مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

دسترسی متن کامل – بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت …

محدودیت‌های پژوهش
پژوهشگر در روند پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی رو به رو بود که ممکن است بر کیفیت پژوهش تاثیر گذاشته باشند. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
با توجه به اینکه شیوه نمونه گیری در دسترس بوده و کسانی که در پژوهش حاضر شدند افرادی بودند که انگیزه و تمایل به این کار را داشتند در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
جامعۀ آماری پژوهش و نوع پژوهش، محدودیت‌هایی را در زمینۀ تعیم یافته‌ها، تفسیرها، و اسنادهای علت‌شناختی متغیرهای مورد بررسی پیش می‌آورد که باید در نظر گرفته شوند. نمونۀ مورد بررسی در این پژوهش یک نمونۀ از میانسالان طبقه اجتماعی- اقتصادی متوسط بودند و در تعمیم یافته‌ها به سایر جمعیت‌ها باید احتیاط شود.
محدودیت دسترسی به نمونه وسیع‌تر باعث شد که پژوهشگر نتواند اثربخشی این روش درمانی را با مداخله‌ای دیگر مورد مقایسه قرار دهد.
آزمون‌هایی مانند پرسشنامه‌ بحران هویت میانسالی و پرسشنامه رضایت از زندگی، آزمون‌های خودسنجی هستند. در این خودسنجی نگرش‌ها و خصیصه‌های مورد سنجش، بر درک فرد از خود مبتنی است و به عبارت دیگر، ارتباط نزدیکی با «خودپنداره» فرد دارد و در صورتی که خودپنداره فرد منطبق با واقعیت نباشد، این گونه مقیاس‌ها نمی‌توانند به خوبی توانایی‌های واقعی فرد را انعکاس دهند و تنها بیانگر درک فرد از خود هستند.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهاد می‌شود این روش درمانی با دیگر رویکردهای ‌درمان روانشناختی مورد مقایسه قرار گیرد.
پیشنهاد پژوهشگر به محققان آتی که قصد انجام پژوهش در حوزه بهبود سلامت روانشناختی میانسالان را دارند، ارائه روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به صورت انفرادی (غیر گروهی) برای این افراد می‌باشد.
پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی با افزایش تعداد آزمودنی‌ها، قرار دادن دوره پیگیری و انجام مطالعه در قالب سه گروه (که در آن یک گروه روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت، گروه دوم یک رویکرد درمانی دیگر و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مد نظر قرار می‌گیرند) به بررسی دقیق‌تر اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر کاهش بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی پرداخته شود.
منـابع
منابع فارسی
ازکمپ، استوارت. (۱۳۸۴). روانشناسی کاربردی. ‌فرهاد ماهر، آستان قدس رضوی.
آرگایل، مایکل (۱۳۸۹). روان شناسی شادی، ترجمه فاطمه، بهرامی؛ مسعود، گوهری انارکی؛ حمید، نشاط دوست؛ حسن پالاهنگ. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
برک، لورا. (۱۳۸۷). روان شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). جلد دوم. ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران: ارسبارن.
پروین، لارنس، ا. (۱۳۸۹). روانشناسی شخصیت نظریه و پژوهش. ترجمه: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: نشر آییش.
خادمیان، حسین. (۱۳۹۰). کارکردهای روان شناختی خانواده و همبودی آن با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
رجایی، علیرضا؛ بیاضی، محمدحسین و حبیبی‌پور؛ حمید. (۱۳۸۸). باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان. روانشناسی تحولی: ۶(۲۲): ۹۷-۱۰۷٫
رحیمی، مهدی (۱۳۸۶). تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی گروهی از دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد بخش روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
رضایی، فاطمه؛ احدی، حسن؛ پاشاشریفی، حسن؛ کریمی، یوسف.(۱۳۸۶). رابطه کیفیت زندگی والدین با عملکرد مدرسه‌ای دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره ۳۲: ص ۱۴۸-۱۳۱٫
رضایی، مظاهر؛ محمدخانی، پروانه؛ دولت شاهی، بهروز. (۱۳۸۸). اثربخشی تفسیر انتقال بر فرایند بینش، شدت افسردگی اساسی و علایم همراه در روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت. رساله دکترای روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
رمضانی، علی. (۱۳۸۶). تأثیر آموزش مسئولیتپذیری به شیوه گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش‌آموزان. پژوهشهای تربیتی و روانشناسی. سال سوم. شماره دوم. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
سادوک، ب. و سادوک، ج. (۱۳۹۰). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی. (ترجمه حسن رفیعی و خسرو سبحانیان). تهران؛ ارجمند.
سلطانی، رضا؛ کافی، سید موسی؛ صالحی، ایرج؛ کارشکی، حسین و رضایی، سجاد. (۱۳۸۹) بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره نوزدهم، شماره ۷۵، ص ۳۵-۲۵٫
شاره، حسین. و آقامحمدیان، حمیدرضا. (۱۳۸۶). رابطه‌ بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه. اندیشه و رفتار. ۱۵ (۲): ۲۲-۳۰٫
شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا. (۱۳۸۷). نظریه‌های رواندرمانی و مشاوره . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شکیبا، شیما؛ محمدخانی، پروانه؛ پورشهباز، عباس و مشتاق بیدختی، نهاله. (۱۳۸۹). اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش شدت افسردگی و مشکلات بین فردی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با همبودی اختلالات شخصیت خوشه C. مجله روانشناسی بالینی. ۴ (۸) : ۲۹-۴۰٫
شولتس، دوان. و شولتس، سیدنی آلن. (۱۳۹۱). نظریه‌های شخصیت. ترجمه سیدمحمدی، یحیی. چاپ سوم. تهران: موسسه نشر ویرایش.
نشاط‌دوست، طاهر؛ کلانتری، حمید؛ مهرابی، مهرداد؛ پالاهنگ، حسینعلی؛ نوری، نرگس السادات و سلطانی، ایرج. (۱۳۸۸). تعیین عوامل موثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه. جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی(۳۳)، شماره ۱، ص ۱۱۸-۱۰۵٫
غضنفری، احمد.(۱۳۸۳). اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت ISI-6G. مجله دانشگاه فردوسی مشهد، دوره پنجم، شماره اول، ۸۱-۹۴٫
فیست، جس. و فیست، جی، گریگوری.(۱۳۸۹). نظریه‌های شخصیت. ترجمه: یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات روان.
قربانی، علیرضا؛ محمدی آریا، علیرضا و کوچکی، عاشور محمد. (۱۳۸۵). بررسی وضعیت سبک‌های هویت‌یابی و رابطه آن با سلامت روانی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، ۷(۲): ۱۷۲-۱۵۳٫
کار، آلن (۱۳۸۵). روان شناسی مثبت (علم شادمانی و نیروهای آن). ترجمه حسن،پاشا شریفی؛ جعفر، نجفی. تهران: ناشر سخن.
کشاورز، امیر. و مهرابی، حسین علی (۱۳۸۸). پیش بینی کننده‌های روان شناختی رضایت از زندگی. مجله روانشناسی تحولی،  ۶(۲۲): ۱۶۸-۱۵۹٫
کاظمیان، افسانه؛ علوی، اعظم؛ صفدری، فرانک؛ پوردهکردی، حسن؛ حسین‌زاده، علی و علیدوست، عصمت. (۱۳۸۶). تاثیر گروه درمانی حمایتی بر وضعیت سلامت روان زنان یائسه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. ۹ (۳): ۷۹-۷۴٫
لواسانی، فهیمه؛ عاطف وحید، محمد؛ اصغرنژاد، فرید و فرزاد، ولی اله.(۱۳۸۸). بررسی اثربخشی درمان روان پویایی حمایتی بیانگر در بهبود پیامد درمان اعتیاد به مواد افیونی. روانشناسی معاصر. شماره ۴٫
مازلو، ابراهام هارولد. (۱۳۸۷). انگیزش و شخصیت. مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
ماسن، پاول هنری و همکاران. (۱۳۹۱). رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: نشر مرکز.
محمد، سعید؛ جزایری، علیرضا؛ دولت‌شاهی، بهروز؛ رضایی، امید؛ پورشهباز، عباس. (۱۳۸۷). فرایند اثربخشی روان درمانی پویشی/ تجربه‌ای تسریع شده بر شدت کاهش علائم بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. رساله دکتری روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
محمدی روزبهانی، کیانوش؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز.(۱۳۸۷). بررسی رابطه نظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت‌یابی در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، ۳(۵): ۲۹-۴۱٫
مومنی، آزاده.(۱۳۸۶). بررسی رابطه پنج بزرگ شخصیتی با رضایتمندی زناشویی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تربت جام.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...