پایان نامه های سری سوم

تحقیق – بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- …

= اعتبارات سرمایه ای (میلیون ریال)
= کل تولید محصول زراعی
بر اساس رگرسیون فوق اگر اعتبارات جاری یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات زراعی ۷۳۲/۴۷ کیلوگرم کاهش خواهد یافت.
همچنین با توجه به مشتق ، اگر اعتبارات سرمایه ای یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات زراعی ۹۷/۱۲۵ کیلوگرم افزایش خواهد داشت.
نتایج حاصل از تخمین رگرسیون محصولات باغی بصورت زیر است:
بدین ترتیب است یعنی اگر اعتبارات جاری یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات باغی ۴۱۷۷ کیلوگرم افزایش خواهد یافت و نیز است. یعنی اگر اعتبارات سرمایه ای یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات باغی ۱۲۳۹۷ کیلوگرم افزایش خواهد یافت.[۳۲]
سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق سال های ۷۸-۷۲ است که به نظر دوره زمانی بسیار کوتاهی در انجام چنین تحقیقی است. ضمناً با توجه به اینکه توابع مورد استفاده، کاب داگلاس است یا باید از مدل اصلی تابع که غیرخطی است یا از مدل لگاریتمی تابع بصورت خطی استفاده شود و تحلیل های لازم صورت گیرد. ضمن آنکه هیچ اشاره ای به آزمون پایانی متغیرها و اطمینان از کاذب نبودن رگرسیون های مربوطه نشده است.
تاکنون به مطالعاتی اشاره شد که بعضاً یا رفتار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار داده و یا میزان اثربخشی اعتبارات بانک کشاورزی را متغیرهای کلان بخش کشاورزی برآورد کرده اند. در ادامه به گروه دوم مطالعات یعنی برخی از مطالعاتی که در خصوص عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش کشاورزی و سایر بخش ها صورت گرفته پرداخته می شود.
گروه دوم
۱- فرجادی و همکاران برای پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی در طول برنامه سوم از دو روش اقتصاد سنجی و برنامه ریزی از طریق مدل های رشد بلندمدت بهره گرفتند. آن ها در این تحقیق تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی را معادل اشتغال در این بخش فرض کردند و مدل زیر را برای آن تخمین زدند.
* معنی دار در سطح ۵%
** معنی دار در سطح ۱۰%
L = تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی که معادل اشتغال است.
Y = ارزش افزوده بخش کشاورزی
K = موجودی سرمایه بخش
= شاخص کاربری بخش
= بهره وری سرمایه
= دستمزد نیروی کار
چنانکه نتایج نشان می دهد، موجودی سرمایه با یکسال وقفه تأثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار یا اشتغال در بخش کشاورزی دارد.
۲- صادقی و همایونی فر «نقش کشاورزی را در تأمین اشتغال و کاهش بیکاری» بررسی و مدل زیر را برآورد کرده اند.
= اشتغال در بخش کشاورزی
K = سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
AV = ارزش افزوده بخش کشاورزی
Land = سطح زیر کشت
آن ها در تحقیق خود به این نتیجه دست یافته اند که عامل سرمایه گذاری و نیروی کار در یک سال زراعی به صورت دو عامل جانشین عمل می کنند.
۳- امینی و فلیحی (۱۳۷۶) در تحقیقی به مطالعه وضعیت تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن ایران طی دوره ۷۳-۱۳۴۵ با استفاده از آمارهای سری زمانی پرداختند. در این مطالعه برآورد دو مدل تقاضای نیروی کار انجام گرفته که اولی مدل استاندارد و دومی مدل تجربی نامگذاری شده است. در مدل استاندارد، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و سرمایه سرانه است که بصورت زیر برآورد شده است.[۳۳]
در این تحقیق، در واحدهای تولیدی مدل دیگری پیشنهاد شده که در آن تقاضای نیروی کار تابعی از سرمایه سرانه، بهره وری سرمایه و موجودی سرمایه است. بهره وری سرمایه به عنوان جانشینی برای اندازه گیری ظرفیت بالقوه تولید در نظر گرفته شده است. نتیجه حاصل از تخمین این الگو بصورت زیر است:
PK بهره وری سرمایه است.
۴- بختیاری و پاسبان (۱۳۸۳)، «نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت های شغلی (مطالعه موردی و بانک کشاورزی)» را مورد بررسی قرار داده اند. در این تحقیق به منظور ارزیابی اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر اشتغال بخش کشاورزی مدل زیر تصریح شده است:
که در آن:
VADD : ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۶۱ برحسب میلیارد ریال
IC = سرمایه گذاری بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۶۱ بر حسب میلیارد ریال
E = میزان اشتغال در بخش کشاورزی بر حسب نفر
CREDITE = اعتبارات بانک کشاورزی به بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ بر حسب میلیون ریال است.[۳۴]
در این تحقیق هم روابط کوتاه مدت و هم روابط بلند مدت میان متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه همه متغیرها از درجه پایایی یکسانی برخوردار نبودند، به منظور بدست آوردن رابطه بلندمدت بین متغیرها، از روش ARDL استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در بلندمدت رابطه بین اشتغال و ارزش افزوده و نیز اشتغال و اعتبارات منفی و رابطه اشتغال و سرمایه گذاری مثبت شده است. بدین ترتیب محققان نتیجه گیری کرده اند که یک میلیارد ریال افزایش در ارزش افزوده باعث کاهش اشتغال به میزان ۷۶ نفر و یک میلیارد ریال افزایش در سرمایه گذاری ثابت باعث افزایش اشتغال به میزان ۲۸۹۳ نفر و یک میلیون ریال افزایش در اعتبارات بانک کشاورزی باعث کاهش اشتغال به میزان ۴ نفر می شود.
محققان در این تحقیق استدلال نموده اند که کاهش اشتغال در اثر افزایش ارزش افزوده به دلیل قرار گرفتن در فرآیند توسعه کشاورزی و بنابراین جانشینی سرمایه به جای نیروی کار است. همچنین کاهش اشتغال در اثر افزایش اعتبارات بانک کشاورزی را به دلیل ناکارایی نظام بانکی کشور در اعطای اعتبارات

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

به کشاورزان خرده پا و یا ارائه اعتبارات سرمایه ای به بخش کشاورزی دانسته اند. محققان به منظور برقراری ارتباط بین نوسان های کوتاه مدت متغیرها با مقادیر تعادلی بلندمدت از مدل تصحیح خطا (ECM) استفاده کرده اند. برآورد این مدل نشان داده است که ضریب تصحیح خطا (ECM) برابر ۱۷/۰- است. بدین ترتیب نتیجه گرفته اند که در کوتاه مدت اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر اشتغال مثبت است و در هر سال ۱۷/۰ از نبود تعادل یک دوره در اشتغال بخش کشاورزی در دوره بعد تعدیل می شود.
لازم به ذکر است که در این تحقیق ضرایب بلندمدت بدست آمده که بر اساس فرمول محاسبه شده اند، به لحاظ محاسبات دارای اشکال هستند و بنابراین نتایج مربوط به بلندمدت چندان قابل قبول به نظر نمی رسد. ضمن آنکه به نظر می رسد تأثیر متغیر اعتبارات بر اشتغال باید از طریق تأثیر بر ارزش افزوده یا سرمایه گذاری تعیین شود. چرا که اعتبارات سرمایه ای و جاری به ترتیب به منظور انجام فعالیت های سرمایه گذاری و خرید نهاده های تولید داده می شود و تأثیر خود را بر اشتغال از طریق تأثیر بر تولید و سرمایه نشان می دهند. بنابراین وارد کردن مستقیم اعتبارات در تابع اشتغال چندان منطقی به نظر نمی رسد.
تا اینجا تعدادی از مطالعاتی که در ایران در خصوص عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و اشتغال و نیز اثربخشی اعتبارات بر این متغیرها، انجام شده است، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تعدادی از تحقیقات خارجی در این خصوص مورد بررسی قرار می گیرند.
۱- اسماعیل حسین[۳۵] در بنگلادش به ارائه یک مدل اقتصاد کلان پرداخته است. در این مدل ۲۹ معادله رفتاری و ۱۵ اتحاد وجود دارد. این مدل بخش های تولید، تراز پرداخت ها و بخش پولی اقتصاد را در بر می گیرد.
بخش تولید در سه بخش کشاورزی، خدمات و ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب برای هر بخش یک تابع برآورد شده است. تابع تولید بخش کشاورزی بصورت کلی زیر است:
Vagr = ارزش افزوده بخش کشاورزی
Kagr = انباره سرمایه بخش کشاورزی

You may also like...