تحقیق و پایان نامه

تحقیق – ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- …

نتیجه گیری کلی…………………………………………….………………………………………………………………… ۸۶
پیشنهاد های تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………… ۸۷
الف : پیشنهاد های برخاسته از تحقیق……………………………………..…………………………………………….. ۸۷
ب : پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………. ۸۸
منابع
الف: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
ب : منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
پیوست ها
نامه همراه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
پرسشنامه ها…………………………………………………………………….………………………………………… ۱۰۰
جدول۱- ۱: دیدگاه های مختلف در خصوص مفهوم مشارکت……………………………………………………….۳۵
جدول ۱-۴:توزیع فراوانی جنسیت آزمودنیها …………..…..……….……..…………………………………۶۷
۶۸……..……….……………..……………………………………….…جدول ۲-۴: وضعیت سنی آزمودنیها
جدول ۳-۴: سابقه خدمت آزمودنیها..…………….……….…………………………………………………..۶۸
جدول ۴-۴: وضعیت استخدامی آزمودنیها….…………………………………………………………………………..۶۸
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنیها………………………………………………………………۶۹
جدول ۴-۶:توزیع فراوانی رشته تحصیلی آزمودنی ها………………………………………………………………...۷۰
جدول ۷-۴: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهها………………………۷۱
جدول ۸-۴: ماتریس همبستگی بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان……………………………… ۷۲
جدول ۹-۴: ماتریس همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان………………………….۷۲
جدول ۱۰-۴ : ماتریس همبستگی بین خرده مقیاس های سرمایه اجتماعی با مدیریت مشارکتی…………… ۷۳
جدول ۱۱-۴ : ماتریس همبستگی بین سن آزمودنی ها با سرمایه اجتماعی……………………………………… ۷۴
جدول ۱۲-۴ : مقایسه سرمایه اجتماعی بر اساس جنسیت…………………………………………………………….۷۵
جدول۱۳-۴: تجانس واریانس بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان…………………………………..۷۵
جدول ۱۴ـ۴: مقایسه میزان سرمایه اجتماعی مدیران بر اساس سطح تحصی……………………………………..۷۶
جدول ۱۵-۴ :پیش بینی میزان مشارکت کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی………………………………………..۷۶
جدول۱۶-۴: ضرایب پیش بینی میزان مشارکت کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی……………………………...۷۷
۱۰۴
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل(۲-۱) : ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی(لاک لی،۲۰۰۵)……………………………………………………………………………………….۲۱
شکل(۲-۲) : مدل سه شاخگی :ساختار- زمینه- محتوی(میرزایی،۱۳۷۶) ………………………………………….۲۲
شکل(۲-۳) : سطوح سرمایه اجتماعی(رحمانی و کاووسی،۱۳۸۷)……………………………………………………..۲۶
شکل(۲-۴) : نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف (الوانی و سید نقوی،۱۳۸۰ )…………………………….۲۷
شکل(۲-۵) : مدل اسکات(کریشنا و شرادر،۱۹۹۹)………………………………………………………………………….۲۹
 
فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه:
در جهان پرشتاب امروزی سازمانهای زیادی در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود ،از الگوها و شیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی و فن آوری در امان بمانند.در یک دهه اخیر ، سرمایه اجتماعی[۱] به یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل دانشگاهی و تحقیقاتی جهان تبدیل شده است که البته به رغم این عمر کوتاه،میزان توجه به آن روز افزون است و امروزه کتابها و مقاله های بسیاری پیرامون جنبه های نظری و کاربردی آن و بویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته در دسترس است.(فیضی،۱۳۸۴)
سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط در جامعه دانست و آن رابه مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی بوجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب تر می سازند ،اطلاق کرد.(ویلانووا و جوسا،۲۰۰۳)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...