پایان نامه های سری سوم

بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- قسمت …

از زوایا و دیدگاههای مختلفی بنا به کاربرد آن به شرح زیر تعریف می گرددبطور کلی اعتبار از ساده و کوچک لاتین credo به معنای «اعتماد دارم» گرفته شده است.
الف: اعتبار در مفهوم عام
اعتبار به معنی «اعتماد داشتن و باور کردن »، مترادف کلمه Credit و واژه اخیر ماخوذ از ریشه لاتین Credere به معنای « اعتماد کردن » و Credo به معنای «اعتماد می کنم » است (هدایتی ،۵۷:۱۳۶۷)
اعتبار در مفهوم عام آن حسن شهرتی است که شخص نسبت به قابلیت ایفای تعهداتش دارد ، یعنی اعتماد به انجام تعهدات یک شخص در طول انجام معامله یا معاملاتش (هدایتی ،۵۷:۱۳۶۷).
ب: اعتبار در مفهوم تجاری
انتقال موقتی قدرت خرید از یک فرد طبیعی یا حقوقی به فرد دیگری است که کارایی و مدیریت لازم جهت انجام فعالیتی را دارد ولی فاقد سرمایه کافی است (کوپایی،۳۳۱:۱۳۶۵).
ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد
تسلیم مال موجود در مقابل مالی که وعده تسلیم آن در آینده باشد (دادلویی،۲:۱۳۶۴) .
د: اعتبار در اصطلاح حقوقی
یک عقد قرض است و موضوع ، قرض پول پرداختی بانک به مشتری می باشد.بنابراین اعتبار تابع احکام قرض خواهد بود. مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی قرض چنین تعریف گردیده است :
قرض عقدی است که به موجب آن عقد ، طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کنند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و صف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل یوم الرد را بدهد (همان :۳)
ﻫـ) اعتبار در اصطلاح امور بانکی
واژه اعتبار در عرف بانکداری ، مترادف ؛ «ایجاد تسهیلات مالی برای مشتریان»، «اعتبارات بانکی»،«تسهیلات اعتباری» و «تسهیلات اعطایی» است (هدایتی ،۱۳۶۷ :۵۷)
و : اعتبارات در بخش کشاورزی
در کشاورزی مدرن – مانند سایر فعالیتهای تجاری – کلید بدست آوردن درآمد پولی رضایت بخش،استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین ، ماشین آلات ،بذر ،نیروی کار و توان مدیریتی است .سرمایه در بدست آوردن نهاده های تولیدی نقش تعیین کننده ای دارد.دیگر زمان آن گذشته است که «زارع با عرق جبین نان در آورد »[۱۰] . اکنون او در تامین معاش خود از سرمایه استفاده می کند (نلسون ،۳:۱۹۸۰). بنابراین میزان سرمایه و راههای کسب سرمایه به منظور انجام فعالیتهای تولیدی برای زارع اهمیت پیدا می کند. زارعین و کشاورزان راههای مختلفی را به منظور کسب سرمایه و تامین مالی انتخاب می کنند .برخی از این راهها عبارتند از :
 
استفاده از پس اندازها[۱۱]
استفاده از سرمایه نزدیکان و اقوام[۱۲] (مفروض کردن)
استفاده از منابع مالی و تعاونی ها[۱۳]
اجاره سرمایه[۱۴]
سلف فروشی محصولات خود
قراردادهای خرید[۱۵]
استقراض[۱۶]
و … (همان :۷۵).
استقراض یکی از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روشهای تامین سرمایه برای کشاورز به شمار می رود. استقراض به معنای برخورداری از سرمایه، خدمت و … موجود در ازاء باز پس دادن آن در آینده است. در صورتیکه وسیله مورد نظر پول باشد،این شیوه تامین سرمایه،اعتبار نامیده می شود. همان گونه که قبلاً اشاره شده لغت ساده و کوچک اعتبار از واژه لاتین ژقثیخ به معنای «اعتماد دارم» گرفته شده است.بدین ترتیب ارائه اعتبار بر مبنای اعتماد استوار است.وقتی فردی مبلغی را به عنوان اعتبار دریافت می کند، مبلغ مربوطه با این اعتماد و پیش فرض به فرد داده می شود که وی طبق توافق به عمل آمده و در موعد مقرر، مبلغ قرض گرفته شده را باز پرداخت کند.به دیگر سخن در این مفهوم، اعتبار به معنای توانایی برخورداری از سرمایه دیگری در ازاء قول باز پرداخت به موقع آن در آینده است (همان :۹۲).
بدین ترتیب اعتبار در تامین مالی زارع و بطور کلی بخش کشاورزی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند . میزان اعتبار ، شرایط ارائه و دوره باز پرداخت آن ، از دید یک کشاورز یا زارع دارای اهمیت فوق العاده ای است چرا که اعتبار در واقع مکمل سرمایه شخصی زارع در انجام فعالیتهای تولیدی به شمار می رود . کشاورز باید بتواند میزان اعتبار دریافتی را در مدت معین باز پس دهد و بنابراین میزان این اعتبار باید آنقدر باشد که به وی در انجام فعالیت تولیدی کمک مؤثر کرده و در مدت تعیین شده، برگشت سرمایه را برایش به همراه داشته باشد (همان :۵) .
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات گذشته
مقدمه
در این فصل تلاش می شود تا در سه بخش ابتدا دیدگاههای مکاتب اقتصادی گوناگون در خصوص مفاهیم سرمایه و اشتغال مورد بررسی قرار گیرد.آنگاه اهمیت بخش کشاورزی و وضعیت بخش کشاورزی ایران از نظر می گذرد.
در پایان عملکرد بانک کشاورزی در راستای تامین مالی بخش کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بخش اول: دیدگاه مکاتب اقتصادی
 
دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری
مقدار سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای اقتصادی کلان در تمام مکاتب اقتصادی مورد توجه بوده است . پیش از بیان نظریات هر یک از مکاتب در این خصوص خلاصه مطالب در نمودار شماره ۲-۱ تصویر شده است .
نمودار ۲-۱: خلاصه مطالب مربوط به سرمایه و سرمایه گذاری در مکاتب اقتصادی مکتب کلاسیک

آدام اسمیت (۱۷۷۶)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

You may also like...