پایان نامه های سری سوم

دسترسی متن کامل – بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- …

۲- سرمایه عبارتست از تراکم نیروی کار بکار گرفته ده در دوره تولید

تراکم سرمایه در سرمایه داری با کاهش نرخ سود همراه است به عبارتی
(تکنیک سرمایه ) f = نرخ سود

 

فیشر باوم باورک کلارک جورگنسون
۱- درآمد پولی از سرمایه مشتق می شود
۲- سرمایه چون درآمد یا هر نوع واقعیت دیگر یک تصویر ذهنی است.
۳- سرمایه ارزش حال درآمدهای آینده است.
۱- سرمایه وسیله ای موقت و فیزیکی است که کار و منابع طبیعی را برای تولید کانال های واسطه ای ترکیب می کند ۱- بین کالای سرمایه ای و سرمایه تفاوت وجود دارد.
۲- در دوره های طولانی، سرمایه فیزیکی مستهلک می شود و به وسیله کالاهای سرمایه ای دیگر جایگزین می شود.
۱- یا سطح تعادلی را موجودی سرمایه از طریق تابع کاب داگلاس بدست آورد.
۲- تقاضای سرماهی گذاری را از تغییرات استخراج کرد.
۳- رابطه تعدیل سرمایه بصورت زیر است:

 
 
مکتب کلاسیکها :
مکتب کلاسیک همزمان با انتشار کتاب پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل نوشته آدام اسمیت[۱۷]پایه گذار این مکتب و بنیان گذار علم اقتصاد در سال ۱۷۷۶ میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد.
اقتصاد دانان کلاسیک را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
خوش بینها ۲- بدبین ها
برخی از آنها آدام اسمیت ،ژان باتیست سه[۱۸] و باستیا[۱۹]، خوش بین و بعضی دیگر مانند توماس رابرت مالتوس [۲۰] ، دیوید ریکاردو[۲۱] و جان استورات میل [۲۲] بدبین بودند (تفضلی ، ۸۰:۱۳۸۱).
نظریه رشد و توسعه اقتصادی اسمیت در چار چوب مبحث وی در مورد انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی در کتاب ثروت ملل مورد بررسی قرار گرفته است . وی تقسیم کار و میزان انباشت سرمایه و پیشرفت فنی را از یکدیگر جدا نمی داند. انباشت سرمایه تنها از طریق امساک در مصرف و افزایش پس انداز ممکن است . از نظر اسمیت پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر سود ، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ،پس انداز و سرمایه گذاری در واقع یک عمل اقتصادی است.با افزایش سود ، میزان پس اندازها و سرمایه گذاری بالا می رود و با کاهش سود ،هر دو کاهش می یابد. تا زمانی که سود سرمایه ،خطر سرمایه گذاری را جبران کند و مازادی بصورت سود خالص برای سرمایه گذاری باقی بگذارد،تراکم سرمایه ادامه خواهد یافت و از طریق تقسیم کار ، امکان تولید ماشین آلات جدید را فراهم می سازد .اسمیت معتقد بود که در نظام سرمایه داری همیشه امکانات بالقوه برای بهره برداری از روشها و تکنیکهای بهتر و امکانات برای عرضه کالاها نو وجود دارد ، ولی در عین حال این فرصتها فقط به وسیله تقاضا برای سرمایه گذاری جدید محدود می شود .تا زمانی که سود سرمایه مخاطرات اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری را جبران می کند و مازادی به عنوان سود خالص برای سرمایه گذاری ویژه باقی گذارد ، تراکم سرمایه ادامه خواهد یافت . از نظر اسمیت ، هر چند که نوع پیشرفت فنی در سرمایه گذاری « سرمایه بر » است ، ولی از آنجا که سرمایه و کار در فرایند تولید مکمل یکدیگر هستند ، مساله عدم اشتغال و بیکاری از این جریان ناشی نمی شود .در اقتصاد اسمیت ، تقسیم کار ،میزان اشنباشت سرمایه و پیشرفت فنی از یکدیگر جدا نیستند و میزان پیشرفت تکنیک به تراکم سرمایه و پس انداز به جای پیشرفت فنی بصورت یک عامل مستقل ، تاکید می کرد و عقیده داشت تقسیم کار موجب می شود که بهره وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد و از جمله سرمایه داران زیاد شود. افزایش درآمدواقعی موجب افزایش پس اندازها و سرمایه گذاریها می شود و در نتیجه « تراکم سرمایه و پیشرفت فنی مورد نیاز حاصل می گردد» (همان : ۱۰۱-۸۰) . بدین ترتیب ملاحظه می شود که در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این است که سرمایه گذاری تابعی از سود است و از آنجائیکه سود تابعی از تولید است می توان گفت که سرمایه گذاری تابعی از تولید خواهد بود .همچنین این مکتب در جریان پیشرفت تکنولوژی،نیروی کار و سرمایه را مکمل یکدیگر می داند و پیشرفت تکنولوژی منجر به کاهش اشتغال نخواهد شد.
 
 
مارکسیسم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...