تحقیق و پایان نامه

سایت مقالات فارسی – ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت …

– ساختار سازمان افقی
– فرآیند تصمیم گیری جمعی و شفاف
– پاسخگویی رهبران

– اعتماد
– ارزش ها
– ارتباط متقابل
– یکپارچگی

پاسخگویی رهبران

تجربیات فعالیت جمعی
و مسولیت

– هنجارهای متقابل
– رفتار ونگرش

میزان مشارکت در فرآیند سیاسی
نوع حکومت در نظام سیاسی
چارچوب قانونی و نظام حقوقی
شکل(۵-۲) مدل اسکات(کریشنا و شرادر،۱۹۹۹)
مدل های کمی اندازه گیری سرمایه اجتماعی:
رابرت پاتنام در الگوی خود به متغیر تعداد گروه های اجتماعی و نیز تعداد اعضای آنها توجه کرده و رابطه ساده ریاضیای برای محاسبه سرمایه اجتماعی ارائه کرد.اما فوکویاما (۱۹۹۹)معتقد بود که در رابطه ریاضی پاتنام برای محاسبه سرمایه اجتماعی باید به میزان انسجام این گروه ها نیز توجه کرد. این امر به این دلیل است که ممکن است گروه هایی دارای اعضای بسیار زیادی باشند اما دارای انسجام مناسب نباشند. لذا وی بر اساس این رابطه ریاضی و در نظر گرفتن چند متغیر مهم اجتماعی دیگر رابطه کاملتری را برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه نمود.
SC= ( (1/r n) rp* cn)1……t
متغیر C ضریب انسجام داخلی گروه، rp شعاع اعتماد در گروه و rn شعاع بی اعتمادی به گروه های دیگر است.
مزایا و معایب سرمایه اجتماعی سازمانی :
سرمایه اجتماعی بنا بر ماهیت خود می تواند مزایا و معایبی برای سازمان داشته باشد:
مزایای سرمایه اجتماعی: ناهاپلیت و قوشال مدلی از سرمایه اجتماعی را معرفی می کند که موجب پدید آمدن سرمایه فکری می شود. مطابق با این مدل سازمان مجموعه ای نهادی است که موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود و از سوی دیگر برخی توانمندی های خاص سازمان موجب ایجاد و مشارکت در دانش می شود که این استعدادها مزیت خاصی نسبت به سایر ترتیبات نهادی ، از جمله بازار برای سازمان ایجاد می کند.این مزیت ویژه بعنوان ” مزیت سازمانی” از سوی محققان مطرح شده است. بسیاری از نظریه پردازان مزایای متعددی برای سرمایه اجتماعی بر شمرده اند که در اینجا نظر کوهن و پروساک مطرح می شود:
 
مشارکت بهتر در دانش به علت ایجاد روابط اعتماد ،چارچوب های مرجع مشترک واهداف مشترک
هزینه های اجرای کمتر ، به علت سطح بالای اعتماد و روح همکاری (هم درون و هم بیرون سازمان)
کاهش میزان ترک خدمت کارکنان ،کاهش هزینه های جدایی و هزینه های بکارگیری و آموزش، توجه به تغییرات پرسنلی دائمی و حفظ دانش سازمانی ارزشمند
انسجام عملی بیشتر، بعلت ثبات سازمانی و شناخت مشترک
کوهن و پروساک اعتقاد دارند که آثار مثبت یاد شده تعهد،همکاری، وفاداری، استمرار و حتی ایثار از مزایای مهم سرماییه اجتماعی اند. آنان معتقدند سرمایه گذاری سنجیده در سرمایه اجتماعی می تواند به سازمان ها کمک کند تا بتوانند با چالش های معاصر مواجه شوند و حتی آنها را به مزیت تبدیل کند.چالش های معاصر آنان چالش بی ثباتی و چالش مجازی بودن است.(کوهن و پروساک:۲۰۰۱)
معایب سرمایه اجتماعی :
پاتنام اعتقاد دارد اگر یک درس ماندگار از انجمن های اولیه سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد اینست که نمی توان فرض کرد سرمایه اجتماعی همه جا و همیشه چیز خوبیست و باید مراقب ضعف های بالقوه آن بود.همانطوریکه یک نیروگاه انرژی هسته ای سرمایه گذاری عظیمی را در سرمایه فیزیکی نشان می دهد ، به رغم اینکه نشت رادیو اکتیو ممکن است به این معنا باشد که ارزش خالص آن برای جامعه منفی است.سرمایه انسانی یک بیوشیمیست ممکن است برای تولید داروهای نجات بخش بکار رود،اما ممکن است اسلحه های بیو شیمیایی نیز تولید کند. به همین ترتیب شبکه ها و هنجارها به کسانی که به آنها متعلق هستند سود می رسانند،به بهای آنهایی که به آنها متعلق نیستند. (پاتنام:۲۰۰۲)
کوهن و پروساک موضوع پیوندهای کور یا جنبه تاریک سرمایه اجتماعی را نیز مطرح می کنند و اعتقاد دارند همانطور که سرمایه اجتماعی اعضای گروه را وادار می کند کارهای مفید با هم انجام دهند، می تواند آنها را به کارهای متعصبانه، انفرادیریا، کوته فکرانه و بد بینانه نسبت افراد خارج از گروه و حتی گمراه کننده وادار کند. تنها ارزش های مشترک و جهان بینی مشترک ، کیفیت، عقلانیت و سودمندی گروه را تضمین می کند. (کوهن و پروساک:۲۰۰۱) سرمایه اجتماعی هزینه هایی دارد که گاهی اوقات بسیار سنگین تر از منافع آن برای سازمان است و گاهی اوقات منافع آن برای سازمان ، موجب زیان بخش های دیگری از سازمان می شود. با وجود این ،در حالیکه قسمت عمده ای از تحقیقات بر منافع سرمایه اجتماعی متمرکز است، بخش کمتری به معایب و هزینه های آن اختصاص دارد.(ویلانووا و جوسا:۲۰۰۳)
باور عامه از جنسیت و شبکه ها :

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...