تحقیق و پایان نامه

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۲
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۲
اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………………………………۴
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۵
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۵
چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۵
تعاریف مفهومی وعملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶
قلمروتحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
(۱-۲مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۲) بهره وری شرکتها………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲-۱) تعاریف مفاهیم بهره وری ……………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲-۲) عوامل موثر بر بهره وری ……………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۳) اهمیت و ضرورت بهره وری………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۲-۴)اهداف بهره وری……………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۵)مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی…………………………………………………………………….۱۹
۲-۲-۶)رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد…………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۶-۱) معیارهای ارزیابی عملکرد مالی…………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۶-۲) معیارهای عملکرد اقتصادی………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۳) اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۳-۱) تعاریف مفاهیم اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………………۳۲
۲-۳-۲) انواع و ابعاد اعتماد………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳-۳) عوامل موثر بر ایجاد اعتماد و پیامدهای آن……………………………………………………………………….۴۵
۲-۳-۴) اهمیت و ضرورت اعتماد در شرکتها……………………………………………………………………………….۴۶
۲-۴) آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۴-۱)تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۴-۲)فرایند آگاهی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۴-۳)دوره سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۴-۴)روشهای سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۴-۵)ریسک سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۴-۶)محتوای اطلاعاتی اعلان سود…………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۵) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۵-۱)پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۵-۲) پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………۵۸
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۳-۲) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۳) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۴) نمونه آماری و شیوه آماری…………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۵) روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………….۶۵

You may also like...