پایان نامه های سری سوم

بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۶

۳ سؤال (سؤال هشتم تا دهم)

۰٫۸۱۵

۳-۱۰ مراحل انجام تحقیق
در این تحقیق، محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمع‌آوری ادبیات مربوط به بازارگرائی و عملکرد تجاری نمود. سپس با استفاده از دیدگاه‌های مختلف مطرح شده پیرامون موضوع، مدل تحقیق استخراج شد و پرسشنامه‌ای برای نمونه آماری تحقیق تهیه گردید.این پرسشنامه از مقالات لاتین که مربوط به نارور و اسلی‌تر و همچنین هالی و همکارانش بود استخراج گردید و سپس با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه کار، پرسشنامه به صورت آزمایشی در اختیار ۲۰% از افراد نمونه آماری (رؤسای شعب)، قرار گرفت تا پایایی آن سنجیده شود که پس از محاسبه پایایی پرسشنامه در این مرحله، آلفای کرونباخ کل پرسشنامه، ۷۹۶/. بود که عدد قابل قبولی محسوب می‌شد. پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در ۴۰ شعبه بانک شهر، و تجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از آن‌ها، نتیجه‌گیری وپیشنهادات ارائه گردید. در نمودار (۳-۱) این مراحل نشان داده شده‌اند.
نمودار(۳-۱) مراحل انجام تحقیق
تهیه طرح تحقیق
مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه پرسشنامه
طراحی پرسشنامه
طراحی مدل تحقیق
توزیع و جمع آوری پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهادها
۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، از نرم‌افزار تحلیل آماری spss استفاده استفاده شده است؛ Spss نرم‌افزاری تخصصی مربوط به علم آمار می‌باشد که شهرتی جهانی دارد. ابتدا این نرم‌افزار جهت کاربرد در دانشگاه استانفورد شیکاگو طراحی شد ولی بعدها در پژوهش‌های بسیار زیادی در زمینه‌های موضوعی متعدد از جمله بازاریابی، علوم بهداشتی، مسائل مالی شرکت‌ها، تعلیم و تربیت و … به کار گرفته شد در سال ۱۹۹۰ نسخه حرفه‌ای و در عین حال ساده آن طراحی گردید.
با این نرم‌افزار می‌توان روش‌ها و آزمون‌های آماری را با دقت و سرعت انجام داد. نام این نرم‌افزار، از حروف اول عبارت: «Statistical Package for Social Science» که به معنای «بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی می باشد برگرفته شده است. زیرا این نرم افزار بیشتر با هدف کاربرد و استفاده از آمار و روش‌های آماری در علوم اجتماعی نوشته شده است اما در حال حاضر از این نرم افزار برای تحلیل و آنالیز آماری مشاهدات و پرسشنامه ها و آزمایشات در تمامی رشته ها استفاده می‌گردد. با در اختیار داشتن اطلاعات و دانش آماری مربوط به آزمونی که می‌خواهیم بر روی مشاهدات خویش پیاده کنیم، می توان از این نرم افزار بهره‌برداری نمود.
به طور کلی تحلیل‌هایی که با این نرم‌افزار می‌توان انجام داد شامل دو بخش عمده می‌باشد: ۱- توصیف مشاهدات، ۲- استنباط آماری با استفاده از مشاهدات.
در ابتدا گزینه‌های هر سوال را که به صورت طیف لیکرت هستند، امتیاز بندی می‌کنیم. بدین ترتیب که
خیلی زیاد=۵ ، زیاد=۴ ، متوسط=۳ ، کم=۲ ، خیلی کم=۱ کد گذاری می‌گردد.
اکنون داده‌های کمی تبدیل به اعداد می‌شوند و از آنجایی که هر مولفه برگرفته از برآیند چند سوال پرسشنامه است، میانگین مجموع امتیازات سوالات مرتبط را که به شیوه فوق کد گذاری شده اند، محاسبه می‌نماییم. بدین ترتیب به یک رشته از اعداد می رسیم. جهت ارائه شناخت و تصویری از نمونه آماری، شاخص‌هایی از قبیل فراوانی‌ها، میانگین‌ها و انحراف معیارها و درصد فراوانی محاسبه و استخراج شده است. همچنین برای مشخص شدن روابط بین متغیرها ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردیده است، و معناداری روابط با استفاده از آزمون t مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون‌ها در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ صورت گرفته است، تصمیم‌گیری برای تأیید یا رد فرض عدم وجود رابطه بر اساس مقدار sig (p-value) انجام می‌پذیرد. بدین گونه که اگر برای یک آزمون مقدار sig (p-value) از ۰۵/۰ کمتر باشد، فرض صفر یعنی عدم وجود رابطه رد میگردد، و نقیض آن یعنی وجود رابطه تأیید می‌شود.
فصل چهارم:
آزمون و ارزیابی فرضیه‌ها
۴-۱ مقدمه
مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی، دستیابی به پاسخی است که محقق در بدو تحقیق در پی رسیدن به آن است. جهت رسیدن به این امر، اطلاعات جمع‌آوری شده، مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این بخش از تحقیق، ویژگی‌های جمعیتی افراد نمونه آماری و یافته‌های پژوهش بطور توصیفی تشریح و سپس با اطلاعات موجود، فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند که در ادامه به تفصیل به این امر پرداخته می‌شود.
۴-۲ ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
۴-۲-۱- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت:
همانگونه که در نمودار (۴-۱) مشخص می‌باشد، ۱۰۰% از افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه‌ها را آقایان تشکیل می‌دهند.
نمودار (۴-۱) توزیع نمونه آماری بر حسب جنسیت

جنسیت تعداد فراوانی
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...