فایل های دانشگاهی

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی- قسمت ۲۸

آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

۲۰٫۳۵

 

 

۲۰

 

 

گواه

 

 

نتایج جدول ۴-۲۹ نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری آزمون برابر با صفر می‌باشد که از مقدار خطای آزمون ۰٫۰۵ کوچکتر است بنابراین فرض صفر رد می‌شود. به عبارت دیگر بین میانگین‌های مورد مقایسه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بطوری که میانگین پیشرفت درسی گروه آزمایش و گروه گواه در پس‌آزمون یکسان نیست.

نمودار ۴-۱۷ : نمودار توزیع فراوانی متغیر پیشرفت درسی در پس‌آزمون دو گروه آزمایش و گواه
جدول ۴-۲۸: جمع‌بندی از نتایج پژوهش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

فرضیه‌ها فرض H0 نتیجه آزمون
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه استنباط در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد. رد می‌شود تأثیر دارد
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه شناسایی مفروضات در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تآثیر دارد. رد می‌شود تأثیر دارد
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه استنتاج در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد. رد می‌شود تأثیر دارد
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه تعبیر و تفسیر در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد. رد می‌شود تأثیر دارد
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه ارزشیابی در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد. رد می‌شود تأثیر دارد
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر پیشرفت درس علوم اجتماعی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد. رد می‌شود تأثیر دارد

 

آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه استنباط در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد.
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه شناسایی مفروضات در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تآثیر دارد.
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه استنتاج در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد.
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق برافزایش مؤلفه تعبیر و تفسیر در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد.
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر مؤلفه ارزشیابی در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد.
آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر پیشرفت درس علوم اجتماعی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
پیش‌درآمد فصل پنجم: در این فصل به بحث و نتیجه‌گیری در مورد یافته‌های تحقیق پرداخته می‌شود. به این منظور در ابتدا فرضیه‌های پژوهش و نتایج مربوط به هر یک ارائه می‌گردد و در نهایت نتایج بدست آمده با پژوهش‌های قبلی مقایسه می‌شود. در پایان فصل نیز پیشنهادهایی برخاسته از تحقیق و پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های بعدی بیان می‌شود.
۵-۱- خلاصه پژوهش:
روش مورد استفاده در این پژوهش، روش شبه تجربی است که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده و به منظور بررسی تاثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر پیشرفت درسی و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی به کار رفته است. مراحل اجرای این طرح عبارتند از: ۱) جایگزین کردن آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه ۲) اجرای پیش‌آزمون و جمع‌ آوری داده‌های ناشی از اجرای این آزمون ۳) اجرای متغیر مستقل برای آزمودنی‌ها که به صورت تصادفی در گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند ۴) اجرای پس‌آزمون و جمع‌ آوری اطلاعات و داده‌ها ناشی از اجرای این آزمون.
برای بررسی و کاوش در فرضیه های پژوهش و مشخص کردن میزان تأثیر روش آموزش درس تعلیمات اجتماعی به صورت نمایش خلاق در ارتقاء پیشرفت درسی و سطح مهارت‌ها و توانایی‌های تفکر انتقادی کودکان ، نخست یک طرح پژوهشی مناسب انتخاب شد. شرکت پیوسته آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون با «طرح تحلیل واریانس گروه‌های همبسته» یا «طرح اندازه‌گیری‌های پی در پی» تناسب دارد. نمونه‌گیری بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انجام گرفته شد.
در مرحله بعد، نمونه ی انتخاب شده به ۲ گروه ۲۰ نفری زیر عنوان گروه‌های آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش، گروهی است که در پیش آزمون شرکت می‌کند و تحت تأثیر آموزش درس مهارت‌های اجتماعی از طریق نمایش خلاق قرار گرفتند و بعد از ۵ هفته در پس آزمون شرکت می کند. گروه گواه، گروهی که همراه گروه آزمایش در پیش‌آزمون شرکت می کند ولی تحت تأثیر آموزش قرار نمی‌گیرد و به صورت رایج درس تعلیمات اجتماعی را آموزش می‌بیند. پس از اجرای آموزش از گروه پس‌آزمون به عمل می‌آید.
برای آموزش به گروه آزمایش به این صورت عمل گردید که درس تعلیمات اجتماعی پایه سوم از طریق نمایش خلاق به دانش‌آموزان ارائه گردید به این صورت که پس از خواندن درس مطالب کتاب به صورت نمایش خلاق هم اجرا گردید با بررسی دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش پژوهش‌گر اقدام به ساخت گام به گام و مراحل تدریس از طریق نمایش خلاق کرده است.
پرسشنامه واتسون و گلیزر که در این پژوهش به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفته است. آزمون تفکر انتقادی واتسون – گلیزر توانایی تفکر انتقادی را از طریق ۸۰ پرسش در پنج مؤلفه مهارت استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی اندازه‌گیری می‌کند. هم‌چنین در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس تعلیمات اجتماعی از آزمون معلم ساخته استفاده می‌گردد که توسط چند کارشناس و معلم پایه سوم طراحی شده است.

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *