تحقیق و پایان نامه

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۳۴

دهه ۸۰و۹۰

روش های ارتقا کیفیت محصولات رسانه

وی معتقد است شیوه های ذهنی ارزیابی روش ساده تری برای سنجش کیفیت فراهم می کند و از طریق گروه هایی با دیگاه های انتقادی (البته موارد قابل تعمیم و سازگار با هم) در ارتقاء کیفیت تاثیر گذارند. شیوه دیگر روش ذهنی استفاده از پانل های مشورتی است (پانل های ترکیبی از گروه های مختلف و نیز مخاطب خاص). گاهی در ارزیابی کیفیت حرفه ای نیز تشکیل پانل افراد حرفه ای پیشنهاد شده است.

۲-۵- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی :
صاحبنظران و محققان معتقدند که اثربخشی ،موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ساخت اثربخشی نباشد،مشکل است.آنان توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوریهای سازمانی ذکر می کنند و اثر بخشی را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می دانند.اغلب واژه هایی همچون عملکرد ،موفقیت،توانایی،کارآیی، پیشرفت،بهره وری جایگزین هایی برای اثربخشی هستند.در همه نظریه های سازمانی معیارهایی برای سنجش اثربخشی وجود دارد.اگر افراد و سازمان ها را به عنوان سیستم های عقلایی و هدف جو تلقی کنیم طبیعی است که انجام و کسب موفقیت آمیز اهداف یک معیار برای اثربخشی مناسب است.اثربخش سازمانی ،دستیابی به اولویت ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشی مشترک(فرهنگ سازمانی)است به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه شود و اولویت ها و رضایت خاطر ذینفعان را فراهم آورد که در جهت هدف ها می کوشند.
با مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع “بررسی میزان رابطه مدیریت برنامه ها و اثر بخشی برنامه های صدا و سیما” نشان می دهد که اغلب مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه بیانگر رابطه معنی داری بین مدیریت و اثربخشی سازمان ها هستند و شایستگی های فردی و اجتماعی و شخصیتی مدیر را نیز عامل اساسی بر اثر بخش بودن مدیریت دانسته اند و عوامل متعددی را بر اثربخشی واحد های فوق، اثرگذار می دانند؛ عواملی همچون ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف،رهبری حمایتی، کارایی و منابع که همگی از نشانه های سلامت سازمان است و همچنین علاوه بر مدیریت ،به عنوان یک عامل درون سازمانی ،عوامل برون سازمانی را نیز بر اثربخش بودن سازمانها موثر می پندارند و سازمان ها جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی نیاز به تقویت هر چه بیشتر ابعاد ماموریت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت ها خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند. نظر به اینکه رسانه سازمانی است با اهداف اجتماعی، مدیریت برنامه می تواند از بهترین ابزارها در جهت رسیدن سازمان رسانه ای به اهدافش که همان اثربخشی مطلوب است، باشد و مدیران رسانه نیز با دانستن و به کار بردن شیوه های علمی در جهت اهداف اجتماعی می توانند موفقیت خود و سازمانشان را بهبود بخشند. با اتکا بر پیشینه پژوهش و چارچوب نظری تحقیق مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق طراحی گردیده ودر ادامه به بررسی این فرضیه ها به جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه در متغیر های مستقل و وابسته خواهیم پرداخت.
فنون ارتباطی کارکنان
تکنولوژی ساخت برنامه
زمان ارائه برنامه ها
تنوع برنامه ها
گرایش موضوعی برنامه ها
گروه بندی و سازماندهی نیروها
افزایش سطح آگاهی
ایجاد انگیزه
کیفیت برنامه ها
همراستایی با فرهنگ
افزایش نگرش مثبت
رضایت مخاطب
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نمودار ۲- ۸- مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.
مدل مفهومی این پژوهش با رویکرد وتوجه به مدل ذینفعان در بحث اثربخشی مطرح شده است.دراین رویکرد کلیه گروه های ذینفع سازمان ، شامل مالکان ، مشتریان یا مخاطبان ، تهیه کنندگان ، جامعه و دولت باید به منظور تضمین اثربخشی و بقای سازمان ، انتظارات و خواسته هایشان برآورد گرددو درواقع مدیران باید مجموعه اهدافی را دنبال کنند که این مهم ، محقق گردد (رابینز واستیفن پی ،۱۳۸۱:۵۹) .
ودرواقع ذینفعان مدل مفهومی این تحقیق مخاطبان ، مدیران و تولیدکنندگان ،اصحاب رسانه و اساتید صداوسیما می باشند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...