پایان نامه های سری سوم

پژوهش – بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۱۸

ارزش درون سازمانی بانک
شکل (۲-۹) مدل مفهومی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار (آقازاده، ۱۳۸۷)
۲-۱۱-۵ رنجبریان و براری در سال ۱۳۸۸ در مقاله‌ای با عنوان « بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری» که در پژوهشنامه مدیریت اجرایی به چاپ رسید به این نتیجه رسیدند که به ترتیب الویت، شایستگی (۲۵۳/۰)، ارتباطات (۲۰۴/۰)، اعتماد (۱۳۶/۰) و مدیریت تعارض (۰۹۵/۰) بر رضایت مشتری از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداری با رضایت آن‌ها نداشته است.
۲-۱۱-۶ ملاحسینی و نیک‌سرشت در تحقیقی با عنوان « روابط بین بازارگرایی و عملکرد در نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه ی آسیا- در استان کرمان، که در دانشگاه شهید باهنر این استان انجام شده است، به طور تجربی ارتباط بین بازارگرائی و عملکرد، در نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بیمه‌ی آسیا در استان کرمان را مورد امتحان قرارداده‌اند. مقیاس بازارگرائی مخصوص بخش خدمات بکارگرفته شده است. تجزیه و تحلیل فاکتورها نشان می‌دهد که ۴ بعد پنهان تحت بازارگرائی وجود دارند: مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی، پاسخگویی بخشی و گرایش به رضایت مشتری. یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که مشتری‌گرائی و گرایش به رضایت مشتری، اثر قوی‌ای روی عملکرد نسبت به دیگر ابعاد دارد و رقیب‌گرائی، تاثیر کمتری روی عملکرد دارد و پاسخگویی سازمانی، رابطه نامحسوسی با عملکرد دارد.
مشتری گرایی
عملکرد سازمان
رقیب گرایی
پاسخگویی
گرایش به رضایت
مشتری
شکل (۲-۱۰) مدل مفهومی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی
۲-۱۱-۷ نیکومرام و حیدرزاده (۱۳۸۲) در یک مطالعه تحت عنوان ” ارزیابی تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرائی بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های تولیدی – شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است ، سؤال زیر را مبنای پژوهش خود قرار داده‌اند:
تأثیر اتخاذ گرایش کارآفرینانه و بازارگرائی، بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس چگونه است؟ بدین منظور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که تولید‌کنندۀ کالاهای مصرفی، و اطلاعات مالی ۳ سال (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰) آنها موجود بوده، مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر این شرکت‌ها از بالاترین فرد مسئول در امور بازاریابی هر شرکت، گردآوری شده است. متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: گرایش کارآفرینانه، ابعاد ساختاری سازمان و بازارگرائی. شاخص‌‌های عملکرد نیز شامل: سهم بازار، رشد فروش، و حاشیه فروش می‌باشند. از سوی دیگر، روش تحقیق نیز تحقیق همبستگی با ماهیت کاربردی و مقطعی می‌باشد. مدل مفهومی مورد استفاده در این مطالعه در شکل (۲-۱۲) نشان داده شده است:
عملکرد کسب و کار
عملکرد بازار
سهم بازار
عملکرد مالی
رشد فروش
حاشیه فروش
ساختار سازمانی
رسمی بودن/ رسمیت
متمرکز بودن/ تمرکز
تخصصی بودن/ گروه‌بندی و تفکیک افراد
گرایش کارآفرینانه
بازارگرائی
شکل (۲-۱۱): مدل تحلیلی و روابط متغیرها (نیکومرام و حیدرزاده، ۱۳۸۲)
نتایج نشان داده است که گرایش کارآفرینانه، رابطۀ مستقیم و مثبتی با بازارگرائی ندارد، بلکه از طریق کاهش گروه‌بندی، تأثیر معکوسی بر بازارگرائی دارد. همچنین مشخص شده است که تأثیر اجرایی گرایش کارآفرینانه هنگامی‌ که توسط بازارگرائی تعدیل می‌گردد، با هنگامی که توسط بازارگرائی تعدیل نگردد، تفاوتی نمی‌کند و بی تأثیر است. سازمان‌ها برای ایجاد یا حفظ اصول بازارگرائی در خود، باید به کاهش گروه‌بندی در ساختار سازمانی خود همت گمارند. به عبارت دیگر، با کاهش میزان گستردگی وظایف، در یک محدودۀ از پیش تعیین شده، یا به عبارت دیگر کاهش تخصصی بودن – به این معنا که کارها و فعالیت‌های سازمان کمتر به وظایف جداگانه و تخصصی، تقسیم و تفکیک شوند – در راستای اجرای اصول بازارگرائی، قدم خواهند گذارد (نیکومرام و حیدرزاده، ۱۳۸۲).
۲-۱۱-۸ رضایی دولت آبادی و خائف الهی (۱۳۸۵)، در یک مطالعه با عنوان ” مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرائی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران “، که در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه‌ها و مدل‌های بازارگرائی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی پرداخته‌اند؛ سپس روابط علی میان فرهنگ بازارگرائی، هوشمندی بازار، قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی کرده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و بر اساس داده‌های حاصل از محیط صنعت پتروشیمی ایران، مدلی مفهومی و تصمیم‌ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد کرده و مورد آزمون قرار داده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی، تحت تأثیر یکپارچگی بازارگرائی و قابلیت‎های بازاریابی است. پژوهش‎های متعدد نشان می‌دهند که رابطه مثبتی بین بازارگرائی و عملکرد کسب و کار وجود دارد. به منظور بهبود رابطۀ بازارگرائی با عملکرد کسب و کار، از متغیرهای تعدیل‌کننده مانند مانند کارآفرینی، استراتژی، آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژی و متغیرهای میانجی مانند ن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

وآوری، کیفیت، محصول، مدیریت ارتباط با مشتری و … استفاده می‌شود. با توجه به عدم بررسی متغیر میانجی قابلیت‌های بازاریابی در مطالعات رابطه بازارگرائی و عملکرد کسب و کار، انگیزه اصلی این پژوهش مهیا گردید و یک مدل توسعه داده شد که آن در شکل (۲-۱۳) نشان داده شده است.
عملکرد کسب و کار
عملکرد مشتری
عملکرد بازار
عملکرد مالی
فرهنگ بازارگرائی
مشتری گرائی
رقابت گرائی
هماهنگی بین‌بخشی

You may also like...