پایان نامه های سری سوم

علمی : بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۱

با توجه به آنچه گذشت مدل تحقیق به شرح ذیل استخراج گردید:
تحلیل مشتری
پاسخگویی به مشتری
عملکرد تجاری
رقیب گرائی
مشتری‌ گرائی
بازارگرائی
تحلیل رقیب
واکنش در مقابل رقبا
تسلط بر بازار
تأثیرگذاری بر بازار
عملکرد مالی
هماهنگی بین وظیفه‌ای
جمع‌آوری اطلاعات
انتشار اطلاعات
استفاده از اطلاعات
شکل (۲-۱۳): مدل مفهومی تحقیق
در این مدل، هریک از مفاهیم مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی و هماهنگی بین وظیفه‌ای، مؤلفه‌های بازارگرائی هستند که جهت تفهیم بازارگرائی به آن‌ها پرداخته شده است؛ همچنین تسلط بر بازار، تأثیرگذاری بر بازار و عملکرد مالی مؤلفه‌های عملکرد تجاری محسوب می‌شوند. به نظر محقق، از آنجائیکه در این مدل به جنبه‌های مختلف عملکرد توجه شده است، می‌تواند مدل مناسبی جهت بررسی رابطه بازارگرائی با عملکرد تجاری بانک به‌صورت کلی و با مؤلفه‌های عملکرد به‌صورت خاص بکار برده شود. شایان ذکر است در تحقیق حاضر که به دنبال بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد بانک هستیم، رابطه هر یک از مؤلفه‌های بازارگرائی به تنهایی با عملکرد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه رابطه کل بازارگرائی با عملکرد مد نظر است.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
ثبات و استمرار وقوع پدیده‌ها امری منطقی است که علم بر پایه آن بنا شده است. به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی برای پیش‌بینی وقوع پدیده‌ها در جهان، پیش‌فرض آن است که این پدیده‌ها اتفاقی و بی‌نظم نبوده و قابل پیش‌بینی است. زیرا در غیر این صورت، انجام پژوهش علمی غیر ممکن می‌بود. تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن‌ها پدیده خاصی رخ می‌دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن شرایط این پدیده رخ نمی‌دهد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۲).
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسأله‌ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید (سکاران،۱۳۸۱).
دراین فصل، هدف این است که مشخص شود برای دستیابی دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر به پاسخ مربوط به قبولی یا رد فرضیه‌های تحقیق چه شیوه و روشی اتخاذ شده است. لذا سعی شده است تا نوع روش تحقیق، ابزارها و تکنیک‌های بکار رفته در تحقیق، جامعه آماری، روش‌های آماری مورد استفاده و غیره توضیح داده شود.
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام‌یافته‌ برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی، ۱۳۷۸). منظور از روش تحقیق، روش انجام (اجرای) تحقیق است که مشخص می‌کند ما برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده می‌کنیم.
به طور کلی روش‌های تحقیق را می‌توان با توجه به دو ملاک الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم کرد (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۵).
الف) هدف تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه
۱-تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات، آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه‌ها را بررسی کرده، آن‌ها را تایید، تعدیل یا رد می‌کند.
۲-تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه است. به عبارت دیگر این تحقیقات تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده، برای رفع نیازمندی‌ها بشر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۳-تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشیخص مناسب بودن یک فرآورده انجام می‌شود.
ب) دسته‌بندی تحقیقات بر حسب نحوۀ گردآوری داده‌ها
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز (طرح تحقیق) می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: تحقیق اکتشافی، تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی.
زمانی یک پژوهش به صورت اکتشافی انجام می‌شود که در مورد وضعیتی که با آن روبرو هستیم اطلاعات و آگاهی زیادی نداریم یا اطلاعاتی در مورد این که چگونه مسایل مشابه یا موضوعات پژوهشی در گذشته حل شده‌اند در اختیار نداریم. بنابراین، مطالعات اکتشافی برای حصول درکی درست از پدیده‌های مورد بررسی و برای پیشبرد دانش از طریق نظریه‌پردازی، حائز اهمیت است.
به منظور برقراری رابطه علت- معلولی میان دو یا چند متغیر، از تحقیق آزمایشی استفاده می‌شود. ویژگی‌های این نوع تحقیق آن است که:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...