پایان نامه های سری سوم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت …

دانشگاه پیام نور
دانشکده علوم انسانی
مرکز ابوموسی
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
گروه علوم انسانی
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران
مرضیه قائدی
استاد راهنما:
دکتر عبدالکریم مقدم
استاد مشاور:
دکتر علی رضا مومنی
تابستان ۱۳۹۴
گواهی اصالت، نشر و حقوق مادی و معنوی اثر
اینجانب مرضیه قائدی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و مأخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کردهام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.
دانشجو تأیید مینماید که مطالب مندرج در این پایان نامه (رساله) نتیجه تحقیقات خودش میباشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مراجع آن را ذکر نموده است.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
اینجانب مرضیه قائدی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری گواهی می نمایم چنان چه براساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب و…..نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب و….و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ،آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد.
تابستان ۱۳۹۴
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم.
۱٫اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیر علمی می‌آلایند.

  1. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال و تجهیزات و منابع در اختیار.
  2. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
  3. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب قد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.
  4. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
  5. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
  6. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
  7. اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
  8. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...