پایان نامه های سری سوم

بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی …

۶/۲۵۸۳

۲/۳۶۱۱

۶/۱۹-

۱۳۸۱

۶/۱۶۴۶

۱/۷۰۴۳

۷/۸۶۸۹

۶/۱۴۰

۱۳۸۲

۴/۲۵۴۱

۵/۱۰۱۲۵

۹/۱۲۶۶۶

۸/۴۵

منبع: ترازنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲-۲-۳- اشتغال در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در سال های مختلف درصد قابل ملاحظه ای از شاغلان را در خود جای داده است.
در سال ۱۳۴۵، میزان کل اشتغال در بخش کشاورزی حدود ۸/۳ میلیون نفر بوده که به تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. روند اشتغال در بخش کشاورزی ایران نشان می دهد که اشتغال در این بخش طی دوره ۵۵-۱۳۴۵ با نرخ رشد منفی ۰۵/۴ درصد، روند نزولی داشته و در سال ۱۳۶۵ به پایین ترین حد خود یعنی ۲/۳ میلیون نفر رسیده است. ولی این رقم از سال ۱۳۶۵ به بعد نرخ صعودی داشته و در سال ۱۳۷۵ برابر ۳۳۵۷۲۶۳ نفر می باشد. همواره با نوسانات اشتغال در بخش کشاورزی، تعداد شاغلین بخش خدمات به جز دوره ۶۶-۱۳۶۵ همواره سیر صعودی داشته است. بطوریکه در سال ۱۳۷۵ با یک نرخ رشد ۶۲ درصدی، در حدود ۵/۳ برابر اشتغال در سال ۱۳۴۵ بوده است (آمار شاغلین بخش های مختلف اقتصادی، سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران).
۲-۲-۴- تأمین مالی بخش کشاورزی
تأمین مالی در بخش کشاورزی در ایران از طریق دولت و مؤسسات اعتباری صورت می گیرد. پیش از این سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی طی سال های پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص تأمین مالی بخش کشاورزی از طریق مؤسسات اعتباری باید گفت:
مهم ترین مؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی عبارتند از بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک های تجاری و سازمان های مرکزی روستایی، اتحادیه ها و شرکت های عضو جهادسازندگی و وزارت تعاون، صندوق های قرض الحسنه و شرکت تعاونی عشایر. به استثنای بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، سایر نهادهای نام برده جنبه واسطه گری و تسهیل و تضمین پرداخت وام دارند (علیزاده، ۴۹:۱۳۷۸). در این میان بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی کشور به تأمین مالی بخش کشاورزی می پردازد. لذا در ادامه به چگونگی فعالیت این بانک پرداخته شده است.
بخش سوم: عملکرد بانک کشاورزی
۳-۱- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید (۱۳۶۹-۱۳۰۹)
تا قبل از سال ۱۳۰۹ شمسی در ایران، بانک یا مؤسسه ای که برای امور عمرانی کشاورزی وام هایی با شرایط نسبتاً سهل و آسان در دسترس مالکان و کشاورزان قرار دهد وجود نداشت و این قشر از جامعه ناگزیر بودند برای رفع نیازمندی های خود به رباخواران محلی و یا صرافان و سلف خرها مراجعه کنند و پرداخت بهره های سنگینی را تحمل نمایند. برای جبران چنین نقیصه ای، در شهریور ۱۳۰۹، قانون اجاره تأسیس بانک فلاحتی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به استناد ماده اول این قانون، وزارت دارایی مجاز گردید تا مدت ۱۰ سال مبلغی که از ۵ میلیون ریال کمتر نباشد، برای تشکیل سرمایه بانک مزبور به بانک ملی ایران تأدیه نماید. در عوض بانک ملی ایران نیز موظف گردید بدواً شعبه مخصوصی با محاسبات جداگانه به نام شعبه فلاحتی تأسیس و سپس از محل سرمایه مذکور تا میزان ۵۰ درصد بهای املاک ثبت شده که به عنوان وثیقه معرفی می شود، وام هایی صرفاً برای مقاصد زیر پرداخت نماید:
دایر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث، خشک شده باشد یا برای بدست آوردن آب تازه
ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای، پنبه، روناس، نیل، ابریشم، کنف، نیشکر، توتون، تنباکو، پسته، بادام و هر نوع محصولی که وزرات اقتصاد ملی، ایجاد و توسعه آن را در منطقه ای که ملک استقراض کننده در آنجاست، نافع بداند (کسرایی، ۱۳۷۳: ۲۵و ۲۶).
بدین ترتیب ملاحظه می شود که آغاز فعالیت بانک کشاورزی به بیش از ۷۰ سال پیش بر می گردد و از همان ابتدای فعالیت نیز تلاش این بانک در جهت کمک به روستاییان و توانمند ساختن آنان بوده است. بر اساس آمارهایی که از طرف بانک منتشر شده و در ترازنامه های سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۸ منعکس است تا پیش از انقلاب، عملکرد اعتباری بانک به شرح زیر بوده است:
جدول ۲-۸: تعداد و مبلغ وام های اعطایی بانک کشاورزی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره زمانی تعداد وام مبلغ (میلیون ریال)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

You may also like...