تحقیق و پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره …

یادگیری اجتماعی
اعتماد
اعتماد بین فردی
اعتماد بین موسسه ای
بهره وری شرکت ها
جمع آوری سرمایه شرکت ها
حجم معاملات شرکت ها
نقدینگی شرکت ها
شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق(LINTARI,2011)
۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری متغیرها
آگاهی سرمایه گذاران
به میزان آگاهی سرمایه گذاران از چگونگی عملیات ها و معاملات و سواد آنها از به نحوه سرمایه گذاری در سهام های مختلف گفته می شود
اعتماد سرمایه گذاران
به میزان اطمینان و اعتمادی گفته می شود که سرمایه گذاران را مجاب می کند که در یک سهام موردنظر با آرامش کامل سرمایه گذاری نمایند.
بهره وری شرکت ها
به اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره گفته می شود (Ahmad khan et al., 2012).
تعریف عملیاتی متغیرها
آگاهی سرمایه گذاران
برای بررسی متغیر آگاهی سرمایه گذاران از سوالات ۱ تا ۱۱ پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.
اعتماد سرمایه گذاران
برای بررسی متغیر اعتماد سرمایه گذاران از سوالات ۱۲ تا ۲۲ پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.
بهره وری شرکت ها
برای بررسی متغیر بهره وری شرکت از سوالات ۲۳ تا ۳۶ پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.
۱-۸) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران-خودروسازی-ایران خودرو وسایپا می پردازد.
قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق سرمایه گذاران شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم سال ۱۳۹۳ می باشد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه
بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه «بهره وری» برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده شد(پاکروان وخوبیاری،۱۳۹۰)
فقدان نظام بهره وری و ارزیابی عملکرد در ابعاد مختلف یک سازمان، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها را به عنوان یکی از علائم بیماری‌های آن سازمان قلمداد کنند. مساله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است بخشی از شاخصهای عملکرد سازمانی، شاخصهای مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار میگیرد.بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازهگیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، بهره وری است و بهبود آن نیز مستلزم اندازهگیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. (فرهادی و همکاران،۱۳۸۱).
در این فصل ابتدا بهره وری شرکت ها و مبانی نظری آن توضیح داده خواهد شد و سپس به بررسی آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران پرداخته خواهد شو و مطالعات پیشین پیرامون موضوع تحقیق ارائه خواهد گردید
۲-۲) بخش اول: بهره وری شرکت ها
۲-۲-۱) تعاریف و مفاهیم بهره وری
بهره وری[۱] از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». (Rutkauskas,2008). بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه(Dean ,2007). بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود(Mayel et al,2012). بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است(ناظمی و پارسی،۱۳۹۰). بهره وری عبارتست از انجام درست کارهای درست. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :
بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد ( Stevens,2005).
سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرد است:
(بهره وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید از زمین ، سرمایه، نیروی کار و مدیریت.)
در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال ۱۹۵۵ در ارتباط از بهبود بهره وری چنین بیان شده است :

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...