تحقیق و پایان نامه

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۶-۱) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۶-۲) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۶۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۲) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۲-۱) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………..۷۰
۴-۲-۲) توصیف متغیر آگهی سرمایه گذاران ………………………………………………………………………..۷۳
۴-۲-۳) توصیف متغیر اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………….۷۴
۴-۲-۴) توصیف متغیر بهره وری شرکتها……………………………………………………………………………….۷۵
۴-۳) بررسی نرمال بودن متغییرها …………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۴)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………۷۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۵-۲)بررسی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۸۰
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….۸۰
۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..۸۱
۵-۳) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………………….۸۲
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………۸۲
۵-۵) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۲
منابع و مآخذ
پیوست ۱ …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
پیوست۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۵
فهرست جداول
جدول ۲-۱) سیر تحول اعتماد ……………………………………………………………………………………………..۳۴
جدول ۲-۲) تعاریف اعتماد………………………………………………………………………………………………….۳۶
جدول ۳-۱) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر…………………………………………………………………۶۶
جدول ۳-۲) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه…………………………………………………………………………….۶۷
جدول ۴-۱) توصیف متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۲) توصیف متغیرتحصیلات…………………………………………………………………………………….۷۱
جدول ۴-۳) توصیف متغیر سن…………………………………………………………………………………………….۷۲
جدول ۴-۴) توصیف متغیرآگاهی سرمایه گذاران……………………………………………………………………..۷۳
جدول ۴-۵) توصیف متغیراعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………..۷۴
جدول ۴-۶) توصیف متغیر بهره وری شرکتها…………………………………………………………………………….۷۵
جدول ۴-۷) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………………………………۷۶
جدول ۴-۸) ضریب همبستگی آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………۷۷
جدول ۴-۹) ضریب همبستگی اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………۷۸
فهرست نمودار
نمودار ۲-۱) رویکردهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………..۳۰
نمودار ۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت…………………………………………………………………………………………۷۱

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...