تحقیق و پایان نامه

جستجوی مقالات فارسی – ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در ادارات کل تربیت بدنی ایران- قسمت …

ب) عوامل مشترکی برای سرمایه اجتماعی وجود دارد که می توان آنها را اندازه گیری نمود.
ج) این مطالعه نشان داد که هشت عنصر اصلی را میتوان بعنوان عناصر سازنده سرمایه
اجتماعی معرفی نمود. گروتارت[۸۸] (۱۹۹۹) نیز سرمایه اجتماعی را همانند سرمایه فیزیکی و انسانی بعنوان یک عامل تولید در نظر گرفته و ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفاه خانوارها در اندونزی را اندازه گیری نموده است. در این تحقیق نقش نهاد ها در رفاه خانوار و در میزان دسترسی به خدمات اندازه گیری شد. در این
تحقیق با استفاده از یک مصاحبه عمومی و مصاحبه های عمیق در تعدادی گروه تمرکز[۸۹]شش بعد سرمایه اجتماعی در اتحادیه ها شامل: چگالی اتحادیه، همگونی داخلی ، دفعات ملاقات اعضا ، حضور موثر اعضا در تصمیم گیری ها ، پرداخت حق عضویت و جهت گیری اجتماعی اتحادیه اندازه گیری شد. با استفاده از این شش متغیر شاخصی برای سرمایه اجتماعی ساخته شد که ارتباط مثبت قوی با رفاه اجتماعی داشت.در
تحقیقات دیگر که توسط باسانی۴(۲۰۰۷) در زمینه مطالعات جوانان انجام شده است تئوری سرمایه اجتماعی را مطرح و آن را شامل پنج بعد معرفی کرد.همانطور که در تحقیقات مختلف مشاهده می شود در تحقیقات گوناگون و با توجه به جوامع متفاوت،ابعاد مختلفی از سرمایه اجتماعی اندازه گیری شده است که هر یک از این ابعاد به نوبه خود تاثیر متفاوتی بر متغیرهای گوناگون دارند.در کشور ایران ،فیضی ، گرامی پور(۱۳۸۷) تحقیقی جهت تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی دانشگاه پیام نور انجام دادند که یافته های این تحقیق نشان دادند بجز هنجارهای سازمانی هیچ یک از متغیر های سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم بر فرهنگ سازمانی دانشگاه ندارد.از آنجا که تا مدت های بسیار زیاد تحقیقاتی در زمینه ورزش و سرمایه اجتماعی صورت نگرفته بود هاروی(۲۰۰۸) در مطالعات خود نشان داد که سرمایه اجتماعی با مشارکت ورزشی ارتباط مستقیم و کاملی دارد . وی در یافت که سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه گذاری و معاملات انجام شده موجب داوطلبی دراز مدت می شود.(هاروی،۲۰۰۸)
تحقیقی که جیمز اسکینرو دویت زاکوس[۹۰](۲۰۰۸) تحت عنوان “توسعه بواسطه ورزش: ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع توسعه نیافته” انجام دادند برفاکتورهای بهترین روش های موفقیت جوامع مانند سیاست،استراتژی شراکت،فضا و مکان،ارزشیابی ونظارت متمرکز بوده و برنقش کلوپ های ورزشی سنتی و دولت های محلی در بکارگیری این فاکتورها تاکید کرده است. همچنین مفاهیم مدیریت ورزشی از قبیل توسعه جوامع،توسعه ورزش در جوامع و سیاست در ورزش نیز مورد بحث قرار گرفته اند. موسوی خورشیدی درسال ۱۳۸۸ در پایان نامه خود تحت عنوان مقایسه سرمایه اجتماعی کارکنان رسمی و داوطلب اداره کل تربیت بدنی استان قم به این نتیجه رسید که میزان سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در روسای هیئت های ورزشی که داوطلبانه مسئولیت هیئت های ورزشی استان را اداره می کنند از کارکنان رسمی بیشتر است.(موسوی خورشیدی،۱۳۸۸)
تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی با کار اندیشمندانی چون آرجریس[۹۱](۱۹۵۵) ، لیکرت[۹۲] (۱۹۶۱)، هرزبرگ[۹۳] (۱۹۶۸) و لاولر[۹۴] (۱۹۸۶) رو به رشد نهاد و با اشکال و عناوین مختلف، نظیر مدیریت بر مبنای هدف، نظام پیشنهادها، گروه های بهبود کیفیت، و گروه های خود گردان به حیات خود ادامه داد. امروزه مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از عناصر تئوری نئوکلاسیک مطرح است. تئوریهای سازمانی و مدیریتی مختلفی در طول سالها با تاکید بر تصمیم گیری مشارکتی شکل گرفته اند که مهمترین آنها شامل: مدیریت کیفیت فراگیر (گرانت[۹۵]و همکاران، ۱۹۹۲) یادگیری سازمانی (داگسون[۹۶]، ۱۹۹۳) نظریه قدرت دهی (براون و لاولر، ۱۹۹۲) و دموکراسی صنعتی (دربر[۹۷] ۱۹۶۹) است.(بلونکت وفورنیه،۱۳۸۱)
اوبرین[۹۸] (۲۰۰۲) در تحقیقی تحت عنوان ” مشارکت،کلیدی برای انجام تغییر موفق” دریافت که مشارکت و درگیری کارمندان خط مقدم در امور سازمانی نقش کلیدی در اطمینان از پذیرش تغییر بوده و شرایطی جهت همکاری موثر کارمندان در سازمان ایجاد می کند. پارنت[۹۹] (۲۰۰۶) نیز در مقاله ای تحت عنوان تطبیق و سازگاری شخصی با محیط کاری متغیر بیان می کند که مشارکت و مشخص بودن نقش و وظیفه در محیط کار ارتباط مستقیمی با سازگاری و تطبیق پذیری با تغییر دارند و افرادی که تطبیق پذیری بیشتری از خود نشان می دهند از شغلشان بیشتر راضی بوده و کمتر به ترک سازمان می پردازند و عملکرد کاری بهتری بعد از تغییر دارند. پس از اوبرین ، رحیم زادگان،محمد (۱۳۸۶) در تحقیق خود به ” بررسی تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد” پرداخت و به این نتیجه رسید که مدیرانی که به زیر دستان خود آزادی عمل بیشتری می دهند و آنها را در امور مربوط به سازمان دخالت می دهند در زمینه ایجاد تغییر توانا تربوده و مهارت بیشتری در استفاده از منابع جهت اعمال تغییر از خود نشان می دهند و از نظر قدرت تشخیص مساله و تصمیم گیری و پیدا کردن راه حل در زمینه تغییر تواناترند.
در یک دهه اخیر تحقیقات متنوعی صورت گرفته است که ارتباط مدیریت مشارکتی را با ابعاد مختلفی از قبیل کارآفرینی سازمانی، اثربخشی کارکنان، رضایت شغلی و مقاومت در برابر تغییر اندازه گیری نموده است. یکی از این تحقیقات پایان نامه نازنین راسخ (۱۳۸۶) با عنوان “رابطه مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ” بوده و نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین مدیریت مشارکتی با نحوه هدف گذاری،اعمال مشورت ها، اتخاذ روش ها و فنون هماهنگی و نگرش نسبت به تحول رابطه معنا دار وجود دارد. یافته‌های تجربی تحقیق سیفی نهاوندی،علی (۱۳۸۶) نیز تحت عنوان “بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی ورزش” بیانگر این مطلب است که مدیریت مشارکتی در سازمان مورد مطالعه (شبکه‌رادیویی ورزش) در سطح نسبتا پایینی قرار دارد. همچنین نتایج آمارهای استنباطی حاکی از این است که بین ابعاد مدیریت مشارکتی (مشارکت در تصمیم‌‌گیری، هدفگذاری و کنترل) و ابعاد اثربخشی کارکنان (تعهد سازمانی، رضایت شغلی، انگیزش در کار) همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد. در حالت کلی بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمان همبستگی بالایی وجود دارد.(نهاوندی،۱۳۸۶)
هاروی و لئووسکی[۱۰۰](۲۰۰۷) در دو ناحیه کانادا یکی در کبک و دیگری در انتاریو تحقیق دیگری را تحت عنوان ” رابطه بین مشارکت داوطلبانه ورزشی و سرمایه اجتماعی “ انجام داده و سرمایه اجتماعی را به عنوان منبعی که ناشی از مشارکت در شبکه های اجتماعی است تعریف کرده اند . یافته ها ی تحقیق رابطه ای قوی بین مشارکت داوطلبانه ورزشی و سرمایه اجتماعی نشان می دهند. در همان سال روت آلاس[۱۰۱] (۲۰۰۷) در شرکت های استونی در پژوهشی با عنوان “تاثیر مشارکت کارمندان بر رضایت شغلی در طی فرآیند تغییر” نشان داد که کارمندان با رضایت شغلی بالاتر ،تمایل بیشتری به مشارکت در فرآیند تغییر سازمانی دارند.به عبارت دیگر رضایت از رهبری ، مشارکت را در فرآیند تغییر سازمانی پرورش می دهد که موجب کاهش مقاومت کارمندان در مقابل تغییرات اساسی در سازمان می گردد. یکی دیگر از دستاوردهای سرمایه اجتماعی، بهره وری در سازمان ها می باشد که جلیلی،سودابه(۱۳۸۷) در تحقیق “بررسی تاثیر هوش عاطفی، سرمایه اجتماعی و توسعه منابع انسانی بر بهره‌وری شرکت همشهری” این نتایج را گوشزد می کند که افزایش هوش عاطفی باعث افزایش مستقیم و مثبت بهره‌وری و افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش مستقیم و مثبت بهره‌وری می‌گردد، افزایش توسعه منابع انسانی نیز باعث افزایش مستقیم و مثبت بهره‌وری می‌گردد، هوش عاطفی و سرمایه اجتماعی بر روی یکدیگر اثر متقابل داشته و رابطه‌ی مستقیم دارند، سرمایه اجتماعی و توسعه منابع انسانی بر روی یکدیگر اثر متقابل داشته و رابطه‌ی مستقیم دارند.
آصفی،احمدعلی (۱۳۸۷)و آقاجانی،عذرا (۱۳۸۸) در پایان نامه دانشگاهی خود به بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در سازمان های مختلف پرداختند . تحقیق آصفی تحت عنوان ” بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش” نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در هر دو سازمان رابطه معنی دار منفی وجود دارد. چنانکه می توان گفت با افزایش استفاده از میزان مدیریت مشارکتی در سازمان میزان مقاومت در برابر تغییر کاهش می یابد وهمچنین آقاجانی در پایان نامه دانشگاهی خود به “بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر معلمان زن تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد” پرداخته ووجود رابطه معنی دار معکوس بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر را ثابت کرد. همچنین نتایج تحقیق وی نشان داد که بین مشارکت در تصمیم گیری و حل مساله ،مشارکت در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا با مقاومت در برابر تغییر رابطه معنی دار معکوس وجود دارد.ولی این رابطه بین مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری و مقاومت در برابر تغییر مشاهده نشد.
خلاصه پیشینه تحقیقات
کاربردمفهوم سرمایه ی اجتماعی بصورت آنچه که امروزه مدنظر است به تدریج در دهه۱۹۹۰رایج شده است اما این به معنای این نیست که در آثار جامعه شناسانکلاسیک اثری از این مفهوم نباشد. سرمایه اجتماعی را می توان همانند سرمایه فیزیکی و انسانی بعنوان یک عامل تولید در نظر گرفت که باعث توسعه بیشتر اقتصادی شده و این توسعه رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.همچنین در تحقیقاتی که در زمینه مدیریت مشارکتی صورت گرفته نشان داده شده است که همبستگی بالایی بین مشارکت کارکنان با اثر بخشی سازمان،کارآفرینی،توانایی ایجاد تغییر،قدرت تشخیص مساله و تصمیم گیری وجود دارد. استفاده از سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی می تواند مشارکت داوطلبانه در امور ورزشی را افزایش دهد.
 
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
 
روش تحقیق:
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی صورت پذیرد.پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است.(خاکی،۱۳۸۴).
با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش که مطالعه رابطه بین مدیریت مشارکتی و سرمایه اجتماعی در ادارات کل تربیت بدنی ایران بود، مناسبترین روش برای انجام این تحقیق،روش همبستگی بود. محقق سعی داشت با به کارگیری این روش، ضمن ارائه تصویرروشنی ازخصوصیات جامعه آماری، آنچه را که هست بدون هیچ گونه تاثیرودخالت در نتایج حاصل،توصیف وتفسیرکند. به عبارت دیگرمحقق درنظر دارد به توصیف عینی،واقعی ومنظم خصوصیات موضوع موردبررسی، تجزیه و تحلیل وتفسیر شرایط یا روابط موجود بپردازد.
جامعه ونمونه آماری
جامعه آماری مورد نظراین تحقیق، مدیران کل و معاونین ادارات کل تربیت بدنی ایران به تعداد۱۲۸ نفر بودو با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه۹۶ نفر می باشد.
روش نمونه گیری
برای انتخاب نمونه مدیران و معاونان ادارات کل تربیت بدنی کشور بصورت تصادفی ساده افراد لازم در نظر گرفته شدند به این ترتیب که از روی لیست اسامی آنها قرعه کشی صورت گرفته و پرسشنامه ها توسط محقق و یا همکاران جهت تکمیل به استان های تهران – مازندران – گلستان- سمنان- خراسان جنوبی- یزد- فارس- اصفهان – چهارمحال و بختیاری – البرز- زنجان – اردبیل- کردستان- خوزستان- آذربایجان غربی-قزوین- قم ارسال شد
متغیرهای تحقیق:
متغیر پیش بین دراین پژوهش،متغیر های سرمایه اجتماعی(متغیرهای مربوط به بعد رابطه ای(صمیمیت،احساس هویت،ارتباطات متقابل،هنجارهای سازمانی،فرهنگ سازمانی،اعتماد متقابل،احساس تکلیف)متغیرهای مربوط به بعد زمینه ای(عوامل قانونی،عوامل اقتصادی،عوامل فن آوری اطلاعاتی-ارتباطی)متغیرهای مربوط به بعد ساختاری (اندازه شبکه،ترکیب شبکه،تمرکز شبکه))و متغیر ملاک یا معیار نیز ر این تحقیق مدیریت مشارکتی بود.متغیرهای فوق هر دو کمی و پیوسته بوده و در سطح فاصلهای اندازهگیری شدند. علاوه برمتغیرهای فوق، متغیرهای تعدیل کننده ویژگیهای فردی، شامل:جنسیت، سن، سابقه خدمت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی مدیرانبودند.
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعاریفعملیاتیمتغیرهایاین تحقیق متکی بر ابزارهای تحقیق بوده و از این رو تعریف عملیاتی سنجشی (در برابر تعریف عملیاتی آزمایشی) نام دارد .
الف)سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی: عبارت از مجموعه دستاوردهای حاصل از شبکه روابط اجتماعی میان افراد و گروه هاست و زمینه های اجتماعی و محیطی امکان برقراری این روابط و بهره مندی از این منابع را فراهم می کند (فیضی،۱۳۸۴) که ازطریق پرسشنامه تعیین سرمایه اجتماعی طاهره فیضی(۱۳۸۴)اندازه گیری میشودوخرده مقیاسهای آن در زیرشرح داده شده است:
بعد رابطه ای:عواملی هستند که بر روابط خاص افراد مانند احترام و روابط دوستانه که بر رفتار آنان تاثیر می گذارد تاکید دارندوباهفت عبارت(صمیمیت،احساس هویت،ارتباطات متقابل،هنجارهای سازمانی،فرهنگ سازمانی،اعتماد متقابل ،احساس تکلیف)سنجیده میشود.(سوالات ۱-۳۳)
بعدزمینه ای:منظور کلیه شرایط و عوامل برون سازمانی و عوامل محیط خارجی است که با چهار خرده مقیاس(عوامل قانونی،عوامل اقتصادی،عوامل فن آوری اطلاعاتی-ارتباطی،عوامل توسعه سیاسی)سنجیده می شود.(سوالات ۳۴-۴۴)
بعد ساختاری: در مطالعه این بعد ،چارچوب ارتباطات موجود در ساختار رسمی سازمان که نشان دهنده ارتباطات رسمی یا شبکه ارتباطی آنان است مورد بررسی قرار می گیرد. نظرآزمودنیهاراجع به ساختاردر سازمان با سه عبارت(اندازه،ترکیب،تمرکزشبکه ها) سنجیده می شود.(سوالات ۴۴-۴۸)
* پاسخ همه سؤالات بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت و به صورت بسیار کم=۱، کم=۲، متوسط=۳، زیاد=۴ و بسیار زیاد=۵ امتیاز گذاری شدند. مجموع امتیازات در واقع نمره‌ی کلی متغیر سرمایه اجتماعی سازمانی را نشان می دهد.
ب)مدیریت مشارکتی:
مدیریت مشارکتی: پنج عامل یا خرده مقیاس از طریق پرسشنامه استانداردمدیریت مشارکتی بر حسب مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری می کنند.این عوامل عبارتند از:
درجه مشارکت: پیوستار مشارکت از صفر شروع و با گذشتن از درجات مختلف پیشنهاددهی و مشاوره به مشارکت کامل ختم می شود.درجه مشارکت از طریق وجود کانال های ارتباطی،جریان متقابل اطلاعات،تصمیم گیری مشترک،تصمیم گیری رده های پایین مدیریت توسط سوالات(۱،۲،۳،۴) اندازه گیری می شود.
قلمرو مشارکت: دامنه مسائلی است که کارکنان حق دارند در آن موضوعات به اظهار نظر بپردازند یا اعمال نظر کنندوویژگی هایی نظیر استخدام و سیاست های مالی و اقتصادی توسط سوالات(۵و۶)اندازه گیری می شوند.
حدود مشارکت: حدود مشارکت بدین معنی است که چقدر مشارکت در بین نیروهای کار یک سازمان گسترش یافته است. حدود مشارکت به مقدار زیادی به این بستگی دارد که آیا کارکنان بطور مستقیم در تصمیمات شرکت می کنند یا غیر مستقیم.حدود مشارکت توسط سوالات (۷،۸،۹) اندازه گیری می شود.
مبنای مشارکت: تصمیم گیری مشارکتی ممکن است بطور رسمی شکل بگیرد یا بطور غیر رسمی در بین افراد نمود پیدا کند.مقررات و رویه های مدون،نظام پیشنهادها،حق اظهار نظر در گروه های رسمی کاری از طریق چهار سوال(۱۰،۱۱،۱۲،۱۳) اندازه گیری می شوند.
سطوح مشارکت:امکان تصمیم گیری مشارکتی بالقوه در سطوح مختلف سازمان وجود دارد اما لازم است میزان مشارکت کارکنان را در هر سطحی مشخص کرد.خرده مقیاس های مربوط به سطوح مشارکت را سوالات(۱۴،۱۵،۱۶)اندازه می گیرند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...