پایان نامه های سری سوم

بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۲

متغیرهای مستقل دستکاری می‌شود.
سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می‌شود.
تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می‌شود.
تحقیق توصیفی به منظور تبیین و توصیف ویژگی‌های متغیرها در یک وضعیت انجام می‌شود.
مطالعات توصیفی که داده‌های اطلاعاتی را به شکل با معنایی ارائه می‌دهند،کمک می‌کنند تا :
۱) ویژگی‌های یک گروه در یک وضعیت خاص، درک شود.
۲) تفکر نظام‌مند در مورد جنبه‌های مختلف در یک وضعیت خاص صورت گیرد.
۳) برای بررسی و تحقیقات آتی، ایده‌هایی ارائه شود.
۴) برخی تصمیمات ساده اتخاذ شوند.
تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
۱- تحقیق پیمایشی[۳۵]
۲- تحقیق همبستگی[۳۶]
۳- اقدام پژوهشی[۳۷]
۴- بررسی موردی[۳۸]
۵- تحقیق پس- رویدادی[۳۹] (علی– مقایسه‌ای) (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۵)
روش تحقیق پیمایشی، برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار می‌رود. (بازرگان، ۱۳۸۰).
در تقسیم‌بندی دیگری، تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی
بررسی مقطعی نوعی بررسی است که در آن داده‌های اطلاعاتی یکبار در طی یک‌دورۀ چند روزه یا چند هفته یا چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش جمع‌آوری می‌شود.
بررسی‌های طولی یا دوره‌ای یا چند مقطعی حالتی است که محقق بخواهد افراد یا پدیده‌ها را در چندین برهۀ زمانی به منظور پاسخ به یک پرسش مورد بررسی قرار دهد (دانایی فرد،۱۳۸۳).
روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است زیرا به بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر می‌پردازد. و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی است که بدین منظور از روش‌های پیمایش مقطعی برای توصیف متغیرهای تحقیق و تبیین روابط بین آن‌ها استفاده شده است.
۳-۳ متغیرهای تحقیق
متغیرهای اصلی تحقیق، شامل بازارگرائی و عملکرد بانک می‌باشند. شاخص‌های مربوط به بازارگرائی شامل مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی، و همکاری داخلی بوده و شاخص‌های عملکرد شرکت شامل تسلط بر بازار، تأثیرگذاری بر بازار، و عملکرد مالی می‌باشد که همگی به همراه مؤلفه‌های مربوطه در جدول (۳-۱) نمایش داده شده‌اند.
جدول (۳-۱) شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقیق

شاخص‌ها مولفه‌ها شاخص‌ها مولفه‌ها
مشتری‌گرائی تجزیه و تحلیل مشتری تأثیر بانک بر بازار
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...