پایان نامه های سری سوم

بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۴

۵-آزمون تخریب کننده: وقتی آزمونی موجب خراب شدن یک کالا می‌شود، باید نمونه‌گیری را به‌کار برد (آذر و مومنی،۱۳۸۰).آآ
در این تحقیق، جامعه آماری، شعب بانک شهر در شهر تهران است و نمونه آماری، رؤسای شعب این بانک می‌باشند.
۳-۵ تعیین حجم نمونه
در تحقیق حاضر، از روش نمونه‌گیری تصادفی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. در نمونه‌گیری تصادفی هر یک از اعضاء جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تأثیری نداشته باشد. لذا برای این منظور از فرمول زیر استفاده گردید و در نهایت یک نمونه ۴۰ تایی از میان ۶۲ شعبه بانک شهر انتخاب شد:
 
به صورتیکه:
Z= 1.96 ، عدد استاندارد در عامل عددی اعتبار ۹۵% ؛
p= 0.5 ، سهم اشخاصی که معتقد به رابطه بازارگرائی و عملکرد بانک می‌باشند؛
q= 0.5 ، سهم افرادی که به این رابطه اعتقاد ندارند، q = p-1 ؛
d= 0.09 ، میزان دقت برای عمومیت دادن به نتایج گروه نمونه به کل جمعیت ؛
N= 62 ، تعداد جمعیت و n= تعداد نمونه می‌باشد.
۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد‌آوری و ثبت و کمی نماید. انواع ابزارهای گرد‌آوری اطلاعات عبارتند از: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه.
پرسشنامه مجموعه سؤالات مکتوبی است که حول متغیرهای تحقیق تنظیم و ساخته می‌شود که به شکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می‌شود.
مقیاس‌های اندازه‌گیری، واحدهایی هستند که برای سنجش کیفیت‌ها در ابزارهای گرد‌آوری اطلاعات بکار می‌روند.
مقیاس‌های اندازه‌گیری عبارتند از:
مقیاس‌های اسمی یا عددی، مقیاس‌های ترتیبی، مقیاس‌های فاصله‌ای و مقیاس‌های نسبی.
مقیاس‌های اسمی: صورت دو ارزشی و چند ارزشی دارند و پایین‌ترین سطح دقت را دارا می‌باشند و بوسیله آنها فقط می‌توان بود یا نبود صفتی را سنجید.
مقیاس‌های ترتیبی: با این مقیاس می‌توان علاوه بر تشیخص وجود یا عدم وجود صفت، نسبت به سنجش و شدت و ضعف آن نیز اقدام کرد. البته نمی‌توان فاصله بین درجات را نیز مشخص نمود.
مقیاس‌ نسبی همان مقیاس فاصله‌ای است با این تفاوت که دارای نقطه صفر مطلق است که به عنوان مبدأ سنجش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی استفاده شده است.
۳-۷ تحلیلی بر پرسشنامه
پرسشنامه، شامل سه بخش می‌باشد. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی می‌باشد که سوالاتی از قبیل جنسیت، میزان تحصیلات، میزان سابقه کاری رئیس شعبه، پرسیده شده است. بخش دوم سوالات مربوط به عملکرد شعبه بانک و شامل ۱۰ گزاره می‌باشد؛ از گزاره اول تا سوم یعنی میزان حجم سپرده‌ها، میزان رشد سپرده‌ها، و سهم بازار، میزان تسلط بانک بر بازار سنجیده می‌شود؛ از گزاره چهارم تا هفتم یعنی میزان استفاده مشتریان از خدمات و تسهیلات، میزان رضایت مشتریان، میزان وفاداری مشتریان، و میزان کیفیت ارائه خدمات، تأثیرگذاری بانک بر بازار را می‌سنجد؛ و در نهایت از گزاره هشتم تا دهم که میزان گردش پول، وضعیت سود کلی و بازگشت سرمایه است، عملکرد مالی بانک سنجیده می‌شود. و بخش سوم مربوط به اقدامات بازارگرایانه شعبه است که شامل ۱۵ گزاره است.
برای آزمون فرضیه‌ها، بازارگرائی به عنوان متغیر مستقل و هریک از متغیرهای تسلط بر بازار، تأثیرگذاری بر بازار و عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و روابط بین آنها مشخص می‌گردد.
۳-۸ روائی[۴۰] پرسشنامه
مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه‌گیری، واقعأ بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه‌گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای روائی کافی نباشد، نتایج پژوهش بی‌ارزش خواهد بود (هومن، ۱۳۶۸‌).
پرسشنامۀ این تحقیق بر گرفته از پرسشنامه نارور و اسلی‌تر جهت سنجش بازارگرائی و پرسشنامه هالی و همکاران جهت سنجش عملکرد است که با معادل‌سازی برای بانک و انجام تغییرات با نظر اساتید راهنما و مشاور می‌باشد؛ همچنین، پرسشنامه‌های مذکور، در بسیاری از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است و روائی مناسبی دارد.
۳-۹ پایائی[۴۱] پرسشنامه
پایائی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است (هومن، ۱۳۷۰). برای تعیین پایائی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی(همتا)، روش تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر، ‌ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ.
روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند (بازرگان، ۱۳۷۶).
برای محاسبه ضریب الفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد؛ سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
 
n = تعداد سؤالات
= ضریب آلفای کرونباخ
= انحراف معیار سئوال
= انحراف معیار کل پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...