تحقیق و پایان نامه

ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت ۵

محدودیت های تحقیق:

  1. نظرات شخصی آزمودنیها می تواند نتایج راتحت تاثیر قراردهد.
  2. شرایط زمانی و مکانی آزمودنیها در زمان تکمیل پرسشنامهها از اختیار محقق خارج است.
  3. باتوجه به اینکه ابزارهای تحقیق،پرسشنامه نگرش سنج است،ممکن است برخی از ملاحظات اداری برپاسخ آزمودنیها اثر بگذارد.
  4. میزان درک سوالات و دقت پاسخ به آنها محدود به اعتبار و پایایی ابزار اندازهگیری میباشد.
  5. خستگی روزانه آزمودنیها وحالات روحی ناشی از آن درهنگام پاسخ به سوالها، ازاختیار محقق خارج است.

تعریف واژه ها و مفاهیم تحقیق:
سرمایه: سرمایه، کار جمع شده‌ای است که می تواند به تملک افراد یا گروه ها برای استفاده انحصاری در مورد علایق و افزایش مالکیت سرمایه ای خود درآید.(بارون،۲۰۰۳)
سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی آن نوع شبکه ای از روابط و پیوند های مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و تعاملات افراد با نهادها ، سازمانها و گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی و مشارکت غیر رسمی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخوردداری افراد و گروه ها از حمایت و انرژی لازم برای تسهیل کنش ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی می باشد.(عبداللهی وموسوی،۱۳۸۶)
هنجارها: باورهای رسمی مشترک از نظر اجتماعی درباره آن چیزی که عادی،درست،واقعی،اخلاقی و خوب است و بطور کلی آثار مهمی بر افکار و اعمال اعضای گروه دارد و پیروی نکردن از چنین هنجارهایی غالبآ موجب برخی مجازات های اجتماعی می شود.(بارون،۲۰۰۳)
احساس هویت: فرآیندی است که از آن طریق افراد خود را به عنوان یک شخص در جهت شخص دیگریا گروهی از افراد تصور می کنند.این می تواند ناشی از عضویت آنان در گروه ها یا از طریق عمل گروهی بعنوان گروه مرجع باشد که در آن فرد ارزش ها یا معیار های افراد دیگر را بعنوان چارچوب مقایسه ای برای ارجاع در نظر می گیرد.(فیضی،۱۳۸۴)
تکالیف و انتظارات: تعهد،پایبندی یا وظیفه ای است که نسبت به بعضی از فعالیت ها در آینده شده است.(ناهاپلیت و قوشال،۱۹۹۸)
تمرکز: محدوده ای را که در آن شبکه نسبت به موضوع ها، فعالیت ها و علایق خاصی متمرکز شده است را مشخص می کند.(واین،۱۳۸۲)
ترکیب: مشخصه های جمعیت نگاری در شبکه ها مانند سن، تحصیلات،جنس،نژاد،قومیت(آیا افراد شبکه از نظر سن ،تحصیلات…. متجانس اند؟)(واین،۱۳۸۲)
تراکم: مشخص کننده تعداد روابط بین اعضای گروه در شبکه (حداکثر تعداد روابط ممکن با توجه به تعداد افراد). (واین،۱۳۸۲)
ارتباطات متقابل: منظور پیوندهای شبکه ای افراد با یکدیگر می باشد که رشته های درهم تنیده ای را تشکیل می دهد و عضویت در هر شبکه مستلزم صرف وقت،انرژی و احساسات است.(کوهن و پروساک،۲۰۰۱)
اعتماد: انتظارات مثبت از شخص دیگر که با سخن گفتن،عمل کردن،یا تصمیم گرفتن بطور فرصت طلبانه عمل نکند. عبارت انتظارات مثبت در این تعریف ،آگاهی و آشنایی نسبت به شخص را مسلم فرض می کند.(رابینز،۲۰۰۱)
الگوهای ارتباطی: میزان یا درجه ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می شود.
عوامل فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی: عواملی که موجب گردآوری،سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوتی ،تصویری،متن یا عدد با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابراتی می شود.(کوهن و پروساک،۲۰۰۱)
عوامل قانونی: کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان اعم از قوانین کلی و قوانین خاص.(کوهن و پروساک،۲۰۰۱)
عوامل اقتصادی: حقوق،مزایا،امکانات رفاهی و مانند آن که بصورت نقدی وغیر نقدی ،مستمروغیر مستمر در اختیار کارکنان قرار می گیرد.(کوهن و پروساک،۲۰۰۱)
عوامل توسعه سیاسی: سازمان های غیر دولتی ،انجمن های تخصصی،تشکل های صنفی و کلیه تشکیلاتی که بستر لازم را برای ارتباط بیشتر اعضا فراهم می کند.(کوهن و پروساک،۲۰۰۱)
عوامل ساختاری: ساختار به روابط موجود میان فعالیت های گوناگون در یک سازمان اطلاق می شود. منظور از ساختار فراهم کردن نظم و ترتیب در میان کارکرد های سازمان است تا اهداف سازمان بطور موثری برآورده شوند.(اسکات،۱۹۶۹)
عوامل رابطه ای: لیندنبرگ(۱۹۹۶) از عوامل رابطه ای بعنوان عوامل رفتاری در تضاد با عوامل ساختاری یاد می کند و اعتقاد دارد این عوامل نا محسوسند و بر روابط خاص افراد مانند احترام و روابط دوستانه که بر رفتار آنان تاثیر می گذارد تاکید دارد.(لیندنبرگ،۱۹۶۹)
عوامل زمینه ای: کلیه شرایط و عوامل برون سازمانی و عوامل محیط خارجی است.فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی(ICT)،عوامل قانونی،عوامل اقتصادی،عوامل توسعه سیاسی و سایر عوامل بعنوان عوامل زمینه ای در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. (لیندنبرگ،۱۹۶۹)
مشارکت: مشارکت بعنوان یک فرآیند اجتماعی، عام،جامع، چند بعدی و چند فرهنگی است که سعی دارد همه گروه های مردم را در مراحل توسعه شرکت دهد. (هرسی و بلانچارد،۱۹۷۲)
مدیریت مشارکتی: سبکی از مدیریت است که دراجرای آن افراد در تصمیم گیری مشارکت می کنند یعنی زیر دستان در تصمیم گیری سهم بسزایی دارند و در این زمینه با رییس مستقیم خود در قدرت سهیم هستند. (رابینز،۱۹۴۳)
اداه کل تربیت بدنی: نهادی است که در سطح هر استان مسئول کلیه فعالیتهای ورزشی در بخش عمومی یا همگانی و قهرمانی میباشد.( سجادی، ۱۳۸۶).
 
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه تحقیق
 
تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی:
تلاشهای آغازین برای تعریف سرمایه اجتماعی بر میزان استفاده از آن به عنوان منبعی در اختیار نفع عمومی یا افراد تأکید داشتند. پاتنام[۱۰] می گوید سرمایه اجتماعی می تواند موجب تقویت همکاری و بطور همزمان گسترش روابط حمایتی دو جانبه در اجتماعات و ملتها گردد و بنابراین می تواند ابزاری ارزشمند برای مبارزه با بسیاری از نارساییهای اجتماعی در جوامع مدرن، همچون جرائم، که جزء جدایی ناپذیر آنها هستند، باشد. برخلاف کسانی که بر منافع عمومی ناشی از شبکه روابط اجتماعی تأکید دارند. (پاتنام،۱۹۹۳)
اوزی[۱۱] و دانلپ[۱۲] سرمایه اجتماعی را ابزاری برای دستیابی به اطلاعات، تخصص و قدرت بیشتر می دانند. براین اساس، افراد می توانند به جای استفاده از سرمایه اجتماعی در جهت نفع سازمان، از آن برای پیشرفت شغلی خود استفاده کنند.(اوزی و دانلپ،۲۰۰۵)
ناهاپیت و قوشال[۱۳] در تحقیقات خود پیرامون نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه معنوی ، پیشنهادمی کنند که سرمایه اجتماعی در سه بخش باید مورد توجه قرار بگیرد: ساختاری، ارتباطی و شناختی.(ناهاپلیت و قوشال،۱۹۹۸)
کارلوس گارسیا تیمون[۱۴] می گوید ابعاد ساختاری سرمایه اجتماعی مرتبط با توانایی فرد در برقراری پیوندهای ضعیف و قوی با دیگران در یک سیستم است. این بعد اساسا مربوط به منافع حاصل از ساختار شبکه های فردی و جمعی شخص عامل است. تفاوت بین پیوندهای ضعیف و قوی را گرانووتر[۱۵] تشریح کرده است. (گرانووتر، ۱۹۷۳)
جیمز جاکوب در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. یک مثال عینی این تعریف  را در دنیای امروزه می‌توان در تشکل‌های غیردولتی حمایت از محیط‌زیست یافت. این شبکه اجتماعی بعضا نیروهای قدرتمندی را به صورت [۱۶]NGOها به وجود می‌آورد که حتی در حمایت از محیط ‌زیست موجب توقف پروژه‌های عمرانی دولت نیز می‌شوند.(مبشری،۱۳۸۷)
بر اساس گفته رابرت پاتنام، سرمایه اجتماعی “ به ارزش جمعی همه شبکه‌های اجتماعی و تمایلات ناشی از این شبکه‌ها برای کمک به یکدیگر اشاره دارد” . بر اساس نظر او و پیروانش، سرمایه اجتماعی عنصری کلیدی در بنا و برقراری دموکراسی است. پاتنام می گوید که سرمایه اجتماعی در آمریکا در حال کاهش است. این نتیجه گیری بر اساس کاهش سطح اعتماد به دولت و کاهش مشارکت مدنی بدست آمده است. همچنین وی معتقد است که تلویزیون و پراکندگی شهری باعث شده اند که جامعه آمریکا جامعه ای بس غیر منسجم تر باشد. پاتنام می گوید سرمایه اجتماعی را می توان با بررسی میزان اعتماد و حس عمل متقابل در یک اجتماع یا بین مردم سنجید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...