تحقیق و پایان نامه

پژوهش دانشگاهی – ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- …

سرمایه اجتماعی گسسته[۴۹] و پیوسته[۵۰] : دوگانگی درون نگری و برون نگری ارتباط نزدیکی با محورهای گسستگی و پیوستگی دارد اما از نظر مفهومی با آنها متفاوتند. سرمایه اجتماعی پیوسته،افرادی را گرد هم جمع می کند که از جنبه های مهمی شبیه هم هستند(نژاد،سن،جنسیت…) در حالیکه سرمایه اجتماعی کسسته به شبکه های اجتماعی اشاره دارد که افرادی را گرد هم جمع می کنند که به هم شباهت ندارند.این تمایز مهمی است زیرا آثار خارجی شبکه های گسسته احتمالآمثبت است در حالیکه در شبکه های پیوسته (محدود شده با موقعیت اجتماعی خاص) برای تولید نتایج منفی در مخاطره بیشتری قرار دارند.زیرا گروه های کاملآ منسجم همگرا می توانند آسانتر برای اهداف شیطانی متحد شوند.(پاتنام،۲۰۰۲)
سرمایه اجتماعی زنجیره ای[۵۱]: وول کوک[۵۲] (۲۰۰۱) نوع دیگری از سرمایه اجتماعی به نام زنجیره ای را در کنار سرمایه های اجتماعی گسسته و پیوسته مطرح کرد.او اعتقاد دارد سرمایه اجتماعی گسسته بعنوان مقوله افقی روابط میان گروهی در سطح وسیع عمل می کند در حالیکه سرمایه اجتماعی زنجیره ای به پیوندهایی اشاره دارد که بین طبقات مختلف ثروت و مقام ایجاد می شود.او به روابط بین افراد و گروه ها در طبقه های اجتماعی متناوب در یک سلسله مراتب اشاره دارد ،جایی که قدرتریا،مقام اجتماعی و ثروت در دسترس گروه های مختلف است.وول کوک اعتقاد دارد چنین شبکه هایی برای منابع نفوذ،ایده ها و اطلاعات ناشی از نهاد های رسمی فراتر از اجتماع نقش کلیدی دارند.(وول کوک،۲۰۰۱)
سرمایه اجتماعی حکومتی و مدنی: کولیز(۱۹۹۸) بین دو نوع سرمایه اجتماعی تمایز قائل شده است.
سرمایه اجتماعی حکومتی: شامل قراردادها، مقررات و قوانین اجتماعی قابل اجرا و قلمرو آزادی های مدنی است.
سرمایه اجتماعی مدنی: مانند ارزش های مشترک، هنجارها، شبکه های غیررسمی و عضویت در انجمن هاست.(فیضی،۱۳۸۴)
سطوح سرمایه اجتماعی:
برخی نویسندگان سرمایه اجتماعی را در دو سطح سازمانی و ملی بررسی کرده اند:
سطح ملی سرمایه اجتماعی: در این سطح اشاره به شبکه ها ،تعاملات و هنجارهایی دارد که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را شکل می دهد.سرمایه اجتماعی فقط مجموعه نهادهایی که جامعه را شکل می دهد نیست،بلکه سبب انسجام این نهادها نیز می شود.(بانک جهانی،۲۰۰۱) سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود.(علوی،۱۳۸۰)
سطح سازمانی: در تحقیقات کوهن و پروساک(۲۰۰۱) به ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سطح سازمان ها اشاره شده است.افرادی مانند کوهن و پروساک اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این است که سبب اجتماع افرادی می شود(گروه ها،تیم ها، سازمان ها…) که با همدیگر بطور موفقیت آمیز کارها را به پایان می رسانندو احساس انسجام را از طریق اعتماد و همکاری ایجاد می کنند. (طلوعی و کاوسی،۱۳۸۵)
سرمایه اجتماعی در تعریفی دیگر در سه سطح مطرح می گردد:
سطح فردی: مانند هنگامی که مادری از دوستش تقاضا می کند تا بچه او را برای مدتی نگه دارد.این رابطه دوستی ناشی از سرمایه اجتماعی میان مادر و دوست خود است که اگر وجود نداشت مادر مجبور بود پرستار بچه استخدام کند و هزینه بپردازد.
سطح گروهی: مانند مثالی که جیمز کلمن از فروشنگان بازار عمده فروشی الماس در شهر نیویورک نقل می کند. او در این مثال نشان می دهد که چگونه تعهدات متقابل اعضای گروه و ضمانت های موثر برای ممانعت از خیانت در امانت موجب شده تا اموری مانند ارزشیابی الماس ها بدون کمترین هزینه و با اطمینان انجام گیرد و در نتیجه همبستگی گروهی در سطح بالایی حفظ و تداوم یابد.
سطح اجتماعی: سطحی که پاتنام و فوکویاما در کارهایشان به آن پرداختند .از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی موجب شده تا نهادهای دموکراتیک حکومتی بهتر وظایف خود را انجام دهند و از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی ،نظم اجتماعی را بطریق موثر و کارآمدی حفظ و تداوم می بخشد.(شاه حسینی،۱۳۸۱)
با توجه به پدیده جهانی شدن و لزوم ایجاد ارتباطات مناسب با دیگر کشورها می توان فراملی را نیز به سطوح دیگر اضافه نمود. با تلفیق دو دیدگاه مطرح شده در خصوص سطوح سرمایه اجتماعی می توان شمای زیر را ارائه داد:
سطوح سرمایه اجتماعی
سطح فردی
سطح گروهی
سطح سازمانی
سطح ملی
سطح فراملی
شکل(۳-۲): سطوح سرمایه اجتماعی(رحمانی و کاووسی،۱۳۸۷)
مدل های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی:مدلCRLRA
یکی از مدل های کیفی که برای سنجش سرمایه اجتماعی ارائه شده است ،مدل [۵۳]CRLRA است که توسط فالک و کیلپاتریک[۵۴] در سال ۲۰۰۰ میلادی ارائه شد و توسط محققان زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل سرمایه اجتماعی را در سه سطح خرد،میانی و کلان مورد بررسی قرار می دهد. سرمایه اجتماعی در سطح خرد اشاره به افراد موجود در شبکه داردکه در اثر تعامل میان این افراد ، شناخت حاصل شده و هویت اعضا شکل می گیرد. سرمایه اجتماعی در سطح میانی ،به اجتماع ها ،گروه ها و سازمانها اشاره می کند. و باعث تقویت و ساخت بنیه ارزشی و تعاملی گروه می شود.سرانجام سرمایه اجتماعی در سطح کلان به جامعه که دربرگیرنده سازمان ها و گروه های مختلف است تمرکز دارد و موجب شکل گیری و تقویت مراودات و ارتباطات جمعی می شود و ارزش های مشترک را بهبود می بخشد.
زیر ساخت تعاملی و ارزشی جامعه
سرمایه اجتماعی در سطح کلان
سرمایه اجتماعی در سطح میانی
زیر ساخت تعاملی و ارزشی گروه و سازمان
سرمایه اجتماعی در سطح خرد
ایجاد شناخت و شکل گیری هویت اعضا
شکل(۴-۲)نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف (الوانی و سید نقوی،۱۳۸۰ )
مطابق شکل فوق همه این سطوح با هم در ارتباط بوده و موجب تقویت یا نقصان یکدیگر می شوند .با توجه به این مدل ، سرمایه اجتماعی شامل منابعی است که موجب افزایش ظرفیت جامعه و سازمان می شود. در سطح فردی ، این منابع شامل شناخت و هویت است. منظور از منابع شناخت،در اختیار داشتن اطلاعات و آگاهی از شیوه های اجرای کار و یا برطرف کردن مشکلات پیش آمده در شبکه است.منابع هویت به هنجارها و ارزش ها اشاره می کند و بر روی این مطلب که افراد تا چه اندازه ارزش ها و بینش های مشترک دارند و می توانند با یکدیگر کار کنند تمرکز دارد.این منابع شناخت و هویت در سطح اجتماع و سازمان با هم تلفیق شده و منبعی از سرمایه اجتماعی را برای آن سازمان و اجتماع پدید می آورند و در سطح کلان به زیر ساخت های مراوده ای و ارتباطی – اجتماعی ختم می شود.(علی نجفی،۱۳۸۷)
مدلSCAT:
این مدل اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط “بین و هیکس” ارائه و سپس توسط دانشمندان دیگر از جمله کریشنا و شرادردر سال ۱۹۹۹ توسعه داده شد. مدل SCAT سعی در تصویر ابعاد و ترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد. در این مدل سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان و خرد تقسیم شده است . سطح کلان به محیطی اشاره دارد که سازمان در آن فعالیت می کند که شامل: نقش قوانین، چارچوب حقوقی، نوع حکومت و نظام سیاسی، میزان عدم تمرکز و میزان مشارکت سیاسی افراد در خط مشی کلان است. سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است. بعد شناختی به بخش نا محسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزش ها،عقاید، نگرش ها، رفتار و هنجارهای اجتماعی می پردازد. ارزش های شناختی به روحیه اعتماد و یکپارچگی اعضا و همینطور ارتباط متقابل که میان اعضای یک جامعه وجود دارد می پردازد.این ارزش ها شرایطی را در جامعه و سازمان بوجود می آورند که در آن، اعضا برای تولید کالای مشترک می توانند با هم همکاری کنند.
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در بر گیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرآیندهای تصمیم گیری جمعی و روش رهبران پاسخگو و مسئولیت متقابل است.اگرچه پرداختن به سرمایه اجتماعی در سطح کلان ضروریست اما مدل SCAT تلاش دارد تا با ارائه شاخص هایی به اندازه گیری سطح خرد بپردازد تا میزان سرمایه اجتماعی را در شرکت ها و سازمان ها اندازه گیری کند.(کریشنا و شرادر:۱۹۹۹)
سطح کلان
نقش و جایگاه قانون
میزان عدم تمرکز

بعد ساختاری بعد شناختی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...