تحقیق و پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۳۶

۱- دولتمردان ما باید به گونهای برنامهریزی کنند آهنگ رشد جمعیت را تثبیت کرده و از کاهش آن جلوگیری نمایند. البته در صورت افزایش باید به تناسب آن رشد اقتصادی و فرصتهای جدید شغلی نیز جهت افزایش سطح رفاه این جمعیت باید به تناسب افزایش یابد.
۲- در بستر تغییرات اخیر جمعیتی، سیاستها و برنامهها پیرامون رشد و تعداد جمعیت بایستی به سمت ساختارهای سنی در حال تغییر، فرصتها و چالشهای آن تغییر کنند. همچنین تشکیل شورای ملی سیاستگذاری جمعیت میتواند گامی مفید در مسیر مدیریت جمعیتی کشور باشد.
۳- از آنجا که در هیچ یک از کشورهای اسلامی که در حال تجربه باروری در سطح یا زیر سطح جایگزینی میباشند.، هنوز هیچ سیاست جمعیت جامعی برای رویارویی با پیامدهای باروری پایین و سالخوردگی جمعیت در آینده وجود ندارد، و نیز با توجه به زمانبر بودن فرآیند سیاستگذاری برای سالمندان، اتخاذ یک سیاست جامع جمعیتی برای ساماندهی مسائل سالمندان در آینده نزدیک ضروری میباشد.
۶-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
۱- بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در قالب دادههای پانلی در کشورهای منطقه منا
۲- بررسی رابطه علی بین باروری و رفاه اقتصادی در قالب دادههای پانلی در کشورهای گروه دی هشت
۳- بررسی تأثیر شاخصهای باروری در قالب دادههای سری زمانی در کشور ایران
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ادیبیسده، مهدی؛ سیاهپوش، اسحق ارجمند و درویشزاده، زهرا (۱۳۹۰)، بررسی میزان افزایش باروری و عوامل مؤثر بر آن در میان طایفه کرد ساکن اندیمشک، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. ۴(۱)، صص ۹۸-۸۱٫
اشرف زاده، حمید و نادر مهرگان (۱۳۸۷)، اقتصاد سنجی پانل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون، تهران.
بخشی دستجردی، رسول و خاکی نجف آبادی، ناهید (۱۳۸۹)، بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چارچوپ الگوی رشد بهینه کاربردی از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۴۶(۹۴)، صص ۲۲-۱٫
بخشی دستجردی، رسول؛ دلالی اصفهانی، رحیم؛عمادزاده، مصطفی؛ مهینیزاده، منصور و محمودی نیا، داود (۱۳۹۰)، رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدلهای رشد برونزا و درونزا، مجله علمی- پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، ۳(۵)، صص ۱۴۲-۱۱۳٫
جعفری صمیمی، احمد؛ منتظری شورکچالی، جلال و تاتار، موسی (۱۳۹۲)، بررسی تأثیر امید به زندگی بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی، ۴(۱۳)، صص ۱۲۸-۱۱۷٫
حسینى، حاتم (۱۳۹۰)، جمعیتشناسى اقتصادى اجتماعى و تنظیم خانواده، چاپ چهارم، ویراست دوّم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلى سینا.
دلالی اصفهانی، رحیم و اسمعیلزاده، رضا (۱۳۸۶)، نگرشی نو بر ایدههای جمعیتی( بازبینی اندیشههای مالتوس، کینز و بکر)، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۴(۹)، صص ۱۲۰-۹۷٫
رشیدی، ابراهیم (۱۳۷۹)، بررسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی مؤثر بر باروری در شهر دهاقان استان اصفهان، فصلنامه جمعیت، ۳۳(۸)، صص ۲۱-۱٫
زراءنژاد، منصور و انواری، ابراهیم (۱۳۸۴)، کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی ، فصلنامه اقتصاد مقداری، ۲(۴)، صص ۵۲-۲۱٫
ضیایی بیگدلی، محمدتقی؛ کلانتری، صمد و علیزاده اقدم، محمدباقر(۱۳۸۵)، رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی، ۵(۲۱)، صص ۱۴۰-۱۲۳٫
عرب مازار، عباس و کشوری شاد، علی (۱۳۸۴)، بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، ۵(۱۵)، صص ۵۱-۲۷٫
عسگری ندوشن، عباس؛ افشانی، سیدعلیرضا و عسگری ندوشن، سمیه (۱۳۹۰)، آهنگ توسعه و سرعت کاهش باروری در کشورهای رو به توسعه، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی،۱۲(۴۷)، صص ۱۱۰-۸۵٫
فتحی، الهام (۱۳۸۸)، تحولات جمعیت ایران در دهههای اخیر، هفتهنامه برنامه، ۷(۳۱۷)، صص ۳۰-۲۳٫
محمودی، محمد جواد؛ کاظمیپور، شهلا؛ احراری، مهدی و نیکونسبتی، علی (۱۳۹۱)، پیشبینی باروری کل ایران تا افق ۱۴۰۴، مبتنی بر دیدگاه توسعهای و سناریوهای اقتصادی، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، ۱۴(۵۵)، صص ۵۳-۷٫
محرابیان، آزاده و صدقی سیگارچی، نازیلا (۱۳۸۹) تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی، فصلنامه علوم اقتصادی، ۵(۱۳)، صص ۱۱۴-۹۷٫
نظری، علی اصغر (۱۳۸۲)، بررسی علل و اثرات رشد سریع جمعیت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران، پژوهشهای جغرافیایی، ۳۵(۴۴)، صص ۴۰-۳۱٫
نوروزی، لادن (۱۳۷۸ )، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان در ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۳(۶)، صص ۷۸-۶۱٫
نیکوقدم، مسعود؛ هوشمند، محمود؛ همایونی فر، مسعود و سلیمی فر، مصطفی (۱۳۹۲)، بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه با تأکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، ۲(۶)، صص ۱۶۷-۱۳۵٫
نورالهی، طه و فتحی، الهام (۱۳۸۷)، شاخصهای جمعیتی جهان و ایران، فصلنامه جمعیت،– (۶۴) صص ۵۹-۲۷٫
ب) منابع انگلیسی
AL.Yosif. Y .K, Darrot. A. F. (1995), “ The Long Run Relationship Between Population and Economics Growth: Some Time Series Evidence for Developing Countries”, Journal of Economics at your Fingertips, 25(3), PP. 301-313
Acemoghlu, D. and Johnson, S. (2007), “ The Effect of Life Expectancy on Economic Growth”, Journal of Political Economy, 115(6), PP. 925-985.
Ahituv, A. (2001), “The Interplay Between Fertility and Economic Development”, Journal of Population Economics, 1(14), PP. 51-71.
Beker, G. S. and Glaser E.L. (1999), “Marphy K.M Population and Economic Growth”, American Economic Review, 89(2), PP. 144-149.
Breitung, J(۲۰۰۲), “Nonparametric Tests for Unit Roots and Co Integration”, Journal of Econometrics, 108(2), PP. 343-363.
Boserup, E. (1981), Population and Technological Change: A Study of Long-Term Trends, Chicag, Universiy of Chicago Press.
Brander, A. J. and Dowrick, S. (1994), “The Role of Fertility and Population in Economic Growth Emprical Result From Aggregate Cross-National Data”, Journal of Population Economics, 7(1), PP. 1-25.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...