تحقیق و پایان نامه

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۴

۲-۴-۱- ۱-۶- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت ۷۰
۲-۴-۱-۱-۷- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان ۷۰
۲-۴-۱-۲- مقالات داخلی مرتبط ۷۰
۲-۴-۱-۲-۱- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی ۷۱
۲-۴-۱-۳- تحقیقات داخلی مرتبط ۷۱
۲-۴-۱-۳-۱- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی ۷۱
۲-۴-۱-۳-۲- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس ۷۲
۲-۴-۱-۳-۳- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه ۷۲
۲-۴-۱-۳-۴- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی ۷۳
۲-۴-۱-۳-۵- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی ۷۳
۲-۴-۲-پیشینه خارجی ۷۴
۲-۴-۲-۱- مقالات خارجی مرتبط ۷۴
۲-۴-۲-۱-۱- سبک رهبری مدیران و اثربخشی ۷۴
۲-۴-۲-۱-۲- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی ۷۴
۲-۴-۲-۱-۳- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی ۷۴
۲-۴-۲-۱-۴- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری ۷۴
۲-۴-۲-۱-۵- مدیریت اثر بخش ۷۴
۲- ۴-۲-۱-۶- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه ۷۶
۲-۴-۲-۱-۷- تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه ۷۸
۲-۴-۲-۱-۸- دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه ۷۹
۲-۵- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی ۸۴
فصل سوم
۳-۱- مقدمه ۹۹
۳-۲- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۳- متغیر ها ،تعریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۳-۱- متغیر وابسته تحقیق وتعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۳-۲- متغیر مستقل مدیریت برنامه……………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۳-۳- متغیر مستقل )گروه بندی وسازماندهی نیروهای تخصصی (در مدیریت برنامه………………………….۹۲
۳-۳-۴- متغیر مستقل )مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان(در مدیریت برنامه………………………………………….. ۹۲
۳-۳-۵- متغیر مستقل )تکنولوژی ساخت برنامه(در مدیریت برنامه………………………………………………………..۹۳
۳-۳- ۶- متغیر مستقل )گرایش موضوعی برنامه ها(در مدیریت برنامه…………………………………………………..۹۴
۳-۳-۷- متغیر مستقل )تنوع برنامه ها(در مدیریت برنامه…………………………………………………………………………۹۴
۳-۳-۸- متغیر مستقل )زمان ارائه برنامه ها(در مدیریت برنامه……………………………………………………………….۹۵
۳-۴- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۳-۵- تکنیک توصیف و تحلیل داده ها ۹۶
۳-۵-۱- آماره های توصیفی ۹۶
۳-۵-۲- آماره های استنباطی ۹۶

You may also like...