تحقیق و پایان نامه

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۸

۲-۴-۱-۱-۲- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران” عنوان پایان نامه مهر افشان است به راهنمایی رضائیان که در سال ۱۳۸۱ مورد دفاع قرار گرفته است.در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر بودن بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، سازمان های ما باید با آگاهی کامل در این راه قدم بردارند و با بررسی اثر بخشی این سیستم ها و بازنگری مجدد در آنها بتوانند باعث بهبود کیفیت اطلاعات تولید شده در سازمان شده و در نهایت وجود این سیستم ها باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکت شود. بدین منظور ‎۳ فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. فروض اصلی عبارتند از : ‎۱- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات دقیق و مربوط تولید می کند. ‎۲- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات به موقع تولید می کند. ‎۳- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات با شکل مناسب تولید می کند. فرضیه فرعی: مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از سیستم اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری استفاده می کنند. فرضیه های فوق از طریق داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، که توسط مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی تکمیل گردید، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل شد: سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات دقیق و مربوط در حد قابل قبولی تولید نمی کند و در مورد به موقع بودن و نیز شکل مناسب اطلاعات تولیدی نیز همان نتیجه فوق گرفته شد و در بررسی فرضیه فرعی نیز به این نتیجه رسیدیم که مدیران شرکت بازرکانی پتروشیمی ایران برای تصمیم گیری های خود از سیستم اطلاعات مدیریت موجود استفاده اندکی می کنند (مهرافشان،۱۳۸۱).
۲-۴-۱-۱-۳- “طراحی الگوی مدیریت اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی”عنوان رساله دکترای قدمی است که در سال ۱۳۸۳ مورد دفاع قرار گرفته، در این پژوهش در مورد بررسی سیستم اثربخشی سازمان ها و شرکت های ایرانی که وظایف اصلی آنها ارائه خدمات است،از فهرست موجود سازمان ها و شرکت های دولتی،شش سازمان و شرکت بزرگ خدماتی که از لحاظ مقررات و آیین نامه استخدامی، مالی و معاملاتی از استقلال بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار بوده اند،انتخاب شدند. با جمع آوری منابع علمی لازم،طرح تحقیق ارائه شد و از دیدگاه های نظری مخصوصاً چارچوب اصلی نظریه های نظم در آشفتگی،روش اندازه گیری اثر بخشی سازمانی استخراج و با توجه به تمرکز چهار عامل اصلی، یعنی شاخص های مالی،مشتریان،کارکنان و شاخص های توسعه و رشد به دلیل تنوع متغیرها از سه روش آماری (با شش مشخصه آماری) شامل تحلیل تشخیصی،رگرسیون لوجستیک و همبستگی استفاده گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر مبنای این تحقیق وجود حاکمیت مدیریت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت های ایرانی از جمله شش شرکت منتخب، مدیران فارغ از اینکه سازمان ها از چه درجه ای از اثر بخشی برخوردار باشد،بیش از ۵۵ درصد علاقه مندی خود را به مدیریت تغییر بر اساس نظریه نظم در آشفتگی نشان داده اند. نتایج مطالعه نشان می دهدکه ۳۸ درصد از مدیران به استقرار مدیریت مشارکتی و فقط در حدود ۷درصد از مدیران ایرانی به نظام مدیریت ثبات علاقه مند بودند ( قدمی ،۱۳۸۳) .
۲-۴-۱-۱-۴- “بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری وزارتخانه ها در شهرستان مرزی آستارا” عنوان پایان نامه است که توسط ظهیری در سال ۱۳۸۴ مورد دفاع قرار گرفته است.این پژوهش به دنبال بررسی و یافتن پاسخ مناسبی برای سئوال اصلی تحقیق که عبارت است از “شیوه های ارتباطی ” چگونه است و هر یک از دو شیوه ی ارتباطی رسمی و غیررسمی چه تأثیری می تواند بر اثربخشی واحد های اداری مورد پژوهش داشته باشد؟ انجام پذیرفته است. فرضیه های تحقیق به شکل زیر تدوین شده اند:
فرضیۀ اصلی:
شیوه های ارتباطی بین مدیران و زیر دستان (ارتباطات رسمی و غیررسمی سازمان) با اثربخشی واحدها رابطه ی معنی داری دارد.
فرضیه ها ی فرعی:
۱-شیوه های ارتباطی رسمی بین مدیران و زیردستان با اثربخشی واحدها رابطه ی معنی داری دارد.
۲- شیوه های ارتباطی غیررسمی بین مدیران و زیردستان با اثربخشی واحدها رابطه ی معنی داری دارد.
روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. به طوری که از طریق توزیع پرسش نامه در بین مدیران و زیردستان، اطلاعات به دست آمده را بر اساس آزمون فرضیه ها قضاوت شده است. با توجه به موضوع تحقیق، دو دسته متغیر تعیین گردید. شیوه های ارتباطات رسمی و غیررسمی به عنوان متغیرهای مستقل و اثربخشی سازمانی هم متغیر وابسته می باشد.
با توجه به آزمون های به عمل آمده در نهایت فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار نگرفت و مشاهده شد که در واحدهای اداری وزارتخانه ها در شهرستان آستارا، شیوه های ارتباطات رسمی و غیررسمی از دید مدیران و زیردستان تأثیر قابل ملاحظه ای را بر روی اثربخشی واحدهای فوق ندارند و می توان گفت عوامل دیگری هستند که مجموعۀ آنها می توانند بر روی اثربخشی واحد های فوق بیشتر اثرگذار باشد؛ که محقق امیدوار است که پژوهشگران بعدی در کارهای تحقیقاتی خود این عوامل تأثیرگذار را شناسایی نموده و بر غنای پژوهش های راجع به موضوع بی افزایند (ظهیری ،۱۳۸۴) .
۲-۴-۱-۱-۵-“بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان” عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد سپهری است که به راهنمایی گیویان در سال ۱۳۸۶ مورد دفاع قرار گرفت .این تحقیق در پی آن است تا مجموعه عواملی را که باعث می شوند، مردم اردبیل به شبکه های ماهواره ای روی آورند و در میان صدها شبکه ماهواره ای، شبکه های ترکیه و آذربایجان را برای تماشا انتخاب کنند، مشخص نماید.
امروزه توجه به شبکه های ماهواره ای در ایران، گسترش چشمگیری یافته است و شهر اردبیل نیز از این مسئله مستثنی نیست. نظر به چند قومی بودن ایران، می توان انتظار داشت که در بسیاری از مناطق ایران مخصوصاً در استان های مرزی، مجموعه عوامل فرهنگی و زبانی در استفاده آنها از شبکه های داخلی و خارجی موثر باشند. لذا بی توجهی به ویژگی چند قومی در برنامه های رسانه داخلی موجب ایجاد نارضایتی در مخاطبان و روی آوری به رسانه های خارجی می شود. دسترسی آسان به شبکه های ماهواره ای نیز این امر را سرعت بخشیده است. بنابراین سوال اصلی تحقیق به این صورت مطرح شد: عوامل موثر در استفاده مردم اردبیل از شبکه های ماهواره ای ترکیه و آذربایجان کدامند؟ با توجه به ویژگی خاص موضوع و جامعه آماری، روش نمونه گیری قابل دسترس و گلوله برفی برای پیمایش انتخاب شد. نتیجه بررسی نشان داد که ۱/۹۵ درصد افرادی که از شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند، شبکه های ترکیه و آذربایجان را برای تماشا انتخاب می کنند.۶۰ درصد از پاسخگویان هر روز و حداقل ۳ ساعت شبکه های ترکیه و آذربایجان را تماشا می کنند. بیش از ۶۷  و ۶۱ درصد بینندگان، اشتراکات فرهنگی را به ترتیب در استفاده از شبکه های آذربایجان و ترکیه به اندازه “زیاد” موثر دانسته اند. آزمون آماری خی دو نشان می دهد، بین نظر بینندگان اردبیلی درباره اشتراکات و علقه های فرهنگی و میزان تماشای شبکه های آذربایجان و ترکیه رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان این فرضیه را که بین احساس اشتراکات فرهنگی با آذربایجان و ترکیه و استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های این کشورها وجود دارد، پذیرفت.یافته های بدست آمده از پژوهش، نشان می دهند بیش از ۷۰ درصد بینندگان گفته اند، اگر در ایران شبکه سراسری به زبان ترکی وجود داشته باشد آن را به اندازه “زیاد” تماشا خواهند کرد. همچنین بیش از ۵۷ درصد این بینندگان عنوان کرده اند که اگر شبکه استانی اردبیل هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرایط محلی استان باشد آن را زیاد تماشا خواهند کرد. در نتیجه این مسئله باعث تماشای “کم” برنامه های ماهواره ای خواهد شد.باتوجه به نتایج آزمون آماری، بین گروه های مختلف ساعات تماشا و میزان تاثیر تنوع در تماشای آنها تفاوت معناداری مشاهده نمی شود؛ به طوری که همه گروه های مختلف تماشا در کل بیش از ۸۰ درصد به وجود تنوع (فواید علمی و آموزشی – شاد کردن روحیه مردم) در شبکه های ترکیه  و آذربایجان اشاره می کنند. بنابراین در میان گروه های مختلف، تاثیر “تنوع” در میزان تماشا تقریباً یکسان است.گروههای سنی مورد توجه در این تحقیق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثیر آن در استفاده مردم از شبکه های ترکیه و آذربایجان به ترتیب ۹۰ و ۸۸ درصد، نظر موافق داده اند. بنابراین سن عامل تعیین کننده تماشای این شبکه ها نبوده است(سپهری،۱۳۸۶) .

۲-۴-۱-۱-۶-“نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین)”عنوان پایان نامه یگانگی از دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است که در سال ۱۳۸۹ مورد دفاع قرار گرفته است . در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شایستگی های مدیران در اثربخشی مدیریت در شرکت مخابرات استان قزوین بر اساس مدل بویاتزیس و شرودر و لوتانز پرداخته شده است. شایستگی های مدیران در دو بعد فردی شامل دانش و معلومات حرفه ای، مهارت ها، ویژگی های شخصیتی و نگرش و بینش و بعد اجتماعی که شامل اعتبار حرفه ای و اعتبار عمومی میباشد و همچنین اثربخشی طبق الگوی لوتانز با دو معیار رضایت شغلی کارکنان و تعهد کارکنان مورد سنجش قرارگرفته است. هدف از این بررسی تجربی، پاسخ به سؤال ذیل است: آیا شایستگی های مدیران بر اثر بخشی مدیریت تاثیر می گذارد؟ در تحقیق حاضر جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت مخابرات استان قزوین است که تعداد آنها ۲۶۷ نفر می باشد. روش نمونه گیری استفاده شده برای کارکنان به صورت نمونه گیری طبقه ای با تعداد نمونه ۶۰ نفر می باشند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش کاربردی، توصیفی- همبستگی است. نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان می دهد که بین شایستگی فردی و اجتماعی مدیران و اثربخشی مدیریت همبستگی وجود دارد و همچنین بین تمام متغیرهای ابعاد شایستگی های مدیران (بعد فردی و بعد اجتماعی) و اثربخشی آنان همبستگی معناداری وجود دارد، بین مهارتهای مدیریتی، ویژگی های شخصیتی و نگرش و بینش مدیران با اثربخشی همبستگی معناداری مشاهده نگردید، اولویت بندی تأثیر هر کدام از زیر شاخص های متغیرها نیز مشخص شده است.
۲-۴-۱-۱-۷-“بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان”عنوان پایان نامه ای است که در سال ۱۳۹۱ توسط سعادت و به راهنمایی و مشاوره رضایی صوفی، دوستار صورت پذیرفته است، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی با اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان تشکیل می دهند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سلامت سازمانی که محقق ساخته بوده و از ۵۰ سوال تشکیل شده و دارای ۱۱ بخش می باشد و پرسشنامه اثربخشی با ۴۲ سوال در هشت بخش استفاده شد. ثبات درونی هر دو پرسشنامه در یک مطالعه راهنما و با استفاده ازآلفای کرونباخ به ترتیب ۹۴/۰ درصد و ۹۰/۰درصد به دست آمده برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف، رهبری حمایتی، کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت و در نهایت بین سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبری حمایتی، عملکرد و تعیین هدف پیش بینی کننده مناسبی برای اثربخشی سازمان هستند. در کل نتایج پژوهش از این موضوع حمایت کردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش بینی کننده قوی تا حد زیادی اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار می دهند (سعادت،۱۳۸۱).
۲-۴-۱-۲- مقالات داخلی مرتبط
۲-۴-۱-۲-۱-” مخاطب وابستگی یا رضایت مندی” ، عنوان مقاله ای است که توسط قاسمی در سال ۱۳۸۶ نوشته شده است. در این مقاله از دو رویکرد”وابستگی” و “استفاده و رضایتمندی” یاد شد. درحالی که رویکرد وابستگی معتقد به‌ وابسته بودن مخاطبان به رسانه‌ها به علت دو نیاز دانستن اطلاعات و گریز از واقعیت است،رویکرد رضایتمندی و بهره‌وری برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبنای مقاصد و نیازهای روانی و اجتماعی‌ تاکید دارد.با توجه به اینکه رویکرد وابستگی به تاثیر مخاطب از رسانه‌ تاکید دارد؛امروزه با وجود تفاوت بین تاثیر و استفاده و رضامندی از رسانه‌ها می‌توان ادعا کرد نوعی همگرایی بین این دو به وجود آمده، تاثیر رسانه‌ها از آثار غیرمستقیم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها می‌گوید و مخاطب را از منفعل بودن به فعال می‌گیرد و همگرایی این دو سبب‌ شده از رویکرد جدیدی با عنوان”استفاده و تاثیر” یاد شود(قاسمی،۱۳۸۶) .
۲-۴-۱-۳-تحقیقات داخلی مرتبط
۲-۴-۱-۳-۱-“بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی عنوان تحقیق است که توسط مقیمی ، خنیفر، عربی خوان در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته در این‌ تحقیق تمرکز روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد.امروزه در استخدام و به کارگیری منابع انسانی،مهم ویژگی‌های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست و شغل مورد نظر می‌باشد.که در ماده ۹ آئین‌نامه اصلاح نظام‌های مدیریتی و اداری تصریح شده‌ است.از بین مدل‌های شخصیتی، چهار سبک حل مسأله یونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلانی،گروه دوست،و نوآور می‌باشد.شاخص‌های اثربخشی نیز براساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اهم یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت‌ با اثربخشی مدیریتی را مورد تأیید قرار داد.در نتایج جانبی تحقیق نشان می دهد که اثربخش‌ترین سبک‌ شخصیت در مدیران ارشد،سبک شهودی – عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی،سبک‌ شهودی-منطقی (عمل‌گرا) است.
۲-۴-۱-۳-۲-“بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق ۲و۳ آموزش و پرورش شهر تهران “ عنوان تحقیق دیگری است که توسط میرکمالی ، در سال ۱۳۸۷صورت گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. ویژگی‌های هفت‌گانه یگانگی نهادی، نفوذ مدیر در مقامات مافوق، مراعات، ساخت‌دهی، حمایت منابع و تأکیدعلمی به عنوان مؤلفه‌های اصلی در سنجش سلامت سازمانی مدارس بوده است. همچنین جهت سنجش اثربخشی مدارس از مدل اثربخشی تالکوت پارسونز استفاده شده است؛ که در این مدل اثربخشی سازمانی دارای چهار مولفه اصلی (انطباق، تحقق‌هدف، انسجام و پایداری در حفظ الگوها) و شانزده شاخصه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل معلّمان مدارس پسرانه دولتی مناطق ۲ و۳ شهر تهران در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق ۲و۳ آموزش و پرورش شهر تهران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد . میزان سلامت سازمانی و همچنین اثربخشی در هر دو منطقه به طور معنی‌داری بالاتر از میانگین و رضایت‌بخش است. مدارس منطقه۲ از سلامت سازمانی و اثربخشی مطلوب‌تری نسبت به مدارس منطقه ۳ برخوردار هستند. بین سلامت سازمانی و هر چهار مولفه اثربخشی مدارس رابطه معنی‌داری مشاهده شد. مدارس مقطع ابتدایی از سلامت سازمانی و همچنین اثربخشی بهتری نسبت به مقاطع راهنمایی و متوسطه برخوردار هستند. تحلیل رگرسیون نیز نشان می‌دهد که از بین مؤلفه‌های سلامت سازمانی، تأکیدعلمی بیشترین قابلیت پیش بینی اثر بخشی مدارس را دارا است(میر کمالی ،۱۳۸۷).
۲-۴-۱-۳-۳-“ بررسی رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه” عنوان پژوهشی است که توسط براری در سال ۱۳۸۷ انجام پذیرفته است که در این تحقیق منظور از رسانه ها “وسایل ارتباطی جمعی” رادیو، تلویزیون و مطبوعات هستند همچنین در این تحقیق عنوان گردیده که فرآیند ارتباط همگانی در حال افزایش است و پژوهش هایی پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از ارگان های مهم اجتماعی که با دیگر نظام های موجود در جامعه روابط و مبادلات متقابلی دارد و به نیازهای گوناگون جامعه انسانی پاسخ می دهد مورد بررسی قرار گرفته است. محقق معتقد است از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچیدگی های جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد. و یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد و در پایان نتیجه می گیرد که امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت.
۲-۴-۱-۳-۴-“ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دربرخی سازمان های ورزشی ایران” عنوان پژوهشی است که توسط امیدی، تندنویس و مظفری، در سال ۱۳۸۹صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان های ورزشی ایران بود. بدین منظور ۱۶۹ مدیر و ۲۰۹ کارشناس با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران ، اثربخشی سازمانی چاین بودند.جهت تعیین روایی صوری و محتوایی(از نظرات متخصصان) روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و پایایی )از آلفای کرونباخ (استفاده شد، در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید.در نهایت، یافته های تحقیق ضمن تایید مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مثبت و معنادار ی بر اثر بخشی سازمان دارد. اثر بخشی مدیریت دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی سازمانی دارد و در نهایت فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیازبه تقویت هر چه بیشتر ابعاد ماموریت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت ها خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند.
۲-۴-۱-۳-۵- “نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی” نوشته شده توسط طالبزاده (۱۳۹۰) می باشد. در این مقاله می خوانیم که ، اهمیت و نقش آموزشی رسانه های ارتباط جمعی در میان رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون از لحاظ آموزش غیر رسمی، جایگاه ویژهای دارند. این وسایل به دلیل برد وسیعشان، یکی از بهترین وسایل آموزشی و فرهنگی هستند. کشورهای مختلف، بر اساس نیازهای آموزشی خود می توانند افزون بر آموزش مواد درسی، استفاده‌های ثمربخشی از رادیو و تلویزیون در زمینه آموزش غیر رسمی به عمل آورند.آموزش غیر رسمی از طریق امواج رادیو وتلویزیون، می تواند در تمام ساعات شبانه روز شیوه های صحیح کشاورزی، دامداری، بهداشت، حمل ونقل و ترافیک و… را در بر گیرد و در بهبود وضع جامعه مؤثر افتد. دانش آموزان امروزی، بیش از پانزده هزار ساعت از وقت خود را در کنار تلویزیون و باتصاویر تلویزیون می گذرانند، این در حالی است که تنها حدود هزار ساعت از وقت خود را در کلاس در س و با معلم هستند. و این می تواند اهمیت این مساله را دو چندان کند. کاربرد رادیو وتلویزیون در آموزش غیر رسمی کشورهای مختلف، شدیدا״ تابع هدف های توسعه و رشد آن کشورهاست و از این رو، تفاوتهای چشمگیری که در کاربرد و محتوای آموزشی رادیو و تلویزیون در جوامع گوناگون یافت می شود، کاملاً منطقی به نظر می آید.
۲-۴-۲- پیشینه خارجی
۲-۴-۲-۱- مقالات خارجی مرتبط
۲-۴-۲-۱-۱-” سبک رهبری مدیران و اثربخشی”عنوان تحقیقات کوئین و اسپرتیزر (۱۹۷۷)است، این تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری مدیران و اثربخشی آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم باید از طریق مرزبندی شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام گیرد، موجب افزایش کنترل مدیریت می شود.
۲-۴-۲-۱-۲- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی“عنوان پژوهشی است که تیوانا در سال (۲۰۰۴) در مورد رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی انجام داده است و به این نتایج دست یافته است که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ایجاد دانش و به اشتراک گذاری سبب بهبود عملکرد و نوآوری می شود. یکپارچه سازی دانش موجب اثربخشی، توسعه محصول، کاهش حجم محصولات معیوب، کاهش نقص های ضمانت شده و افزایش کارایی می شود.
۲-۴-۲-۱-۳-“نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی” مک اویلی و چاکراوارسی در سال ۲۰۰۵ در بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که خلق و تسهیم دانش، با تقویت توان خلاقیت و نوآوری افراد در سازمانها عملکرد سازمانی را افزایش می دهند. طی تحقیقات اخیر، نقش مشارکت مؤثر سیستم های مدیریت دانش اثربخش در موفقیت کلی سازمان تأیید شده است.
۲-۴-۲-۱-۴-“فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری” وانت و همکارش (۲۰۰۷) در پژوهش خود بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری ارتباط مستقیمی مشاهده کردند. در این تحقیق آمده ،فرهنگ سازمانی یک مزیت رقابتی پایدار می باشد و فرهنگ سازمانی عامل کلیدی در اثربخشی سازمانی است.
۲-۴-۲-۱-۵- “مدیریت اثربخش” عنوان مقاله ای است که توسط فرانسیس مارگارت در سال ۲۰۰۷ به نگارش در آمده است. در این مقاله آمده است توسعه مهارت های مدیریت اثربخش برای مقابله با چالش ها و برنامه های خاص هر سازمان به عنوان یک نیاز فوری در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در رقابت های جهانی ، تغییرات سریع تکنولوژی و محیط به شمار می رود. امروزه تمایل به آموزش و توسعه در سازمان های موفق در سرتا سر جهان و مهارت های موثر در مقابله با چالش های خاص در سازمان برای دستیابی به اهداف و ماموریت ها در سازمان مبحث جدیدی است که در شبکه سازمان جهانی، انعطاف پذیر، یکنواخت و متنوع مشخص می شود. مهارت های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می نماید تا آنان کارایی و اثربخشی خویش را بهبود ببخشند.از طرفی توسعه سریع فناوری و جهانی شدن نیز روندی از رقابت های فشرده را نشان می دهد که وجود مدیریت اثربخش در این محیط های پیچیده ضروری به نظر می رسد. ویژگی ها و سبک های مدیریت اثربخش در فرهنگ سازی، بهره وری کارکنان و در نهایت ، در موفقیت یا شکست تعیین کننده هستند. یک مدیر باید توانایی هدایت، نظارت، تشویق، القا کردن ، هماهنگی ، تسهیل در امور و پیشرو بودن در تغییر را داشته باشد و ویژگی های رهبری خود و دیگران را بسط دهد و از برنامه ریزی ، مهارت های ارتباطی و سازمانی بهره جوید. این گونه مهارت ها در رهبری مهم می باشند ولی بیشتر از آن ویژگی هایی مانند: درستکاری ، وجدان کاری، جرأت ، تعهد، صداقت ، اشتیاق ، اراده ، شفقت و حساسیت است که مهم تر محسوب می شود.
یک مدیر اثربخش باید مهارت ها ی زیر را داشته باشد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...