تحقیق و پایان نامه

مقاله دانشگاهی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۶

۵-۳-۱-۲- بررسی های حاصل از فرضیه اول پژوهش ۱۴۵
۵-۳-۱-۳- بررسی های حاصل از فرضیه دوم پژوهش ۱۴۵
۵-۳-۱-۴- بررسی های حاصل از فرضیه سوم پژوهش ۱۴۶
۵-۳-۱-۵- بررسی های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش ۱۴۶
۵-۳-۱-۶- بررسی های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش ۱۴۶
۵-۳-۱-۷- بررسی های حاصل از فرضیه ششم پژوهش ۱۴۶
۵-۳-۲- نتایج حاصل از بررسی متغیر وابستۀ پژوهش ۱۴۶
۵-۴- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
۵-۵- پیشنهادات کاربردی ۱۴۹
۵-۶- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۱۴۹
۵-۷- محدودیت های تحقیق ۱۴۹
منابع و مأخذ
پیوستها و ضمائم
فهرست جداول
جدول ۱-۱- نقشه راه ۱۰
جدول ۲-۱- مدل های مختلف اثر بخشی ۲۷
جدول ۲-۲- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه ۵۰
جدول ۲-۳- توضیحات چهار مهارت اصلی مدیریت………………………………………………………………………………………۵۴
جدول ۲-۴- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی ۷۹
جدول ۲-۵- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی ۸۳
جدول ۳-۱- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا و سیما بر مخاطبان)…………………………….۹۱
جدول ۳-۲- معرف سازی متغییر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص)……………………………..۹۲
جدول ۳-۳- معرف سازی متغییر مستقل(فنون ارتباطی کارکنان)……………………………………………………………….۹۳
جدول ۳-۴- معرف سازی متغیر مستقل(تکنولوژی ساخت برنامه)……………………………………………………………….۹۳
جدول ۳-۵- معرف سازی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)……………………………………………………………….۹۴
جدول ۳-۶- معرف سازی متغیر مستقل(تنوع برنامه)…………………………………………………………………………………..۹۴
جدول ۳-۷- معرف سازی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)……………………………………………………………………..۹۵
جدول ۳-۸- نوع آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………۹۶
جدول ۳-۹- بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..۹۸
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان……………………………………………………….۱۰۱
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی مربوط به (سن پاسخگویان………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی مربوط به (رشته تحصیلی پاسخگویان)…………………………………………………………..۱۰۳
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به (حوزه تخصصی پاسخگویان)…………………………………………………………..۱۰۴
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی مربوط به (میزان تحصیلات)………………………………………………………………………………۱۰۵
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی مربوط به (سابقه خدمت پاسخگویان)…………………………………………………………………۱۰۶
جدول۴-۷-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)………….۱۰۸
جدول۴-۷-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل(میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی…………۱۰۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...