تحقیق و پایان نامه

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۳۰

کیفیت از نظر مخاطب بر اساس سنجش واکنش مخاطبان و از طریق بررسی لذت بخش، رضامندی، اثربخشی و تناسب با علایق مخاطبان تعیین می شود. شیوه مرسوم، استفاده از طرح های پیمایشی است.
نمودار ۲-۷- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب(رشیدیان، ۱۳۸۰(
 
 
 
 
تحقیقی از کشورهای شمالی اروپا
این تحقیق توسط گروهی از محققان شمالی اروپا انجام گرفته است.در این تحقیق ارزیابی کیفیت بر اساس استانداردهای مبتنی بر هنجارها و ارزش های تثبیت شده تعریف شده است. برای طبقه بندی ارزش ها و هنجارها روش های مختلفی نظیر معیار قرار دادن شش نظریه هنجاری رسانه ها و تقسیم بندی بر اساس خرد، میانه و کلاً در رسانه بررسی شده است. و در نهایت دسته بندی کنت آسپ در کتاب قدرت رسانه های گروهی در قالب سه ارزش توصیفی، اطلاعاتی و پیامی مبنای تقسیم بندی چهارگانه شده است:
الف) کیفیت توصیفی برنامه سازی (پیام ارتباط- واقعیت)
ب) کیفیت استفاده فرستنده (پیام ارتباط- فرستنده)
پ) کیفیت استفاده دریافت کننده (پیام ارتباط- دریافت کننده)
ت) کیفیت حرفه ای (پیام ارتباط- صلاحیت حرفه ای)
هدف از ارزیابی کیفیت توصیفی، سنجش میزان انطباق محتوای درونی برنامه ها با واقعیات عینی و بیرون از رسانه است. کیفیت مورد استفاده فرستنده به کارکرد تعریف شده برای رسانه در سطح یک نظام سیاسی و اجتماعی باز می گردد. در کیفیت مورد استفاده دریافت کننده به نحوۀ دریافت محتوای رسانه ها توسط مخاطبان توجه می شود. تحلیل چگونگی دریافت پیام، تحقیق در زمینه تاثیر رسانه ها، استفاده و رضامندی مخاطب و مطالعات و بررسی های فرهنگی، ابعاد مختلف کیفیت استفاده دیافت کننده را شامل می شود. عنصر مهم کیفیت حرفه ای درجه و میزان حرفه ای بودن شاغل برنامه سازی است یا به عبارتی، صلاحیت حرفه ای عوامل تولید و علی رغم تاکید محققان این طرح بر محور کیفیت حرفه ای نسبت به سایر کیفیت ها در رسانه روش و استاندارد معینی برای ارزیابی آن ارائه نشده است.
 
 
 
 
دیدگاهی در انگلستان
این دیدگاه توسط محقق انگلیسی دکتر جان وابر محقق برجسته کیفیت برنامه های تلویزیونی طی دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی انجام شده است. وی با تفکیک روش های ذهنی از عینی معنقد است روش های ذهنی از قابلیت بیشتری در یک ساز و کار نظام مند ارزیابی برخوردار است. وی معتقد است شیوه های ذهنی ارزیابی روش ساده تری برای سنجش کیفیت فراهم می کند و از طریق گروه هایی با دیگاه های انتقادی (البته موارد قابل تعمیم و سازگار با هم) در ارتقاء کیفیت تاثیر گذارند. شیوه دیگر روش ذهنی استفاده از پانل های مشورتی است (پانل های ترکیبی از گروه های مختلف و نیز مخاطب خاص). گاهی در ارزیابی کیفیت حرفه ای نیز تشکیل پانل افراد حرفه ای پیشنهاد شده است (رشیدیان، ۱۳۸۰: ۶۸-۶۳) .
جدول ۲-۴- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی

محقق/سال عنوان یافته های تحقیق
مهدی رسولی/ ۱۳۷۸ بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش یافته‏های تحقیق عبارتنداز: ۱٫بین میزان موفقیت سازمان در اجرای اهداف عملیاتی خود و اثربخشی سازمان رابطه وجود دارد. وجود رابطه بین ساختار سازمانی و اثربخشی سازمان تأیید شد.از پاسخ های دریافتی نتیجه‏گیری شد که‏ مدیران از اهداف سازمان درک روشنی دارند و هماهنگی بین واحدهای سازمان در حد زیادی برقرار است و تأثیر ساختار سازمانی در خلاقیت کارکنان چندان مؤثر نبوده است.رابطۀ عوامل درون سازمانی با اثربخشی سازمان تأیید شد.در این ارتباط به ترتیب عواملی چون آموزش‏ منابع انسانی،یادگیری مهارتها توسط کارکنان و خلاقیت های مدیریتی نقش بسزایی داشته است. وجود رابطه بین عوامل برون سازمانی با اثربخشی به تأیید رسید.
محمد رضا مهر افشان/۱۳۸۱ بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر بودن بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، سازمان های ما باید با آگاهی کامل در این راه قدم بردارند و با بررسی اثر بخشی این سیستم ها و بازنگری مجدد در آنها بتوانند باعث بهبود کیفیت اطلاعات تولید شده در سازمان شده و در نهایت وجود این سیستم ها باعث ایجاد ارزش افزوده در سازمان می شود.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...