فایل های دانشگاهی

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار- قسمت ۴

ب) رویکرد تأمین مالی: طبق این رویکرد برای محاسبه Capitalو NOPAT سه مرحله به شرح زیر طی می شود:
مرحله اول) حذف اثرات بدهی ها:
در این مرحله تمام بدهی های بهره دار و ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده به حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره این بدهی ها شامل بهره منظور شده در اجاره ها به سود حسابداری اضافهمی شود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
مرحله دوم) حذف اثرات سایر انحرافات مالی:
برای بهبود نرخ بازده، حذف سایر انحرافات مالی ضروری است. در این مرحله سرمایه تأمین شده به وسیله سهامداران ممتاز و سرمایه گذاران اقلیت به Capital و سود تخصیص یافته به اینتأمین کنندگان به NOPAT اضافه می شود.
مرحله سوم) حذف انحرافات حسابداری:
حسابداری 319″ />
دراین مرحله اثر انحرافات حسابداری از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به Capitalو تغییرات دوره ای آنها به NOPAT حذف می شود(کاووسی،۱۳۸۲).
باتوجه به سه مرحله فوق، محاسبه Capital و NOPAT بر اساس رویکرد تأمین مالی طبق جدول زیر خلاصه می شود:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۲-۲(محاسبه Capital و NOPAT بر اساس رویکرد تأمین مالی)
NOPAT Capital
سود حسابداری (سود خالص)
سود سهام ممتاز
سهم سود سهامداران اقلیت
هزینه بهره بعد از مالیات
افزایش در معادلهای سرمایه
سود خالص عملیاتی پس از مالیات(NOPAT)
سهام عادی
سهام ممتاز
حقوق اقلیت
بدهی های بهره دار
مانده معادلهای سرمایه
سرمایه بکار گرفته شده(Capital) 

 

EVAدر حسابداری مدیریت[۲۱]

 

اطلاعات حسابداری مدیریت که از خط مشی ها و چرخه سیستم گزارشگری مالی سنتی سازمان استخراج می شوند برای تصمیمات برنامه ریزی و کنترل مدیران، مربوط نیستند.رقم سود حسابداری، افزایش یا کاهش واقعی در ارزش اقتصادی را که در طول دوره به وقوع پیوسته است اندازه گیرینمی نماید. مدیریت در مورد رویه های حسابداری اختیار دارد و می تواند در مواقع لزوم وارد مدیریت سودها شود. از طرفی جانب داری محافظه کارانه در GAAP الزام می کند سرمایه گذاری هایی که بازده طولانی مدت دارند (از قبیل مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات) بی درنگ هزینه شوند. در نتیجه،ممکن است مدیریت از انجام سرمایه گذاری هایی که بازده طولانی مدت دارند منصرف شود.علاوه بر این، معیار سنتی حسابداری صرفاً هزینه بدهی را مورد توجه قرار داده و هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام را (که منبع فوق العاده گران قیمتی است) نادیده می گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
طرفداران استفاده از EVA بیان می کنند که EVA فرصت مدیران را برای بازی با سیستم،کمتر می کند؛ تعدادی از تعدیلات را به منظور بر طرف ساختن جانب داری محافظه کارانه در مدل حسابداری سنتی انجام می دهد و هزینه تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام را که یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری است، در نظر می گیرد.آنها معتقدند که یکی از دلایل فراگیر شدن EVA آن است که به عنوان یک معیار داخلی اندازه گیری عملکرد با قیمت سهام در ارتباط بوده و از ارزش آفرینیبرای سهامداران اطمینان می دهد.استرن استیوارت[۲۲] (۱۹۹۵) می گوید:«ROI[23]، ROE[24]، [۲۵]EPSرا فراموش کنید. EVA آن چیزی است که قیمت سهم را هدایت می کند».دلیل دیگر برای مشهور شدن EVA، تأثیر آن برروی انضباط مدیریت است.تأکید بر اندازه گیری ارزش برای سهامداران،یک پارادایم مدیریتی جدید موسوم به مدیریت بر مبنای ارزش(VBM) را به وجود آورده است(بانیستر[۲۶]،۱۹۹۷).VBM یک رویکرد مدیریتی است که محرک های ارزش شرکت را تجزیه و تحلیل نموده و آنها را با معیارهایی که موجب بهبود ارزش آفرینی برای سهامداران می شوند مرتبط می سازد و فرایندهای اساسی مدیریت شامل هدف گذاری،برنامه ریزی استراتژیک،بودجه بندی و اعطای پاداش به مدیران با هدف ارزش آفرینی برای سهامداران را بهبود می بخشد.در این راستاEVAمی تواند به عنـوان یک معیار اندازه گیری برای VBM مورد استفاده واقع شود.

 

عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز EVA در سازمان

 

۱-میزان تجزیه و تحلیل شکاف فرهنگی و اطلاعات مالی قبل از پیاده سازی
۲-میزان آموزش و تعلیم کارکنان به عنوان عاملان اصلی ایجاد EVA
۳-میزان پشتیبانی مدیریت ارشد از تغییر در سیستم ارزیابی عملکرد
۴-میزان کفایت سیستم های حسابداری برای گزارش اطلاعات EVA
۵-میزان یکپارچه سازی پاداش
۶-میزان نهادینه شدن استفاده از EVA در سازمان
۸-کثرت استفاده از ارزیابی های EVA در تصمیمـات تجـاری-کفایت زمان بـرای فرآینـد پیاده سازی EVA

 

بررسی کاربردهای مربوط به EVA

 

۱) هدف گذاری
در صورت استفاده ازEVAبرای تعیین اهداف مورد انتظار، مدیران در بکارگیری سرمایه به منظور نیل به اهداف حساسیت بیشتری نشان داده و در فعالیتهای ارزش آفرینی برای سهامداران وارد خواهند شد. همچنین از EVA می توان به همراه ارزیابی متوازن برای تعیین اهداف مالی و نتایج مالی اهداف غیرمالی در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران استفاده کرد (کاپلن[۲۷] و جانسون[۲۸]،۱۹۹۱(.EVA نمی تواند بدون آموزش کارکنان و زمینه سازی ایجاد آن در سازمان، به عنوان یک فرهنگ لاینفک تلقی شود چون مستلزم آگاهی و دانش مالی مدیران عملیاتی می باشد. علاوه بر این، تصمیمات مدیریت صرفاً مبتنی بر معیارهای اندازه گیری مالی نبوده بلکه با توجه به استراتژی کلی شرکت اتخاذمی شوند. EVAیک معیار اندازه گیری گذشته نگر[۲۹] بوده و ارزیابی متوازن یک معیار اندازه گیریآینده نگر[۳۰] است که شامل معیارهای اندازه گیری غیرمالی در سیستم اندازه گیری کلی شرکت می باشد. برخلاف EVA، آن یک معیار ارزیابی متوازن است که استراتژی کلی یک شرکت را منعکس می کند. با این وجود،ضعف عمده ارزیابی متوازن آن است که توانایی کمّی سازی تأثیر معیارهای اندازه گیری غیرمالی را روی نتایج نهایی (سود خالص) ندارد. بنابراین می توان با وارد کردن EVA در قسمت مالی ارزیابی متوازن،از قابلیت های آن برای ارزیابی آثار مالی فعالیتهای مالی و نیز غیرمالی استفاده کرد. با وارد نمودن EVA به مجموعه ارزیابی متوازن می توان یک چارچوب قوی تر با قدرت توضیح دهندگی بالا را به دست آورد. همچنین این چارچوب در عملیاتی کردن استراتژی ها به مدیران کمک می کند و امکان شناسایی و اندازه گیری بهتر فرصتهای موجود جهت ارزش آفرینی برای سهامداران را فراهم می آورد.
۲) معیارگذاری
از اطلاعات به دست آمده از EVA می توان برای تجزیه و تحلیل های معیارگذاری استفاده کرد. یک شرکت در صورت مقایسه با متوسط صنعت یا بهترین رویه های ممکن می تواند از عملکرد خود در مقایسه با همتاهایش آگاهی کسب کند. هر چند که EVA یک معیار اندازه گیری داخلی است،اما می توان با محاسبه MVA از طریق برآورد ارزش فعلی EVA های آینده،آن را به یک معیار خارجی تبدیل ساخت. تجزیه و تحلیل EVA به عنوان یک معیار می تواند به مدیران برای آگاهی بهتر از عملکرد واقعی شرکت و ارزش آفرینی برای سهامداران کمک کند.
۳) بودجه بندی سرمایه ای
زمانیکه EVA محور تمام تصمیمات شرکت واقع می شود،بین تفکر استراتژیک،سرمایه گذاری های انجام شده،تصمیمات عملیاتیروزمره و ارزش آفرینی برای سهامداران،رابطه پاسخگویی برقرار می کند. EVA با حذف تحریفات ایجاد شده بر اثر بکارگیری GAAP و منظور نمودن هزینه حقوق صاحبان سهام،فرایند بودجه بندی سرمایه ای را بهبود می بخشد و به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه بین شرکت اصلی و شرکتهای تابعه مورد استفاده قرار می گیرد. با داشتن یک معیار اندازه گیری عینی که با ارزش سهامداران در ارتباط می باشد،شرکت مادر می تواند مقاصد خود را در جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای برای هدف حداکثر ساختن ارزش سهامداران تأمین کند.
۴) طرح های انگیزشی
واحدهای تجاری بایستی تکنیک هایی از اعطای پاداش را انتخاب کنند که از نظر مفهومیبا شیوه ای که بازار سرمایه،شرکتها را ارزیابی می کند،هماهنگ باشد. امروزه EVA به عنوان یک مبنا برای اجرای سیستم انگیزشی پاداش مدیران مطرح است که می تواند رفتار مدیران را با سهامداران همسو نماید. در این طرحها پاداش مدیران بر مبنای فعالیتهایی که موجب افزایش ثروت سهامداران گردیده است،اعطا می شود. طرحهای انگیزشی سنتی عمدتاً بر مبنای دستیابی به اهداف بودجه ای برای سال بعد بنا شده اند،اهدافی که شدیداً به واسطه فرایند چانه زنی تحت تأثیر قرار می گیرند. مدیران سعی می کنند این اهداف را در محدوده ای که به نظر آنها سهل الوصول است حفظ کنند و از پذیرش اهداف سخت امتناع کنند. طرحهای انگیزشی مبتنی بر EVA متفاوت هستند. این طرحها بر اساس مذاکرات سالانه تنظیم نمی شوند،بلکه اساس این طرحها مستلزم تعیین اهداف و تعیین یک جدول زمان بندی برای بهبود و تغییر در EVA است(ایزدنیا،۱۳۸۲).بنابراین EVA به چهار هدف اعطای پاداش به شرح زیر نایل می شود:
۱-همسو ساختن منافع مدیران با سهامداران در جهت حداکثرسازی ارزش شرکت
۲-فراهم ساختن اهرم کافی از پاداش های بالقوه برای انگیزش و تشویق مدیران
۳-حصول اطمینان از جذب و نگهداری مدیران لایق و کارآمد
۴-نگه داشتن مخارج در یک سطح معقول
۵) مدیریت هزینه
بسیاری از ابزارهای حسابداری مدیریت از قبیل ABM و Benchmarking میتوانند درجهت نیل به اهداف EVA مفید واقع شوند. به عنوان مثال، استفاده از ابزارهای مدیریت هزینه برای کاهش هزینه ها می تواند به افزایش در NOPAT منجر شود. به طور مشابه، استفاده از مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) می تواند در جهت مشخص نمودن راهکارهای کاهش سرمایه و افزایش EVA مؤثر واقع شود. سیستم های سنتی ABM محرک های اصلی سرمایه را برای مقدور ساختن مدیریت بکارگیری سرمایه مشخص نمی سازند. با این وجود،استفاده از EVA طریقه ای را برای اثربخشی هزینه ها فراهم می کند.

 

بررسی مزایای حاصل از ترکیب EVA با ABM

 

۱-مشخص کردن فعالیتها و منابع خلق کننده EVA
۲-مشخص ساختن و ارزیابی فرایندها و فعالیتهای بهبود دهنده EVA
۳-مرتبط ساختن طرحها و بودجه های عملیاتی به استراتژی ها به منظور افزایش EVA
۴-ترویج تصمیمات مبتنی بر EVA برای سطوح عملیاتی و پایین سازمان
۵-تعیین چارچوبی برای قیمت های انتقالی جهت انگیزش مدیران قسمت ها برای خلق EVA
۶-شناسایی هزینه ها و دارایی های تسهیم شده به مراکز EVA

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *