تحقیق و پایان نامه

ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ۷

ناهاپلیت و قوشال سه بعدبرای سرمایه اجتماعی در نظر می گیرند: ساختاری، شناختی و رابطه ای

  1. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: این بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمانها یافت می شود در نظر دارد.به این معنا که این بعد ، حدی را که افراد در سازمان به یکدیگر متصل می شوند در بر می گیرد.

( بولینو،۲۰۰۲ )بعد ساختاری سرمایه اجتماعی از شکل ساختاری، تنوع، مرکزیت و نقش مشارکت کنندگان در شبکه منتج می شود. (کراوز،۲۰۰۲)

  1. بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: این بعد ماهیت روابط را در سازمان در بر می گیرد.بعبارت دیگر در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز می گردد که آیا کارکنان یک سازمان اصولآ به هم متصل هستند یا خیر ، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباط متمرکز می گردد.( بطور مثال آیا این روابط بوسیله اعتماد،صمیمیت، عشق و مانند اینها مشخص می شود یا خیر؟ (بولینو،۲۰۰۲ )

بعد رابطه ای به روابط شخصی اطلاق می شود که از طریق روند تعاملات یعنی حدی که اعتماد، تعهد، روابط دو جانبه بین گروه ها وجود دارد توسعه می یابد.(کراوز،۲۰۰۲)

  1. بعد شناختی سرمایه اجتماعی: این بعد در بر گیرنده میزان مشارکت کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه یا درک مشترک[۳۶]میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان می پردازد. (بولینو،۲۰۰۲ ) و شامل موارد زیر است:
  2. زبان و کدهای مشترک۲٫ روایت های مشترک ( ناهاپلیت و قوشال،۱۹۹۸)

بعد شناختی سرمایه اجتماعی به منابعی اطلاق می شود که برای گروه ها تفسیر ها تعابیر مشترک فراهم می کند. آنها همچنین مطرح می کنند که معانی مشترک از قبیل ارزش ها و اهداف مشترک بواسطه مشارکت مستمر در فرآیند معنا بخشی به موازاتی که گروه ها درک مشترک بوجود می آورند توسعه می یابد.( کراوز،۲۰۰۲)
ناهاپلیت و قوشال بیان می دارند که یک سازمان می تواند ارائه دهنده محیط نهادی ای باشد که برای توسعه سرمایه اجتماعی سازنده است. آنها بیان می دارند که ترکیب و مبادله دانش هنگامی که افراد با هم در ارتباط هستند (سرمایه ساختاری) ، افراد روابط قوی و مثبت با یکدیگر دارند(سرمایه رابطه ای)، و افراد توانایی درک و بکارگیری دانش را دارند (سرمایه شناختی) می تواند تسهیل گردد.(مت ایسا،۲۰۰۷)
ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو:
اندازه گروه یا شبکه
حجم سرمایه ای که هر کدام از اعضای شبکه دارای آن هستند(بولینو،۲۰۰۲)
ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی:
لاک لی[۳۷] سرمایه اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکه های ساختاری تقسیم نموده است که بعد کیفیت،روابط متقابل و اعتماد را در بر گرفته است و اعتماد نیز به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم می شود.سازه هایی که برای اندازه گیری این بعد در نظر گرفته شدند عبارتند از: اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، مشارکت مذهبی، شبکه های اجتماعی غیر رسمی، تنوع در دوستی ها و عدالت در مشارکت مدنی.
شبکه های ساختاری به انواع رسمی، غیر رسمی، فضایی و رابطه ای تقسیم گردیده و سازه های زیر برای اندازه گیری این ابعاد در نظر گرفته شده است.اندازه شبکه[۳۸]، تراکم[۳۹]، ناهمگنی، فشارهای شبکه ای[۴۰]، نزدیکی[۴۱]،بینابینی[۴۲] (لاک لی،۲۰۰۵)
شکل(۱-۲) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی(لاک لی،۲۰۰۵)
مدل (تئوری) سه شاخگی:
علت نامگذاری این مدل به سه شاخگی(c3) اینست که ارتباط بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینه ای به نحوی است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمی توتند خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد.بعبارت دیگر رابطه بین این سه شاخه یک رابطه تنگاتنگ نا گسستنی است و آنها در عمل از هم جدایی ناپذیرند.نوع رابطه موجود بین این سه شاخه از نوع لازم و ملزوم است و آنها به مثابه شاخه روییده از تنه واحد حیات سازمان اند.در چنین رابطه ای عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای الزامآ بطور وقفه ناپذیر و به شکل روابط سیستمی دائمآ با هم در تعاملند و در واقع سه شاخه ساختار، رفتار و زمینه سه گونه از یک نوع،عمدتآ از نوع زمینه اند و بین آنها به هیچ وجه سه گانگی حاکم نیست بلکه سه گونگی حاکم است.بنابر این تمایز وی تشخیص این سه جنبه سازمانی صرفآ نظری ، و تنها به منظور تجزیه و تحلیل و شناخت مفاهیم و پدیده های سازمانی است.
شرح عناصر مدل(تئوری) سه شاخگی:
شاخه ساختار: منظور از شاخه ساختار ،همه عناصر،عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان است که با نظم،قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب،قالب،پوسته،بدنه و هیکل فیزیکی و مادی سازمان را تشکیل می دهند.بنابراین تمام منابع مادی ،مالی و اطلاعاتی وقتی با ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان جاری می شوند جزء شاخه ساختاری سازمان محسوب می شوند.در واقع ساختار شامل عوامل غیر زنده سازمان است.
شاخه محتوا یا رفتار سازمان: منظور از این شاخه انسان و روابط انسانی موجود در سازمان است.که با هنجارهای رفتاری،ارتباطات(غیر رسمی) و الگوهای خاصی بهم پیوسته اند و محتوای اصلی سازمان را تشکیل می دهند و در واقع عوامل زنده سازمان محسوب می شوند.عوامل ساختاری و رفتاری عوامل درون سازمانی بوده و در مرزهای سازمان محصورند.
شاخه زمینه: منظور از شاخه زمینه تمام شرایط و عوامل محیطی و ” برون سازمانی” است که بر سازمان (عوامل درون سازمانی) محاط است و سیستم های اصلی یا ابر سیستم های سازمان را تشکیل می دهند مانند مشتریان یا ارباب رجوع،بازار ،دولت و سایر سیستم های محیطی سازمان.
علت اینکه مبدا پیکان در مدل سه شاخگی، شاخه زمینه ، و دو شاخه دیگر ادامه شاخه زمینه اند اینست که شاخه زمینه مهم ترین و اصلی ترین شاخه است.نه تنها بقا و رشد دو شاخه دیگر به این شاخه وابسته است،بلکه شاخه زمینه دو شاخه دیگر سازمان را نیز بوجود آورده است و بطور خلاصه بقا و رشد کلی سازمان وابسته به شاخه زمینه(محیط)است.(میرزایی،۱۳۷۶)
ئوئ
زمینه = محیط
Context
ساختار
Structure
content
محتوی = رفتار
شکل(۲-۲)مدل سه شاخگی :ساختار- زمینه- محتوی(میرزایی،۱۳۷۶)
انواع سرمایه اجتماعی:
پاتنام(۲۰۰۲) سرمایه اجتماعی رابه چهار دسته تقسیم می کند و اعتقاد دارد که این انواع مختلف دارای تمایزات منحصر بفرد نیستند، در عوض آنها عدسی های مکمل متفاوتی اند که از میان آنها می توان سرمایه اجتماعی را شناخت.با توجه به نظر پوتنام انواع سرمایه اجتماعی به شرح زیر است:
سرمایه اجتماعی رسمی[۴۳]و غیر رسمی[۴۴] : بعضی شکل های سرمایه اجتماعی مانند انجمن های اولیا و مربیان و یا اتحادیه های کارگری بطور رسمی سازمان یافته اند بطوریکه دارای مسئولان مشخص،شرایط عضویت،وظایف،جلسات معین و مانند آنهاست.اما ترتیب دادن بازی های بسکتبال یا افرادی که در یک رستوران جمع می شوند به شدت غیر رسمی است. هر دوی آنها شبکه هایی تشکیل می دهند که ارتباط متقابل در آنها می تواند توسعه یابد و این ارتباطات می تواند نتایج خصوصی و عمومی در بر داشته باشد.
سرمایه اجتماعی متراکم[۴۵]و غیر متراکم[۴۶]: بعضی از اشکال سرمایه اجتماعی شدیدآ در هم تنیده و چند رشته ای است مانند گروهی از کارگران فولاد که هر روز با هم در کارخانه ای کار می کنند،برای تفریح شنبه بیرون می روند و هر یکشنبه به کلیسا می روند. شبکه اجتماعی بسیار غیر متراکم، که تقریبآ رشته های نامرئی سرمایه اجتماعی است نیز وجود دارد مانند سلام و علیکی که افراد گاهی در صف انتظار سوپر مارکت با هم ردو بدل می کنند یا مواجه شدن احتمالی با شخص دیگری در آسانسور.
سرمایه اجتماعی درون نگر[۴۷]و برون نگر[۴۸] : برخی شکل های سرمایه اجتماعی به میل خود یا به اجبار درون نگر است و تمایل دارد منافع مادی،اجتماعی یا سیاسی اعضای خود را افزایش دهد درحالیکه شکل های دیگر برون نگرند و به مصلحت عمومی می پردازند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...