پایان نامه های سری سوم

بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.Sc)
گرایش:
بازرگانی داخلی
عنوان:
بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد
و توسعه کشاورزی ایران
(نمونه مورد بررسی بانک های کشاورزی استان اصفهان)
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری
نگارش:
سید احسان الدین توکلی
پاییز ۱۳۹۳
با سپاس فراوان :
جناب آقای دکتر عسگری و جناب آقای دکتر عامری که با
نهایت لطف و بزرگواری، در امر راهنمایی، مشاوره و تهیه این پایان نامه بر بنده منت نهادند.
تقدیم می گردد به:
(روح بلند وملکوتی پدر بزرگوارم که تا آخرین
نفسهای وجودش همواره در راه ترقی پشتیبانم بود
وتقدیم به مادرمهربانم که با دعایــش،همسروفرزندم که باصبر وبردباریشان
هیچگاه مرا تنها نگذاشــــــتند )
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول- کلیات
طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۲- ضرورت واهمییت تحقیق ………………………………………………………………………………….۹
۱-۳-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۴-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۵-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۶-جامعه آماری ونمونه گیری………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۷-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۸-تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۸-۱-کشاورزی………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱۸–۲- سرمایه …………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۸-۳- سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۸-۴- اشتغال …………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۲-۵- اعتبار …………………………………………………………………………………………………….۱۶
الف: اعتبار در مفهوم عام ………………………………………………………………………………….۱۶

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...