پایان نامه های سری سوم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- …

ب: اعتبار در مفهوم تجاری ……………………………………………………………………………….۱۶
ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد ……………………………………………………………………….۱۶
د: اعتبار در اصطلاح حقوقی ………………………………………………………………………………۱۶
ﻫ : اعتبار در اصطلاح امور بانکی ………………………………………………………………………..۱۷
و : اعتبار در بخش کشاورزی …………………………………………………………………………….۱۷
فصل دوم- مبانی نظری ومروری بر تحقیقات گذشته
بخش اول- دیدگاه مکاتب اقتصادی ……………………………………………………………………………….۲۱
۱-۱-دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری …………………………………۲۱
۱-۱-۱- مکتب کلاسیک …………………………………………………………………………………………….۲۲
۱-۱-۲- مارکسیم ……………………………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۱-۳- مکتب نئو کلاسیک ……………………………………………………………………………………….۲۷
۱-۱-۴- مکتب کینزی ……………………………………………………………………………………………….۳۲
۱-۲- دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال ……………………………………………………….۳۴
۱-۲-۱- مکتب کلاسیک ……………………………………………………………………………………….۳۶
۱-۲-۲- مارکسیم ………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۱-۲-۳- مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………………………………..۳۹
۱-۲-۴- مکتب کینزی …………………………………………………………………………………………..۴۰
بخش دوم- بخش کشاورزی
۲-۱- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها …………………………………………………………. ۴۱
۲-۲- بخش کشاورزی در ایران …………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۱- ارزش افزوده بخش کشاورزی ………………………………………………………………………۴۹
۲-۲-۲- تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ……………………………………………………………….۵۳
۲-۲-۳- اشتغال در بخش کشاورزی …………………………………………………………………………..۵۸
۲-۲-۴- تأمین مالی بخش کشاورزی ………………………………………………………………………….۵۹
۲-۳بخش سوم- بانک کشاورزی (عمــــــــــــلـــکرد بانک کشاورزی)
۳-۱- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید …………………………………………….۵۹
۳-۲- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید ………………………………………………۶۵
۳-۳- عملکرد اعتباری بانک کشاورزی ……………………………………………………………………………..۶۷
۲-۴ بخش چهارم پیشینه تحقیق ومروری بر تحقیقات کذشته ………………………………………………….۷۰
فصل سوم- روش و متدولوژ ی تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۱-۳روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۲- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۳- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-۴-جامعه آماری ونمونه گیری……………………………………………………………………………………….۹۴
.۳-۵-قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۶-تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….۹۵
فصل چهارم =تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۴-۱-معادلات الگو……………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴-۱-۱تابع سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………۱۰۳
۴-۱-۲- تابع تولید ………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

You may also like...