تحقیق و پایان نامه

مقاله – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۳۲

سید محمد میرکمالی/ ۱۳۸۷

بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق ۲و۳ آموزش و پرورش شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد . میزان سلامت سازمانی و همچنین اثربخشی در هر دو منطقه به طور معنی‌داری بالاتر از میانگین و رضایت‌بخش است. مدارس منطقه۲ از سلامت سازمانی و اثربخشی مطلوب‌تری نسبت به مدارس منطقه ۳ برخوردار هستند. بین سلامت سازمانی و هر چهار مؤلفه اثربخشی رابطه معنی‌داری مشاهده شد. تحلیل رگرسیون نیز نشان می‌دهد که از بین مؤلفه‌های سلامت سازمانی، تأکیدعلمی بیشترین قابلیت پیش بینی اثر بخشی مدارس را دارا است.

شهرام براری / ۱۳۸۷

بررسی رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

محقق معتقد است از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچیدگی های جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد. و یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد و در پایان نتیجه می گیرد که امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت.

سیده عاطفه یگانگی /۱۳۸۹

نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت

نتایج حاصل از اجرای این تحقیق نشان می دهد که بین شایستگی فردی و اجتماعی مدیران و اثربخشی همبستگی وجود دارد و همچنین بین تمام متغیرهای ابعاد شایستگیهای مدیران (بعد فردی و بعد اجتماعی) و اثربخشی آنان همبستگی معنادار ی است .

محقق/سال

عنوان

یافته های تحقیق

حسین طالبزاده /۱۳۹۰

نقش وکارکرد وسایل ارتباط جمعی

در این تحقیق اهمیت و نقش آموزشی رسانه های ارتباط جمعی در میان رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون از لحاظ آموزش غیر رسمی، جایگاه ویژهای دارند. این وسایل به دلیل برد وسیعشان، یکی از بهترین وسایل آموزشی و فرهنگی هستند.

مهدی سعادت/۱۳۹۱

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف،رهبری حمایتی، کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت و در نهایت بین سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبری حمایتی،عملکرد و تعیین هدف پیش بینی کننده مناسبی برای اثربخشی سازمان هستند.در کل نتایج پژوهش از این موضوع حمایت کردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش بینی کننده قوی تا حد زیادی اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار می دهند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...