محاسبه متغیر وابسته هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام:
نحوه محاسبه هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در زیر به صورت کامل بیان شده است.
محاسبه هزینه سرمایه (WACC):
هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید بهدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایهگذاران تامین شود. هزینه سرمایه از دید سرمایه‏گذاران نرخی است که فرد انتظار دارد از طریق سرمایه‏گذاری به صورت اعطای وام به شرکت یا خرید سهام شرکت کسب نماید.
هزینه سرمایه با استفاده از مدل میانگین موزون هزینه سرمایه، به شرح زیر محاسبه میشود:
که در این رابطه Ki نرخ بازده مورد انتظار بدهی، Ke نرخ بازده مورد انتظار سرمایه سهام، D ارزش دفتری بدهی، S ارزش بازار سهام میباشد.
نرخ بازده مورد انتظار بدهی(Ki ) از تقسیم کل هزینههای مالی بر کل بدهیهای شرکت بدست میآید.
نرخ هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام (Ke ) با استفاده از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) اندازهگیری میشود. این مدل بدین شرح است:
Ke= Kf + β (Km – Kf)
: نرخ هزینه سرمایه سهام عادی
B: ریسک سیستماتیک
Km: بازده بازار
Kf: بازده بدون ریسک
متغیر مستقل:
در پزوهش حاضر برای تعیین شفافیت سود از مدل بارث و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شده است. این مدل شفافیت را تغییر همزمان سود با بازده سهام معرفی میکند. شاخصی که میزان شفافیت سود را اندازهگیری میکند، ضریب تعیین (R2) است که از رگرسیون بازده سهام در برابر سود و تغییرات ان به دست میآید. این شاخص به عنوان شفافیت سود تفسیر میشود. چرا که سود و تغییر سوداوری نشان دهنده تغییرات در شرایط اقتصادی شرکت است که به وسیلهی بازده سهام اندازهگیری شده است. برای اندازهگیری شفافیت از مدل زیر استفاده میکنیم:
Rit۰+ α۰Eit/Pit-1+Eit/Pit-1+
Rit: بازده سالانه سهام شرکت i در سال t
Eit: سود هر سهم
Eit: تغیرات سود هر سهم
Pit-1: ارزش هرسهم در پایان سال t-1
برای آزمون فرضیه اول از مدل زیر استفاده میشود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...