پایان نامه های سری سوم

پژوهش دانشگاهی – بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی …

از نظر فیشر انباره ثروتی که در هر لحظه از زملن وجود دارد ،سرمایه نامیده می شود و روانه خدمات در یک دوره زمانی درآمد نامیده می شود .به این ترتیب سرمایه عبارتست از هر چیزی که باعث ایجاد درآمد باشد (همان ،۱۷۲). فیشر با تمایز بین انباره و روانه ،تعریف سرمایه را امری ساده می بیند، زیرا ارزشهای زمان حال روانه های آینده را به انباره حال تبدیل می کند(همان ،۱۷۳). در تحلیل فیشر ، تولید که موضوع بحث اکثر اقتصاددانان قبل از او بود تقریباَ بکلی محو شده است و نیز او را نمی توان از جمله اقتصاددانانی که دارای نظریه ای در زمینه توجیه سود برای سرمایه و یا چگونگی تعیین نرخ سود باشد،دانست (همان :۱۷۴).
د: دال جورگنسون [۲۶]
جورگنسون با فرض تابع کاب داگلاس تقاضای سرمایه گذاری را محاسبه نمود. بدین ترتیب که KE یا سطح تعادلی موجودی سرمایه را از طریق تابع کاب – داگلاس بدست آورد. سپس از روی تغییرات KE، تابع تقاضای سرمایه گذاری را استخراج نمود.
برای یررسی روشی جورگنشون، ابتدا از معادله تعدیل موجودی سرمایه استفاده می شود.
رابطه تعدیل موجودی سرمایه
که در آن Kt موجودی سرمایه ، It سرمایه گذاری و نرخ استهلاک است .
در این رابطه ، سرمایه گذاری جایگزینی (ir) برابر است با ir=k و سرمایه گذاری خالص بصورت in=KE است .لذا می توان کل سرمایه گذاری ناخالص را بصورت ig=in+ir تعریف نمود.در تابع کاب داگلاس که بصورت Y=AkL1-a است، مشتق تولید نسبت به سرمایه بصورت زیر است .
اگر فرض کنیم که نسبت هزینه استفاده از سرمایه به سطح قیمت در طول زمان نسبتاً ثابت باقی می ماند، در این صورت می توان معادله فوق را بصورت زیر ارائه داد :
رابطه فوق نشان می دهد ، در صورتیکه نسبت تغییرات روندی نداشته باشد ، تنها رشد تولید و یا تقاضاست که سطح سرمایه گذاری خالص را به ما می دهد. این ذابطه میان تغییر در محصول و سطح سرمایه گذاری همان اصل شتاب است که یک رابطه اساسی پویا به اقتصاد معرفی می کند.
در مورد خالص تابع کاب داگلاس و در شرایطی که هزینه حقیقی استفاده از سرمایه ، C نسبتاً ثابت باشد، رابطه زیر به عنوان رابطه شتاب مطرح است .[۲۷]
 
 
مکتب کینزی
از زمانی که آدام اسمیت اقتصاددان اسکاتلندی الاصل انگلیسی در سال ۱۷۷۶ میلادی کتاب ثروت ملل را به رشته تحریر درآورد، حدود دو قرن می گذرد.در این دوران تغییراتی که در علوم اقتصادی پدید آمده از دگرگونیهای عمیقی حکایت می کند.این تغییرات در قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم بصورت تحولاتی آهسته ولی درربع دوم قرن بیستم بصورت انقلابی عظیم ظاهر شد.آنچه به ایجاد این دگرگونیها کمک اساسی نمود،انشار کتاب نظریه عمومی اشتغال،بهره و پول در سال ۱۹۳۶ میلادی توسط جان منیارد کینز بوده است (تفضلی ،۳۶۳:۱۳۸۱).
کینز تحلیل خود را کمتر متوجه مسائل مربوط به تعریف سرمایه یا موجودیت منفعت نمود.توجه او به سرمایه تا این حد بود که حفظ یا تامین اشتغال کامل را تحت تاثیر قرار می دهد.ولی در خصوص سرمایه با نظر ماقبل کلاسیکها موافقت می کند که همه چیز توسط کارگر تولید می شود و این کار با کمک :
چیزی که در گذشته هنر نامیده می شد و امروزه به آن تکنیک گویند.
منابع طبیعی که یا رایگان هستند و یا هزینه ای به نسبت فراوانی و کمیابی خود ندارند.
به وسیله کار مجسم در دارائیهای گذشته که به نسبت کمیابی یا فراوانی آن قیمتی دارد صورت می گیرد (توتونچیان ،۱۷۴:۱۳۷۹).
به نظر کینز ارحج است که از سرمایه به عنوان چیزی که در طول عمر خود بازدهی بیشتر از هزینه اصلی خود دارد یاد کرد تا به عنوان چیزی که مولد است.کینز براساس اینکه فرایندهای کوتاه مدت می توانند به اندازه فرایندهای طولانی مدت برحسب حداقل نیروی کار مورد لزوم کارا باشد، فرایندهای طولانی مدت را رد کرده است. او اعتقاد داشت که مفهوم دوره تولیدی می تواند با معنا باشد.و بنابراین دوره بهینه تولید از نظر وی دوره ای است که از لحظه تصمیم گیری برای پس انداز شروع شده و به دوره ای ختم می شود که مردم تمایل دارند پس انداز خود را در همان زمان به مصرف تبدیل کنند (توتونچیان،۱۷۴:۱۳۷۹).
تا اینجا نظرات و دیدگاههای مکاتب اقتصادی در خصوص مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری به اختصار ارائه شد.همانطور که ملاحظه می شود دراکثر مکاتب ارتباط بین سرمایه ،تولید و نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند در بسیاری موارد این بصورت روابط ریاضی ارائه نشده است، اما در فهم ارتباط متغیرهای فوق نقش اساسی دارد. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با توجه به دیدگاههای مذکور و نیز کارهای تحقیقاتی انجام شده در این خصوص مدلی به منظور بررسی اشتغال و سرمایه گذری در بخش کشاورزی ارائه شود.در ادامه نظریلت مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال به اختصار ارائه می شود.
 
دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال
در این قسمت نیز خلاصه نظرات مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال در نمودار شماره۲-۲ ارائه شده است.
نمودار ۲-۲ : خلاصه مطالب مربوط به اشتغال در مکاتب اقتصادی

آدام اسمیت (۱۷۷۶)
۱- وی عامل کار را مهمترین محرک تولید می داند.
۲- زمین و سرمایه بدون کمک نیروی کار قادر به تولید نیستند.
۳- نیروی کار به ارزش خالص محصول می افزاید.
۴- تقاضای نیروی کار به رشد و پیشرفت فنی بستگی دارد.
۵- رشد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

سرمایه، تقاضای کار را افزایش داده بهره وری کار بالا رفته، مایه دستمزد متراکم می شود و در نتیجه، میزان تولیدات در اقتصاد افزایش می یابد.

 

You may also like...